Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Meddix - Reservrutiner vid systemavbrott

Reservrutinen träder in efter 2 timmar.

1. Vid systemavbrott kontaktas tänkt mottagare.
2. Manuell rutin med att faxa blanketter används enligt överenskommelse med mottagare.
3. Om faxrutin används sker dokumentation i Meddix i efterhand.

Checklista

 1. Kontaktblad
 2. Inskrivningsmeddelande
 3. Kallelse till vårdplanering
 4. Vårdplan upprättas
 5. Vårdplan justeras
 6. Utskrivningsklar
 7. Utskrivning
 8. Dokumentation

1. Kontaktblad (Statusmeddelande)

För patient som har kontakt med kommunen eller primärvården och kommer in till sjukhuset ska kontaktblad (Statusmeddelande) med aktuell information från kommun eller primärvård medfölja. Patientens aktuella läkemedelslista/dosrecept ska skickas med patienten. Om kontaktblad (Statusmeddelande) eller läkemedelslista inte medföljer patienten ska detta faxas till berörd enhet senast dagen efter.
Ansvar: Kommun eller primärvård
Kontaktblad för patienter från socialtjänsten (pdf)

2. Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelande faxas till vårdplaneringsteamet alternativt biståndshandläggare i respektive kommun samma dag som patienten blir inlagd. Gäller alla patienter som har eller bedöms behöva insatser från primärvård/kommun.
Ansvar: Sjukhuset
Inskrivningsmeddelande/Betalningsunderlag för utskrivningsklar patient (pdf)

3. Kallelse till vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Anmälan till vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Kallelsen faxas senast klockan 14.00.
Fax som skickas efter klockan 14.00 dateras påföljande dag.
Ansvar: Sjukhuset

4. Vårdplan upprättas

Vårdplaneringsteamet alternativt berörd biståndshandläggare tar kontakt med avdelningen senast vardagen efter kallelse till samordnad vårdplanering. Vid detta tillfälle ska sjuksköterska och biståndshandläggare komma överens om datum när samordnad vårdplanering kan inledas, det vill säga först när patientens behov av insatser kan bedömas. Detta datum ligger sedan till grund för eventuellt betalningsansvar.

(För patienter från Habo och Mullsjö kommuner, liksom för patienter inom psykiatrin och personer med fysiskt funktionshinder, vidarebefordrar vårdplaneringsteamet anmälan till berörd handläggare.)
Ansvar: Kommun och sjukhuset

5. Vårdplan justeras

Sjuksköterskan på avdelningen förbereder vård- och rehabiliteringsplanen inför samordnad vårdplanering.

Samordnad vårdplanering inleds. Vårdplanen upprättas i samråd med patienten. Datum för beräknad hemgång ska anges på vårdplanen. Vårdplanen justeras före utskrivning.
Ansvar: Sjuksköterska
Vårdplan - samordnad mellan slutenvård - kommun (pdf)

6. Utskrivningsklar

Läkaren bedömer patienten utskrivningsklar. Utskrivningsmeddelande faxas till vårdplaneringsteamet eller respektive kommun.

(Vårdplaneringsteamet sköter alla kontakter med berörda primärvårdsenheter och biståndshandläggare när samordnad vårdplanering genomförts.)

Blir det ingen vårdplanering trots att kallelse skickats, ska avdelningens personal försäkra sig om att berörd biståndshandläggare och primärvård är informerade om att personen skrivs ut från sjukhuset.
Ansvar: Sjukhuset

7. Utskrivning

Patienten skrivs ut från sjukhuset. Utskrivningsmeddelande faxas alltid till vårdplaneringsteamet eller berörd biståndshandläggare 
Ansvar: Sjukhuset

8. Dokumentation

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende
(korttid, rehabavdelning eller permanent boende) skall alltid vårdtagare, berörd biståndshandläggare, distriktsläkare och distriktssköterska ha:

 • omvårdnads/rehabiliteringsepikris
 • läkemedelslista/recept/dosrecept
 • aktuella läkemedel om behov föreligger
 • medicinsk epikris/utskrivningsbesked

Den medicinska epikrisen skickas i samtliga fall utskrivningsdagen till berörd vårdcentral.

Har kommunens betalningsansvar inträtt under aktuell vårdperiod skrivs fakturarapport ut från Meddix och skickas till patientadministration. 
Ansvar: Sjukhuset

Ansvariga

Kommunen
Ann-Sofie Lundström,
MAS, Jönköpings kommun

036-10 53 73

Länssjukhuset Ryhov
Anna-Lena Jönsson
bitr. verksamhetschef

036-32 25 11 

Felanmälan/Teknisk support
Kundservice IT-centrum
010-241 41 41
kundservice.it-centrum@rjl.se

Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård