Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare, Jönköpings län

Rutiner för samordnad vårdplanering - primärvård Höglandet, samverkansrutiner för vårdgivare

Rutiner för primärvården runt hantering av Meddix, meddelandesystem för samordnad vårdplanering mellan kommun och landsting.

Innehåll på sidan

Patientens medgivande om informationsutbyte inhämtas, sekretess

Grundläggande för vård och omsorg är att den sker i samråd med patienten. Om denne inte själv kan lämna medgivande till informationsöverföringen ska kontakt tas med närstående. Om det saknas möjlighet att utröna patientens inställning till att de kontakter tas och den information utlämnas som bedöms nödvändig för att den enskilde ska kunna erhålla en god vård och omsorg görs en bedömning om patienten eller dennes närstående inte lider men av att uppgifter lämnas, 7 kaptilet § 1 Sekretesslagen.
Enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 15 § ska, utan hinder av sekretess, det vill säga utan att patientens tillstånd behöver inhämtas, kan ett landsting lämna uppgift till en kommun om namn och folkbokröingsadress beträffande patienter för vilka kommunen har/eller kommer att få betalningsansvar.

Meddelande från primärvård till kommun

För patient som i sitt boende har kontakt med kommunen eller primmärvården och kommer in till sjukhuset ska meddelande med aktuell information sändas via Meddix. Patientens aktuella läkemedelslista alternativt dosrecept ska skickas med patienten. Om läkemedelslista och annan aktuell information inte medföljer patienten ska detta faxas alternativt sändas via Meddix till berörd enhet senast dagen efter.

För att skicka kontaktblad:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Här ska det aktuella meddelandet från kommun/ primärvård finnas.
 • Meddelande som öppnas är kvitterat.

Ansvar: Kommun eller primärvård

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix om patienten blir inlagd. Detta gäller alla patienten som har eller bedöms behöva insatser från primärvård alternativt kommun.
Information skickas till berörda enheter (både aktuell kommun och primärvårdsområde) om patientens indentitet och var denne vårdas. Är inte primärvården/kommunen berörd av planeringen för patientens fortsatta vård kvitterar de ändå inskrivningsmeddelandet samt meddelar att de i fortsättningen inte behöver få informationen om detta vårdtillfälle.

För att kvittera inskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj Inkomna dokument
 • Markera Alla under boendetyp
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj Kvittera

Ansvar för kvitteringen

Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården.

Ansvar status - Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården samt Rehabpersonal i kommun och primärvård.

Kallelse till vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Anmälan till vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen.

Slutenvården frågar patienten om vilken närstående som eventuellt ska kallas till vårdplaneringen. För boende på särskilda boenden kallas endast kommunens sjuksköterska samt eventuell rehabpersonal. För boende i ordinärt boende samt korttidsplats kallas både kommunanställda och primärvårdspersonal. Det är viktigt att samtliga inblandade parter får del av kallelsen.
Sjuksköterska på avdelningen kallar berörda parter när det bedöms att en vårdplan ska upprättas. Kallelsen sänds senast klockan 14:00.

Kallelse som är sänd efter klockan 14:00 dateras påföljande dag. Samordnad vårdplanering ska inledas nästa vardag.

Rehabrapport kan bifogas kallelsen enligt överenskommen tid med respektive klinik.

För att acceptera kallelse till vårdplanering:

 • Logga in i Meddix
 • Välj Inkomna dokument
 • Markera Alla under boendetyp
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj Kvittera

Om du inte accepterar kallelse till vårdplanering

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Markera Alla under boendetyp
 • Välj patient
 • Välj Meddelande
 • Välj Nytt meddelande, skriv text
 • Spara/Sänd

Ansvar: Primärvårdens distriktssköteska.

Datum för vårdplanering

Berörd biståndshandläggare tar kontakt med avdelning senast vardag efter anmälan till samordnad vårdplanering för att bekräfta datum och tid. Detta kan ske via meddelande i Meddix. Datum för inledd samordnad vårdplanering ligger sedan till grund för eventuellt betalningsansvar. Övriga kallade tar ställning till om de kan komma den föreslagna tiden och meddelar via Meddix.

Ansvar: Kommun, primärvård och sjukhus.

Vårdplan upprättas och justeras

Samordnad vårdplanering inleds. Vårdplanen upprättas i samråd med patienten. Datum för beräknad hemgång ska anges i vårdplanen. Vårdplanen justeras av samtliga parter för utskrivning.

För att upprätta och justera vårdplan:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj vårdplan
 • Kommunen/primärvården markerar och fyller i "sin" del, obligatoriska fält är markerade med *
 • Spara
 • När samtliga parter har fyllt i sina respektive delar och sparat, justeras vårdplanen av respektive berörda
 • När detta är fullständigt är vårdplanen upprättad

Ansvar: Kommunens biståndsbedömare/distriktssköterska i primärvården.

Utskrivningsklar

"Utskrivningsklar" är en medicinsk bedömning. Utskrivningsklar innebär att patienten av behandlade läkare inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom slutenvården.

För att kvittera meddelande om utskrivningsklar:

 • Logga in i Meddix
 • Välj Inkomna dokument
 • Markera Alla under boendetyp
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj Kvittera

Ansvar för kvitteringen: Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården.

Utskrivning

Patitenten skrivs ut från sjukhuset. Utskrivningsmeddelandet sänds via Meddix före klockan 14:00, dagen innan beräknad utskrivning.

För att kvittera utskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj Inkomna dokument
 • Markera Alla under boendetyp
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj Kvittera

Ansvar för kvittering

Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården.

För att se status om utskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj under Vårdplanering, Inneliggande patienter
 • Visa
 • Klicka på gemet för att öppna bifogad bilaga

 Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården samt rehabpersonal i kommun och primärvård.

Dokumentation

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende (korttid, rehabavdelning eller permanent boende) ska alltid berörd personal ha:

 • Omvårdnadsepikris, rehabiliteringsepikris (sänds som bilaga i Meddix)
 • Läkemedelslista/recept/dosrecept
 • Vid nyinsatt läkemedel bör avdelningen medsända detta, vilket ska anges i utskrivningsmeddelandet
 • Medicinsk epikris

Den medicinska epikrisen skickas i samtliga fall utskrivningsdagen till berörd vårdcentral.

Ansvar: Sjukhuset.

Betalningsansvar

Senast fem (5) dagar (30 dagar inom psykiatrin) efter inledd samordnad vårdplanering inträder kommunenes betalningsansvar. Som huvudregel gäller att patienten skrivs ut och överförs från sluten vård så snart som möjligt utan att tidpunktern för betalningsansvar inväntas.

Övrigt

Kontroll i Meddix minst 3 ggr dagligen i Inkommande dokument. Viktigt att alla inkommande dokument kvitteras.

Samordnad vårdplanering kan ske per telefon, på sjukhuset eller i hemmet efter hemkomst.

Vid oförändrat vårdbehov efter sjukhusvistelsen behövs ingen samordnad vårdplanering. Patienten skrivs ut enligt överenskommelse.

Ansvar: Kommun, primärvård och sjukhus.

Ansvarig

Jan Sverker
Vårdutvecklare
Medicinkliniken
Höglandets sjukvårdsområde
0381-354 45

Kontaktperson

Lena Ottosson
Stabsavdelningen
Höglandets sjukvårdsområde
0381-350 31

Uppdaterad: 2016-09-22
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård