Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samverkan mellan kommun, primärvård och Länssjukhuset Ryhov Region, Jönköpings län

Innehåll på sidan

Erfarenheterna av tre omfattande huvudmannaskapsreformer som genomfördes under 1990-talet har i huvudsak varit positiva även om det fortfarande finns samordningsproblem mellan huvudmännen. Orsaker till detta är ofta att dagens verklighet ser helt annorlunda ut än när reformerna genomfördes, Ädelreformen (1992), Handikappreformen (1994) och Psykiatrireformen (1995).

Strukturförändringar inom slutenvården, med en snabb medicinsk och medicinteknisk utveckling, färre vårdplatser och kortare vårdtider bidrar till att vård och omsorg av äldre nu bedrivs till en allt större del inom kommunal regi tillsammans med primärvård.

Hemsjukvården har utvecklats med bemanning dygnet runt där idag högspecialiserad vård kan bedrivas med personal som har hög medicinsk kompetens. Hemsjukvården bedrivs av kommunen. Detta kräver goda samarbetsformer och utnyttjande av varandras kompetens.

Rehabilitering är uppdelat mellan olika huvudmän och fungerar olika bra beroende på vilka resurser den äldre behöver. Det måste finnas bättre möjligheter för rehabiliteringspersonalen att vara med i ett tidigt skede och initiera olika insatser. Det måste också vara en naturlig del av baspersonalens arbete att jobba rehabiliteringsinriktat.

Tyngdpunktsförskjutningen från sluten till öppen vård ställer även fortsättningsvis krav på nya arbetssätt och en fortsatt samverkan med utgångspunkt från den enskildes behov av vård och omsorg. Oberoende om det är äldre-, psykiatri- eller handikappvård ska samarbetet utvecklas med nätverk som utgår från individens behov av vård.

För att få vår samverkan att fungera bättre föreslår vi en ny struktur för samarbete där frågor hanteras där de hör hemma. Syftet är att utifrån samlade erfarenheter och kunskaper inom de olika områdena och med utgångspunkt från utvecklingen inom kommunerna och landstinget lyfta fram strategiska utvecklingsområden och ge förslag till åtgärder för att påskynda önskvärda förbättringar.

Samverkansorganisation

 •  LAKO-T
 • Strategigrupper
 • Nätverkverksgrupper

LAKO-T

Obligatoriska deltagare i gruppen är socialdirektör samt MAS i Jönköpings Kommun, sjukvårdsdirektör samt vårdadministrativ chef i Jönköping sjukvårdsområde. De adjungerar sedan efter behov personer från de olika strategigrupperna för föredragning och rapportering. Beslut som kräver nya resurser behandlas i LAKO-T.

Strategigrupperna

Det finns tre strategigrupper med representanter från Jönköping, Habo och Mullsjö kommun, primärvård och sjukhus, Jönköpings sjukvårdsområde. Det är av stor vikt att det finns personer med beslutanderätt så att ärendena kan färdigbehandlas i denna grupp.

Inom följande områden finns stategigrupper upprättade:

 • äldreomsorg
 • psykiatri

Strategigrupperna har ett övergripande ansvar för samarbetet mellan kommun och landsting. Gruppen träffas fyra gånger per år och har nära kontakt med nätverksgrupperna för att få kunskap om och utveckla aktuella frågor.

Uppdrag för strategigrupperna

 • Utveckla rutiner och metoder för en förbättrad samverkan utifrån verksamheternas förutsättningar samt lagar och författningar
 • Arbeta för att göra rutinerna väl kända i organisationerna
 • Följa upp fastställda rutiner
 • Formulera mätbara mål för samverkansarbetet
 • Systematiskt följa arbetet samt ge uppdrag till nätverken
 • Arbeta för långsiktiga strategier gällande samverkansfrågor mellan huvudmän och professioner

Nätverken

Ett antal nätverk har inrättas under varje strategigrupp. I nätverksgrupperna handläggs (diskuteras) verksamhetsnära frågor utifrån ett generellt perspektiv som berör samverkan mellan de olika huvudmännen. Deltagare är personer som utses av respektive huvudman och som ansvarar för delar av verksamheten och dess utveckling.

Uppdrag för nätverken

 • Arbeta för att fastställda mål och rutiner är väl kända och följs
 • Arbeta för att utveckla den samordnade vårdplaneringsprocessen
 • Inventera behov av metod- och rutinutveckling
 • Mäta formulerade mål för samverkan
 • Verka för kunskapsutbyte mellan olika huvudmän och funktioner
 • Arbeta med avvikelsehantering; identifiering, rapportering, analys, uppföljning och återföring
 • Arbeta med specifika uppdrag från strategigruppen

Nätverk med trepartssamverkan - äldreomsorg - primärvård - sjukhus

Representanter i detta nätverk kommer att vara vårdenhetschefer från de stora klinikerna på sjukhuset -  medicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik, verksamhetsutvecklare geriatrik och enhetschef för rehabilitering vid geriatriska kliniken. Verksamhetsutvecklaren på geriatriska kliniken får en sammanhållande roll i sjukhusgruppen och en av de ansvariga för arbetet i nätverket.

Representanter från primärvården kommer att vara två distriktssköterskor från olika primärvårdsområden, distriktsarbetsterapeut från ett primärvårdsområde samt verksamhetsutvecklare rehabilitering och verksamhetsutvecklare omvårdnad. Verksamhetsutvecklaren inom primärvård omvårdnad har samma ansvar gällande sammanhållning och ledning av gruppen som sjukhusvårdens verksamhetsutvecklare

Från äldreomsorgen Jönköpings kommun kommer representationen att vara en områdeschef (sammanhållande roll för äldreomsorgen) en biståndshandläggare (från VPG teamet), en chefssjuksköterska, samt en rehabiliteringschef. Områdeschefen blir ansvarig för gruppen och ordförande i närverksgruppen första året. Habo och Mullsjö skickar en representant till gruppen.

Ordförandeskapet skiftas sedan varje år mellan kommun, primärvård och slutenvård.

Nätverksgruppen ska vara ett redskap för strategigruppen på ett operativt plan men med ett helhetsperspektiv. De kan också arbeta med specifika uppdrag i övergripande frågor. Syftet är att arbeta strukturerat med avvikelser och lämna förslag till åtgärd och förbättringsarbeten. Gruppen ska arbeta med en gemensam värdegrund, skapa mötesplatser och ge möjlighet till personal att hospitera mellan de olika verksamheterna. All samverkan ska ha patientvärde perspektivet.

Vid behov kan nätverksgruppen tillsätta tillfälliga arbetsgrupper som får ett uppdrag att jobba med en specifik fråga.

För att tillse att alla kliniker/enheter känner sig involverade i samverkansarbetet kan personal från icke representerade områden adjungeras vid behov.

Nätverk för habilitering/rehabilitering och psykiatri

Strategigrupperna för habilitering/rehabilitering och psykiatri utser representanter till skilda nätverk beroende på vilka frågeställningar och områden som behöver belysas eller utvecklas. Detta innebär att de olika nätverken kan existera längre eller kortare tider beroende på uppdragets natur.

Uppdaterad: 2016-09-22
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion