Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Sjuksköterska
grund- och specialistutbildning

Kontakt med klinik/vårdcentral

Vi tar personlig eller skriftlig kontakt med dig före praktikperiodens början. Hör av dig till din handledare i god tid före placeringen för information om tid, plats och introduktion, med mera.

Bra lärklimat

Vi har under många år haft förmånen att ta emot studenter för kliniska studier. Det betyder att vi har en lång erfarenhet att falla tillbaka på, och en väl utbygd handledarorganisation med kompetenta och positiva handledare. Vi strävar efter att erbjuda dig den kliniska praktik du vill ha. Vår målsättning är att vara flexibla.

Handledaren – en viktig förebild

Du får en personlig handledare som ansvarar för dina kliniska studier. På vissa enheter finns det två handledare per student. Tillsammans med din handledare lägger du upp schema, målen för placeringen, planerar studiebesök och utvärderar.

Landstingets handledarorganisation ger förutsättningar för ett positivt inlärningsklimat där helhet, kontinuitet, tid och tillit är viktiga beståndsdelar. På varje klinik finns det dessutom en VFU-ansvarig som har det övergripande ansvaret för handledningens genomförande. Det ordnas också seminarietillfällen där man gemensamt diskuterar och reflekterar över de processer som sker i vården.

Teori och praktik

VFU-ansvarig och lärare från Hälsohögskolan träffar både studenter och handledare ute i den kliniska utbildningen för att bygga broar mellan teori och praktik och säkerställa en god klinisk utbildning för dig.

Förbättringskunskap

Inom ramarna för projektet "Universitetssamverkan för förbättringskunskap" arbetar vi för att bidra till en utveckling av förbättringskunskap i professionella och tvärprofessionella former med studenterna. I projektet ingår att skapa en grund för dialog och samarbete mellan universitet/högskolor och hälso- och sjukvården.

Målet är att de metoder och verktyg som används i projektet ska integreras i högskolans/universitetens utbildningar genom att studenten under den kliniska utbildningen genomför tvärprofessionella förbättringsarbeten.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar huvudhandledaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studieguide för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feedback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du tar del av etiska råd och riktlinjer för sjuksköterskor.
  • att du sätter dig in i sjukhusets policy gällande hygien, klädsel och smycken.

Mer information

Kontakt

Maria Koldestam
sjuksköterska grundutb

Karin Johansson
sjuksköterska specialist

Uppdaterad: 2015-10-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion