Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering, via Meddix - Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuns anvisningar

Innehåll på sidan

Statusmeddelande

För patient som har kontakt med kommunen och kommer in till sjukhuset ska meddelande med aktuell information sändas via Meddix. Under flik ADL, i textrutan "Viktig information", ska värden på gjorda riskbedömningar och datum för riskbedömningarna dokumenteras. Kommunen ansvarar för att patientens detaljinformation är uppdaterad.

Patientens aktuella läkemedelslista/dosrecept ska skickas med patienten. Om läkemedelslista inte medföljer patienten ska detta faxas till berörd enhet senast dagen efter. Tjänstgörande sjuksköterska på det särskilda boendet ansvarar för att detta utförs.

För att skicka Statusmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Gå in på "detaljinfo" och uppdatera till korrekta uppgifter
 • Klicka på "Meddelande kommun/annan part"
 • Fyll i aktuella uppgifter
 • Sänd

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix om patienten blir inlagd. Detta gäller alla patienter som har eller bedöms behöva insatser från kommun/annan part.

Vårdplaneringsteamet kvitterar samtliga inskrivningsmeddelanden. Varje yrkesgrupp: handläggare, enhetschef och sjuksköterska, har ett eget ansvar att dagligen bevaka inneliggande patienter. För att se inneliggande patienter:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patienter
 • Visa

Ansvar kvittering: Vårdplaneringsteamet
När det gäller Habo och Mullsjö kommun ansvarar respektive handläggare för kvitteringen.

Kallelse till vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Kallelse till vårdplanering ska ske först då det är reelt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Kallelsen sänds senast klockan 14.00.
Kallelse som är sänd efter klockan 14.00 räknas som att kallelsen skickats vardagen efter.

Vårdplaneringsteamet tar emot och kvitterar samtliga kallelser till vårdplanering. Handläggare inom omsorgsfunktionen och funktionen för fysiskt och psykiskt funktionshindrade har ett eget ansvar att bevaka aktuella kallelser till vårdplanering inom sina respektive målgrupper. Övriga bevakas av vårdplaneringsteamet.

När det gäller Habo och Mullsjö kommun ansvarar respektive biståndshandläggare att ta emot och kvittera samtliga kallelser till vårdplanering.

Datum för vårdplanering

Vårdplaneringsteamet alternativt berörd handläggare tar kontakt med avdelningen senast vardagen efter anmälan till samordnad vårdplanering.  Vid denna kontakt sker tidbokning av vårdplaneringsmöte samt informationsutbyte av den aktuella situationen.

Blir det ingen vårdplanering trots att kallelse sänts, ska avdelningens personal försäkra sig om att berörd handläggare/enhetschef/kommunens sjuksköterska är informerade om att personen skrivs ut från sjukhuset. Avdelningens personal ansvarar då för att kallelsen återtas.

Rutiner för palliativa patienter är under omarbetning.

Vårdplan upprättas och justeras

Vid vårdplaneringsmötet upprättas en vårdplan i samråd med patienten. Justering av vårdplan ska ske utan dröjsmål. Om möjligt ska datum för planerad hemgång anges på vårdplanen.

För att upprätta en vårdplan gör enligt följande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök
 • Välj vårdplan
 • Vårdplaneringsteamet/kommunens representant markerar och fyller i "sin" del,
  obligatoriska fält är markerade med *
 • Klarmarkera/Spara
 • När samtliga parter, som deltagit i vårdplaneringsmötet, har fyllt i sina respektive delar och sparat, justeras vårdplanen av dessa parter
 • När detta är fullständigt är vårdplanen upprättad

Varje yrkesgrupp: handläggare, enhetschef, sjuksköterska, har ett eget ansvar att dagligen läsa nyupprättade vårdplaner.

Om någon part justerat vårdplanen innan alla parter har klar-markerat sin del så ska justeringen avbrytas. Detta sker med knappen "Bryt just". Kontakt måste då ske med övriga berörda parter för ny klar-markering och justering.

Utskrivningsklar

Läkaren bedömer patienten utskrivningsklar. Meddelande om utskrivningsklar sänds via Meddix före klockan 14.00, den dag patienten är utskrivningsklar. Om meddelandet om utskrivningsklar sker efter klockan 14.00 räknas det som att meddelandet skickats dagen efter. Vårdplaneringsteamet ansvarar för kvittering av utskrivningsklar.

Vårdplaneringsteamet sköter alla kontakter med berörda primärvårdsenheter och kommunens äldreomsorg när vårdplaneringsmötet genomförts. Handläggare inom omsorgsfunktionen och funktionen för fysiskt och psykiskt funktionshindrade sköter dessa kontakter inom sina respektive målgrupper.

När det gäller Habo och Mullsjö kommun ansvarar respektive biståndshandläggare för ovanstående.

Utskrivningsmeddelande/
Informationsöverföring

Patienten skrivs ut från sjukhuset. Utskrivningsmeddelandet sänds via Meddix med all information till nästa vårdgivare. Detta ska ske senast samtidigt som patienten skrivs ut.

Vårdplaneringsteamet ansvarar för kvittering av utskrivningsmeddelande. För att se utskrivningsmeddelande gör enligt följande:

 • Logga in i Meddix
 • Inneliggande patienter
 • Visa

Varje yrkesgrupp: handläggare, enhetschef, sjuksköterska, har ett eget ansvar att dagligen bevaka aktuella utskrivningsmeddelanden.

När det gäller Habo och Mullsjö kommun är det respektive biståndshandläggare som är ansvarig för kvittering.

Bifogade dokument visas med en ram runt datum. Klicka på datum och vidare på bilagor. Kvällar och helger sker ej kvittering av vårdplaneringsteamet, för att ändå kunna läsa de bifogade dokumenten, gör enligt följande:

 • Logga in i Meddix
 • Inkomna dokument
 • Visa
 • Där det finns bilagor visas detta med ett gem i kanten. Klicka på aktuell patient i kolumnen "dokument"
 • Klicka på rutan bilagor
 • Markera aktuell bilaga
 • Visa bilaga

Dokumentation

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende
(korttid, rehabavdelning eller permanent boende) ska sjukhuset tillse att alltid berörd distriktsläkare och kommunens sjuksköterska erhåller följande:

 • omvårdnadsepikris, sänds som bilaga i Meddix
 • läkemedelslista/recept/dosrecept
 • aktuella läkemedel om behov föreligger för minst tre dagar
 • medicinsk epikris
 • i förekommande fall ska ADL-status och Arbetsterapi/Sjukgymnastik också sändas som bilaga i Meddix

Generellt meddelande

Meddelande skickade från slutenvård visas i huvudmeny.

Varje yrkesgrupp: handläggare, enhetschef och sjuksköterska, ansvarar för att dagligen läsa och kvittera sina "svar SV" (svar från slutenvården) samt sina meddelanden. Gör enligt följande:

 • Inkomna dokument
 • Visa
 • Klicka fram meddelandet i kolumnen dokument
 • Kvitteras av den som meddelandet riktar sig till

Kontaktperson

 Annika Filipsson

036-10 79 54

Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård