Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Meddix - Användarfrågor

Frågor

Svar

Användaradministration

SITHS-kortinloggning och
inloggning via engångslösenord
Se rubrik "Information om inloggning i Meddix" på sidan "Information om Meddix"

Bilaga

Kan man bara skicka bilagor med Utskrivningsmeddelandet? Man kan skicka bilagor med Kallelse till vårdplanering, Utskrivningsklar och Utskrivningsmeddelandet.

Man kan även skicka alla typer av bilagor med Generellt meddelande.
Hur kan man få med dokumentation från annat system till bilaga i Meddix? Till bilagan Epikris kan man kopiera och klistra in text.
Varför kan man inte se tidigare sänd bilaga? När en bilaga är sänd t.ex. med Kallelse till vårdplanering och sänds om på grund av tillägg t.ex. med Utskrivningsmeddelandet försvinner bilagan från Kallelse till vårdplanering och ersätts med Utskrivningsmeddelandet.

Generellt meddelande

  Man kan även skicka alla typer av bilagor med Generellt meddelande.

Inkomna dokument

När kommun/primärvård inte kommer åt dokumentation i Meddix.

Kvittens av ärendet saknas under Inkomna dokument.

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelande som hamnat hos fel part måste alltid returneras (grönmarkerat hos slutenvården) Viktigt att slutenvården går in och ändrar till ny inskrivning samt att man ändrar och sparar till korrekt mottagande part under Detaljinfo.

Vid byte från särskilt boende till ordinärt boende måste avdelningen skicka ett nytt Inskrivningsmeddelande för att det ska slå igenom på aktuellt vårdtillfälle.
Hur ska slutenvården göra om Inskrivningsmeddelandet av misstag är skickat till primärvården? Avmarkera primärvården och sänd om Inskrivningsmeddelandet, markera endast kommun.
Hur vet slutenvården att kommunen uppmärksammar meddelandena? Kommunen ansvarar för att rätt person erhåller information.

Statusmeddelande

Kvittering Statusmeddelande

Viktigt att använda kvitteraknappen för Statusmeddelandet. Kan lätt missas då denna ligger långt ner på sidan och kräver att man ”scrollar” ner.

Kallelse

Felsänd Kallelse som inte går att ta bort Om Kallelsen redan blivit kvitterad går den inte att ta bort. Sänd därför Kallelsen på nytt. Ta bort den sända kallelsen fort innan mottagaren hinner kvittera. Historikpost skapas.

Område

Vissa användare kan inte se alla meddelanden Om en patient i Detaljinfo är tilldelat ett visst specifikt område måste även användaren ha behörighet till detta område för att kunna se meddelandet. Obs! Gäller även korttidsplats.

Pop-op ruta

Varför försvinner inte "pop-up-rutan" för "Det finns nya  meddelanden från PV/Kom/Psyk ÖV/AP"? Det finns Generella meddelanden eller Statusmeddelanden som inte är kvitterade.

Utskrivningsmeddelande

Om Utskrivningsmeddelandet har hunnit skickas iväg men patienten blir sämre och får kvarstanna på sjukhuset. Utskrivningsmeddelande kan hämtas upp igen under Utgående dokument. Därefter kan slutenvården markera att datumet för Utskrivningsmeddelandet återtas, samt sändas igen.
Hur får man fram datum för när betalningsansvaret inträder? Knappen Räkna om ska användas!

Vårdplan

Varför kan jag inte skriva text i Vårdplanen? Om någon part har justerat vårdplanen innan alla kallade gjort klarmarkering går det inte att skriva i Vårdplanen. Justeringen måste brytas av den part som gjort justeringen.
Avbruten vårdplanering
När Vårdplanen är kvitterad kan jag inte få bort Vårdplanen och därmed skriva ut patienten och få bort den från listan.
Om patienten inte längre ska vårdplaneras ska man fylla i fältet "Avbryt vårdplaneringen" längst ner på Utskrivningsmeddelandet och sedan sända det.
Ta först bort utskrivningsdatum. Under Avbryt vårdplanering ange datum och orsak: Avbruten vårdplanering, klicka Sänd. När sedan mottagande parter har kvitterat meddelandet försvinner vårdtillfället från listan.

Vårdplanering i hemmet

Hantering av patienter som vårdplaneras i hemmet, hur hanteras dessa vidare i Meddix?

Slutenvården kan aldrig kalla till vårdplanering i hemmet (däremot förmedla kontakt genom vanliga meddelanden). Meddix ska inte heller användas för dessa vårdtagare efter att de lämnat sjukhuset. Vårdtagare som lämnar sjukhuset ska alltid skrivas ut i vanlig ordning och har Kallelse skickats ska denna återtas.
Övrigt Man kan inte skicka meddelande till parter som inte fått Inskrivningsmeddelande.
Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård