Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Gemensam Psykiatrisamverkan

Gemensam psykiatrisamverkan (GPS) är en arbetsgrupp för norra länsdelen i Jönköpings län och har ett beredande arbetsutskott. GPS består av representanter från socialtjänst, specialistpsykiatri, försäkringskassa och arbetsförmedling. Gruppen är länsdelens arena för samverkan.

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Måldokument

GPS har tagit fram ett dokument om gemensamma insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning boende i Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner. Måldokumentet innehåller målgruppsdefinition, beskrivning av parternas ansvar och insatser, redogörelse för samverkan mellan huvudmän och myndigheter samt en avsiktsförklaring.

Samarbete

GPS ger avgränsade uppdrag inom områdena till utsedda arbetsgrupper. I arbetsgrupperna ingår representation från GPS, representanter från de parter som är berörda samt brukarrepresentanter då det är aktuellt. Uppdragen beskrivs i handlingsplan och uppdragsdokument.

Arbete, studier och sysselsättning

arbetsområden är:

 • parternas olika uppdrag med gemensamma ansvar för samordning av insatser
 • sprida information och kunskap om gemensamma verksamheter och projekt
 • målgruppens tillgång till arbete, studier, arbetsrehabiliterande insatser eller sysselsättning

Somatisk hälsa

arbetsområden är:

 • arbeta tillsammans med målgrupp
 • gemensamma strategier som stöder egenvård
 • följa upp nationella riktlinjer

Gemensam vårdplanering

arbetsområden är:

 • uppföljning och revideringsbehov av lokala rutiner vid gemensam vårdplanering utefter lagstiftning och överenskommelser

Gemensamt utvecklingsarbete

arbetsområden är:

 • inventering och analys av målgruppens behov
 • gemensamma utbildningsinsatser

Samverkansgrupper inom GPS

Barnombud

På varje enhet/arbetsplats inom område socialpsykiatri, missbruksvård och på psykiatriska kliniken finns utsedda barnombud.

Arbetsområden:

 • stödja föräldrar med psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblematik och deras barn
 • samverka i arbetsgrupper och nätverk kring gemensamma frågor

 • säkerställa att barn som anhöriga får stöd utifrån lagstiftning och Barnkonventionen

 • genomför regelbundna barnombudsträffar och utbildningsinsatser-

Samordnare för barnombud: Jönköpings kommun/Psykiatriska kliniken

Återhämtningsombud

Det finns utbildade återhämtningsombud hos båda huvudmännen.

Arbetsområde:

 • Stödja ett återhämtningsinriktat arbetssätt
 • Genomföra regelbundna utbildningsinsatser och träffar
 • Gemensam samordnare för norra länsdelen

Samsynsgrupp

Gruppen ska verka för samsyn kring speciella gemensamma insatser för enskilda patienter/klienter vars problematik är särskilt komplicerad och sammansatt.
Gruppen träffas regelbundet och båda huvudmännen kan aktualisera enskilda personer.

Kontakt: Jönköpings kommun/Psykiatriska kliniken

 

Uppdaterad: 2018-01-05
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik