Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Policy för patientnära laboratorieanalyser

Utvecklingen av laboratorieanalyser avsedda för patientnära användning har lett till att fler och bättre produkter lanseras i en allt högre takt. Önskemål om att utföra relativt avancerade analyser kommer därför även från vårdenheter som inte är bemannade med biomedicinska analytiker.

För att möjliggöra en jämförbar kvalitet av laboratorieanalyser över hela länet oberoende av var och av vem analysen utförs är vi inom laboratoriemedicin en viktig resurs vid införande av nya analyser.

Följande riktlinjer är avsedda att gälla när laboratorieanalyser, som tillhör laboratoriemedicins ansvarsområde, tas i bruk för patientnära användning av vårdpersonal som inte tillhör laboratoriemedicins organisation.

Riktlinjer

 

Instrumentupphandling/analysfabrikat

Upphandlingen sker i samråd mellan inköpsavdelningen, laboratoriemedicin och representant för vårdenheten. Beslutsunderlag är kostnader för inköp, avskrivning och drift samt komplexiteten i användande och skötsel, varvid kvalitetsaspekterna är viktiga.

Ägandeförhållande

Ägandet avgörs i dialog med vårdenheten.

Ansvarsfördelning

Laboratoriemedicin ansvarar för utbildning, service och kvalitetssäkring och vårdenheten ansvarar för daglig drift. Ett engagemang från laboratoriemedicin i driften kan diskuteras om verksamheten blir omfattande.

Medicinskt ansvarig på vårdenheten ansvarar för varje enskilt analyssvar. Laboratorieläkare ska, vid behov, bistå med hjälp till tolkning och värdering. Om analyser utförs av laboratoriemedicins personal ligger ansvaret på laboratoriemedicin.

Dokumentation, registrering och debiteringsunderlag

Instrumenten ska, i den mån det är tekniskt möjligt, vara uppkopplade mot laboratoriemedicins datasystem, med möjlighet att identifiera utförande enhet.

Ackreditering

Fordras ackreditering av verksamheten får lösning sökas i samarbete med SWEDAC och laboratoriemedicin.
SWEDACs webbplats (öppnas i nytt fönster)

Ekonomi

Med dagens "köp-och-sälj-rutin" där ingen budget finns på laboratoriemedicin, debiteras vårdenheten för den kostnad som faller på laboratoriet.

Laboratoriemedicins kontaktpersoner

Laboratoriemedicins utsedda kontaktpersoner inom respektive laboratoriespecialitet ska kontaktas för diskussion om olika lösningar när det är aktuellt att handla/leasa laboratorieutrustning eller införa nya analyser.

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Jönköping: 
Anna-Lena Lindström, 010-242 59 26, ,

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Värnamo:
Eva Rostedt, 070-611 30 50,

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Höglandet:
Margareta Hultgren, 0383-732374, ,

Klinisk mikrobiologi:
Pia Karlsson, 010-242 23 26,

Ansvarig

Hanna Odén Poulsen
Verksamhetschef laboratoriemedicin
010-242 41 49

 

Uppdaterad: 2017-05-02
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik