Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Rutiner för samverkan kring vårdplanering - GGVV-kommunerna

Innehåll på sidan

Meddelande från Kommun

För patient som har kontakt med kommunen och kommer in till sjukhuset ska meddelande med aktuell information, sänds via Meddix. Patientens aktuella läkemedelslista/dosrecept, (apodosrulle ev ögondroppar, salvor) ska skickas med patienten. Om läkemedelslista inte medföljer patienten ska detta faxas till berörd enhet senast dagen efter. Vid behov uppdatera under "Detaljinfo".

För att skicka kontaktblad:

 • Logga in i Meddix
 • Vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Klicka på "Meddelande Pv/kommun"
 • Fyll i kontaktbladet
 • Sänd


Ansvar: Kommunens sjuksköterska

 

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix om patienten blir inlagd. Detta gäller alla patienter som har eller bedöms behöva insatser från kommunen. Information skickas till berörd kommun om patientens identitet och var denne vårdas. Är inte kommunen berörd av planeringen för patientens fortsatta vård kvitterar de ändå inskrivningsmeddelandet samt meddelar att de i fortsättningen inte behöver få informationen om detta vårdtillfälle.
Vid behov meddela berörd personalgrupp i kommunen.
Varje yrkesgrupp har ett eget ansvar att dagligen bevaka inneliggande patienter.

För att se inneliggande patienter:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inkommande dokument
 • Visa
 • Kvittera

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/Sjuksköterska

 

Kallelse till samordnad vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till vårdplanering och informationsöverföring. Anmälan till vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Sjuksköterska på avdelningen kallar berörda parter när det bedöms att en vårdplan ska upprättas. Kallelsen sänds senast klockan 14:00 dagen innan den dag samordnad vårplanering kan äga rum. Kallelse som är sänd efter klockan 14:00 dateras påföljande dag. Förslag på datum och tid ska anges i kallelsen.

Samordnad vårdplanering ska inledas.
Biståndshandläggare kallar som regel anhöriga till vårdplanering. Slutenvården tillfrågar patienten om vilken anhörig som ska kallas. Är patienten okänd för handläggaren kan slutenvårdens sjuksköterska hjälpa till med kontakten. Det är viktigt att samtliga inblandade parter får del av kallelsen.

För att acceptera kallelse till vårdplanering:

 • Logga in i Meddix
 • Välj/ Inkomna dokument
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj /Kvittera

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/ Sjuksköterska.

 

Återtagande av kallelse till samordnad vårdplanering

Återtagande av kallelse till samordnad vårdplanering av utskrivningsklar patient ska ske när patientens behov förändrats så att tidigare upprättad samordnad vårdplan inte längre blir tillämpbar. Återtagande ska alltid ske vid dödsfall.
Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/ Sjuksköterska.
Om du inte accepterar kallelse till vårdplanering, kvittera inte kallelsen. Gör istället så här:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Visa
 • Välj patient
 • Välj meddelande
 • Välj nytt meddelande, skriv text
 • Sänd

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/ Sjuksköterska
Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Kallelsen sänds senast klockan 14:00. Kallelse som är sänd efter klockan 14:00 dateras påföljande dag.
 

Samordnad vårdplanering / upprättande av vårdplan

Utifrån genomförd vårdplanering upprättas snarast en samordnad vårdplan. Vårdplanering utgår från den enskildes behov och önskemål om insatser från hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering och bygger på att den enskilde accepterar de erbjudanden om insatser som ges. Datum för beräknad hemgång ska anges i vårdplanen. Vårdplanen justeras av samtliga parter före utskrivning. När vårdplanen är justerad av alla parter räknas den som upprättad.
Justering innebär ett godkännande av övriga parters planeringsinsatser och ansvar. Vid bryt av justering, skall berörda parter kontaktas genom meddelande funktionen. Får endast göras i undantagsfall.
För att upprätta och justera vårdplan:
 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patienter
 • Visa
 • Markera aktuell patient
 • Välj vårdplan
 • Kommunen markerar och fyller i "sin" del, obligatoriska fält är markerade med*
 • Spara
 • Klarmarkera, när den egna texten är fullständig. Spara igen.
 • När samtliga parter har fyllt i sina respektive delar och klarmarkerat, justeras vårdplanen. Klarmarkerar du sist, är allt ok, justera.
 • När detta är fullständigt, är vårdplanen upprättad.

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/Sjuksköterska 
 

Utskrivningsklar

Utskrivningsklar är en medicinsk bedömning. En patient är utskrivningsklar då hon/han av läkare inte längre bedöms behöva vård vid enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.
För att kvittera meddelandet om utskrivningsklar:

 • Logga in i meddix
 • Välj inkomna dokument
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj kvittera

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/Sjuksköterska

 

Återtagande av utskrivningsklar

Återtagande av utskrivningsklar patient ska ske när patientens medicinska behov förändrats så att tidigare upprättad samordnad vårdplan inte längre blir tillämpbar.
 

Utskrivningsmeddelande/Meddelande

Senast klockan 14.00 dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den slutna hälso- och sjukvården ska sjuksköterska meddela ansvariga enhet. Här kan knappen "Meddelande" i Meddix användas alternativt telefonkontakt.
Utskrivningsmeddelandet är inte kopplat till betalningsansvaret.
Utskrivningsmeddelandet ska innehålla sådan information som bedöms vara väsentlig för att kunna erbjuda den enskilde god vård. Om meddelandet är sänt i Meddix:

 • Logga in i Meddix
 • Inkommande dokument
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj kvittera

Ansvar för kvitteringen: Biståndshandläggare/Sjuksköterska
 

Utskrivningsmeddelande/
Informationsöverföring

Här ska knappen "Utskrivningsmeddelande" i Meddix användas.
Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst ska senast samma dag som patienten skrivs ut överföras från den slutna vården till berörda enheter inom kommunen.

 • Logga in
 • Välj inkommande dokument
 • Visa
 • Markera patient
 • Välj kvittera

Ansvar för kvittering: Biståndshandläggare/Sjuksköterska
Finns bilagor markeras detta med ett gem.
Efter kvittering syns bilagorna som en ruta runt utdatum
 

Bilagor

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende skall berörd biståndshandläggare, distriktsläkare och distriktssköterska, kommunens sjuksköterska, paramedicinare ha tillgång till:

 • omvårdnadsepikris, rehabiliteringsepikris, sänds som bilaga i Meddix
 • läkemedelslista/recept/dosrecept
 • aktuella läkemedel om behov föreligger, (skicka tillbaks ev lånade läkemedel, se kontaktblad)
 • medicinsk epikris

Ansvar: Sjukhuset

Meddelande

Meddelande kan skickas mellan kommun och slutenvård.


För att se Inkomna:

 • Inkommande dokument
 • Visa
 • Klicka på kuvert
 • Svara/ kvittera

För att Skicka nytt meddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Visa
 • Välj patient
 • Välj meddelande
 • Välj nytt meddelande, skriv text
 • Sänd

 

Betalningsansvar enligt policy

En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalnings¬ansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. När dessa dagar gått så inträder kommunens betalningsansvar dagen efter det att en patient är utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad.
För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.
Datum för när kallelse i Meddix är sänt gäller som kvitto på att kommunen mottagit kallelse till vårdplanering, se kallelse till vårdplanering
Att betalningsansvar inträder, inom somatisk vård, tidigast fem vardagar (lördagar m. fl. oräknade) efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering innebär

 • om kallelse till vårdplanering avsänts och mottagits före klockan 14:00 att betalningsansvar inträ¬der efter fem vardagar från och med den sjätte dagen efter kallelsen. (Ex. kallelse sänds en måndag före klockan 14:00, p.g.a. mellanliggande lördag-söndag inträder betalningsansvar från tisdagen följande vecka.)
 • om kallelse till vårdplanering avsänts och mottagits efter klockan 14:00 att betalningsansvar inträ¬der från och med den sjunde dagen efter kallelsen. (Ex. kallelse sänds en måndag efter klockan 14:00, måndagen räknas inte som avsändningsdag. Den sjätte dagen inträffar först på onsdagen följande vecka.)

För psykiatrisk vård gäller motsvarande regler, men betalningsansvar inträder först efter 30 vardagar.


Som huvudregel gäller att patienten skrivs ut och överföres från sluten vård så snart hon/han är utskrivningsklar och vårdplanen är upprättad och justerad, utan att tidpunkten för betalningsansvar inväntas.
Om patienten lämnar sjukhuset den dag betalningsansvar inträder debiteras den dagen.
Beror det på kommunen att en vårdplan inte blir upprättad, inträder ändå kommunens betalningsansvar oavsett skälet till att kommunen inte medverkat till att en vårdplan kunnat upprättas. Beror det på landstinget att de insatser som landstinget ansvarar för enligt vårdplanen inte kan utföras blir däremot kommunen inte betalningsansvarig. Betalningsansvaret ligger då kvar på landstinget.

Kontaktperson

Irene Andersson
Biståndshandläggare
Gnosjö kommun

Dokumentet  upprättat 2007-10-22

Dokumentet revideras 1 ggr/år

Ansvar: kommunens kontaktperson

 

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård