Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Dietist

Dietistmottagningen tar i första hand emot studenter som går termin 6 på dietistutbildningen vid Göteborgs universitet.

Kontakt med praktikplatsen

Cirka två veckor före praktikperiodens början får du ett brev med information om praktiska detaljer och om oss som arbetar på dietistmottagningen. Vi ber dig berätta om det är något särskilt du är intresserad av och vill passa på att auskultera inom såsom t ex gastroskopi, allergimottagning, diabetesmottagning, logopedverksamhet eller speciella undersökningar.

Praktikperioden inleds med ett möte med huvudhandledaren. Vi går igenom lokalerna, hälsar på övriga dietister och övriga yrkeskategorier på mottagningen, informerar om praktiska saker såsom datorer, kläder med mera.

Inför praktikperioden har huvudhandledaren gjort upp ett schema och bokat in egna patientbesök, både tillsammans med handledare och på egen hand. Vi försöker också boka in obligatoriska moment såsom gruppinformation för patienter eller personal. Varje vecka avsätts tid för utvärderingssamtal tillsammans med huvudhandledaren. Efter halva praktikperioden och i slutet av den har du och huvudhandledaren halvtids- och avslutningssamtal.

Schemat är dock inte färdigt för hela perioden och du har stor möjlighet att tillsammans med din handledare påverka praktikens utformning och innehåll inom ramen för kursplanen. Eftersom olika arbetsområden är uppdelade på olika dietister får du gå med flera dietister i deras arbete och även ha olika dietister som handledare på patientbesöken. Detta för att du ska få en så heltäckande bild av dietistarbetet som möjligt.

En kort beskrivning av verksamheten

Dietistmottagningen på Ryhov tillhör Rehabiliterings och beteendemedicinska enheten på Länssjukhuset Ryhov, där även logopeder, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer ingår. Vi har för närvarande 6,5 tjänster. 1,5 tjänst finns inom habiliteringscentrum där man arbetar länsövergripande både med barn- och vuxenhabilitering.

Dietisterna har delat upp olika ansvarsområden mellan sig. Vi är verksamma framför allt på sjukhuset, barn- och vuxenhabiliteringen och inom barnhälsovården. Några av dietisterna arbetar också i projekt inom bland annat äldrenutrition och barn- och ungdomshälsa. Vi samarbetar mycket med övriga personalkategorier och ingår i olika team. Vi arbetar både polikliniskt och på olika avdelningar på sjukhuset.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig t.ex. brev, information på Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar din huvudhandledare om du har frågor inför praktiken
  • att du följer sekretessregler
  • att du sätter ord på de personliga förväntningar du har inför praktiken
  • att du genom att ge konstruktiv feedback bidrar till att utveckla praktikplatsen
     

Kontakt med studentansvarig

Kerstin Ramfelt

Uppdaterad: 2015-09-02
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion