Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering - psykiatriska öppenvårdens anvisningar

Innehåll på sidan

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix om patienten blir inlagd. Detta gäller alla patienter som har eller bedöms behöva insatser från primärvård/kommun.

För att kvittera inskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inkomna dokument
 • Visa
 • Klicka på inskrivningsmeddelandet
 • Kvittera

Ansvar kvittering: Personal i psykiatrisk öppenvård enligt lokala rutiner.

Kallelse till vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Kallelse till vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Kallelsen sänds senast klockan 14.00. Kallelse som är sänd efter klockan 14.00 räknas som om kallelsen skickats dagen efter.

Datum för vårdplanering

Vårdplaneringsteamet alternativt berörd handläggare tar kontakt med avdelningen senast vardagen efter kallelsen till samordnad vårdplanering. Vid denna kontakt sker tidbokning av vårdplaneringsmöte samt informationsutbyte av den aktuella situationen.

Vårdplaneringsteamet sköter kontakten med avdelningen.

Ansvar: Vårdplaneringsteamet alternativt berörd handläggare.

Vårdplan upprättas och justeras

Vid vårdplaneringsmötet upprättas vårdplanen i samråd med patienten. Om möjligt deltar behandlare från psykiatrisk öppenvård vid vårdplaneringsmötet. Justering av vårdplanen ska ske utan dröjsmål. Om möjligt ska datum för planerad hemgång anges i vårdplanen.

 • Logga in i Meddix
 • Inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj vårdplan
 • Representant/behandlare psykiatrisk öppenvård markerar och fyller i "sin" del, obligatoriska fält är markerade med *
 • Spara
 • När samtliga parter har fyllt i sina respektive delar och sparat, justeras vårdplanen av respektive berörda
 • När detta är fullständigt är vårdplanen upprättad

Ansvar: Representant/behandlare psykiatrisk öppenvård.

Utskrivningsklar

Läkaren bedömer patienten utskrivningsklar. Utskrivningsmeddelandet sänds via Meddix före klockan 14.00, den dagen patienten är utskrivningsklar.

Utskrivningsmeddelande/Informationsöverföring

Patienten skrivs ut från sjukhuset. Utskrivningsmeddelandet sänds via Meddix med all information till nästa vårdgivare. Detta ska ske senast samtidigt som patienten skrivs ut.

För att kvittera utskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inkomna dokument
 • Visa
 • Klicka på utskrivningsmeddelande
 • Kvittera

För att se status om utskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Inneliggande patienter
 • Visa
 • Klicka på inramat datum för att öppna bifogad bilaga (omvårdnadsepikris, ADL-status, rapportblad arbetsterapeut/sjukgymnast)

Ansvar kvittering: Personal i psykiatrisk öppenvård enligt lokala rutiner

Utskrivningsmeddelandet finns kvar på "Inneliggande patienter" till klockan 24:00 samma dag som patienten skrivs ut. För att se utskrivningsmeddelande på patienter som inte längre finns med på översikten:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Markera inneliggande och utskrivna från och med
 • Visa

Meddelande

Varje yrkesgrupp ansvarar för att läsa och kvittera meddelanden:

 • Logga in i Meddix
 • Inkomna dokument
 • Visa
 • Klicka på meddelande
 • Kvitteras av den som meddelandet riktar sig till

För att skicka meddelande till slutenvården:

 • Logga in i Meddix
 • Inneliggande patienter
 • Visa
 • Markera aktuell patient
 • Välj meddelande
 • Nytt meddelande
 • Skriv meddelande och välj mottagare
 • Sänd

Kontaktperson

Karin Skog
Psykiatriska kliniken Jönköping
036-32 30 06

Uppdaterad: 2016-09-22
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik