Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om sjuksköterskeutbildningen

Omvårdnad

Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad, inte bara de fysiska behoven utan också de psykologiska, sociala och andliga. I sjuksköterskans kompetens ingår det också medicinska och tekniska uppgifter i det direkta omhändertagandet samt en förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Utbildningen

Utbildningsprogrammet för sjuksköterskeexamen omfattar 120 poäng. Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser från såväl de medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områdena som från ämnesområdet omvårdnad.

Profil

Genom valbara kurser kan studenten profilera sin utbildning. Inom huvudämnet omvårdnad ingår klinisk tillämpning för att studenten ska integrera teori och praktik. Av den totala utbildningstiden omfattar hälften: laborationer, praktiska övningar, fältstudier, kliniska studier samt tillämpningar på basstudieplatsen.

Söka och bearbeta

Grunden för kunskapssynen på Hälsohögskolan i Jönköping är att individen får frihet att söka och bearbeta sin kunskap och ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling, vilket innebär:

  • att undervisningen bygger på en pedagogik som främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar.
  • att undervisnings- och examinationsformer bidrar till utvecklingen av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse.
  • att undervisningen främjar utvecklingen av professionella förhållningssätt i arbetet med patienter och är en grund för "det goda mötet".
  • att undervisningen är forskningsanknuten och främjar ett vetenskapligt synsätt.
  • att den kliniska/praktiska verksamheten ger studenten möjlighet att observera, analysera och reflektera över olika företeelser samt skaffa sig handlingsberedskap inför en föränderlig och dynamisk verklighet.
Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion