Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering via Meddix - slutenvårdens anvisningar

Innehåll på sidan

Statusmeddelande

För patient som i sitt boende har kontakt med kommunen (hemtjänst/hemsjukvård) och kommer in till sjukhuset ska meddelande med aktuell information sändas via Meddix. Patientens aktuella läkemedelslista/dosrecept ska skickas med patienten. Om läkemedelslista inte medföljer patienten ska detta faxas till berörd enhet senast dagen efter.

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Här ska det aktuella statusmeddelandet
 • Kvittera meddelandet

Ansvar: Kommun

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix om patienten blir inlagd. Detta gäller alla patienter som har eller bedöms behöva insatser från kommun (hemtjänst/hemsjukvård).

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Välj inskrivningsmeddelande
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
  med *
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Kallelse till vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Kallelse till vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Kallelsen sänds senast klockan 14.00.
Kallelse som är sänd efter klockan 14.00 dateras påföljande vardag.

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Inneliggande patienter
 • Aktuell patient
 • Välj kallelse till vårdplanering
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
  med *. Obs! Under rubriken kallelse till vårdplanering skall endast plats för vårdplaneringen markeras ej datum
 • Under "Kontakt önskas med" välj alltid biståndshandläggare och distriktssjuksköterska. Vid komplexa vårdsituationer överväg om någon ytterligare ska kallas!
 • Vid anmälan till palliativ vård, skriv detta i rutan övrig information samt markera palliativ resurs
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Datum för vårdplanering

Vårdplaneringsteamet alternativt berörd handläggare tar kontakt med avdelningen senast vardagen efter kallelse till samordnad vårdplanering. Vid denna kontakt sker tidbokning av vårdplaneringsmötet samt informationsutbyte av den aktuella situationen. Datum för kallelsen ligger sedan till grund för eventuellt betalningsansvar.

Ansvar: Kommun och sjukhuset

Vårdplan upprättas och justeras

Vårdplanen upprättas i samråd med patienten. Datum för beräknad hemgång ska om möjligt anges på vårdplanen. Justering av vårdplanen ska ske utan dröjsmål.

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj vårdplan
 • Slutenvården markerar och fyller i "sin" del, obligatoriska fält är markerade med *
 • Spara
 • När samtliga parter har fyllt i sina respektive delar och sparat, justeras vårdplanen av respektive berörda
 • En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare för de ansvariga enheterna. Justering av vårdplanen ska ske utan dröjsmål

Ansvar: Sjukhuset

Utskrivningsklar

Läkaren bedömer patienten utskrivningsklar. Meddelande om utskrivningsklar sänds via Meddix före klockan 14.00, dagen innan beräknad utskrivning. Om meddelandet för utskrivningsklar sker efter klockan 14.00 räknas det som att meddelandet skickats dagen efter.

Vårdplaneringsteamet sköter alla kontakter med berörda enheter inom kommunen när vårdplaneringsmötet genomförts. Blir det ingen vårdplanering trots att kallelse sänts, ska avdelningens personal försäkra sig om att berörd enhetschef/biståndshandläggare är informerade om att personen skrivs ut från sjukhuset.

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj utskrivningsklar
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
  med *
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Utskrivningsmeddelande/Meddelande

Senast dagen före planerad utskrivning ska ansvariga enheter meddelas.

Om man skrivs ut med oförändrade insatser, från hemtjänst/hemsjukvård ska avdelningen ta kontakt med ansvariga innan patienten lämnar avdelningen.

Beakta att patienten kan ha privata utförare.

Utskrivningsmeddelande/
Informationsöverföring

Patienten skrivs ut från sjukhuset. Utskrivningsmeddelandet/informationsöverföringen sänds
via Meddix.

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj utskrivningsmeddelande
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
  med *
 • Bifoga eventuella bilagor
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Dokumentation

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende
(korttid, rehabavdelning eller permanent boende) ska sjukhuset alltid tillse att berörd distriktsläkare och kommunens sjuksköterska erhåller följande:

 • omvårdnadsepikris, sänds som bilaga i Meddix
 • läkemedelslista/recept/dosrecept
 • aktuella läkemedel om behov föreligger för minst två vardagar
 • medicinsk epikris
 • i förekommande fall ska ADL-status och rapport från arbetsterapi/sjukgymnastik

I omvårdnadsepikrisen ska värden på gjorda riskbedömningar och datum för riskbedömningarna dokumenteras.

Den medicinska epikrisen dokumenteras i Cosmic/PÖS (Patientöversikten) i samtliga fall utskrivningsdagen.

Ansvar: Sjukhuset

Betalningsansvar

Har kommunens betalningsansvar inträtt under aktuell vårdperiod ska underlag för detta skickas till slutenvårdsredovisningen

 • Logga in i Meddix
 • Rapporter
 • Betalningsansvar
 • Skriv ut

Ansvar: Sjukhuset

Kontaktperson

Anna-Lena Jönsson

Telefon: 036-32 25 11

Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård