Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitet i kompetens och metodutveckling för arbetsterapeuter.
Landstinget i Jönköpings län 1980 -2000 talet

Innehåll

Sammanfattning

  1. Handledarutbildning
  2. "Metodik för uppläggning och genomförande av arbetsplatsnära utvecklingsprojekt"
  3. Kvalitet i Metodutveckling - "KIM"
  4. Policyprogram för arbetsterapi inom landstinget i Jönköpings län
  5. Arbetsterapi teori, modeller och principer för behandling - Metoder för utvärdering av rehabiliteringsverksamhet riktad mot arbetsterapi
  6. Kompetensbarometer

Diskussion

 

Sammanfattning

Kvalitetsprojektet omfattar delprojekt som beskriver den landstingsgemensamma utvecklingen av arbetsterapi i Landstinget i Jönköpings län. Sedan många år tillbaka finns inom arbetsterapi en kultur för samverkan mellan de tre sjukvårdsdistrikten, Höglands-, Jönköpings-, och Värnamo sjukvårdsområde. Redan i början av 1980-talet startades en utvecklingsgrupp bestående av representanter för landstingsanställda arbetsterapeuter samt en resursperson från Landstingets Utvecklingsenhet. Gemensamma fortbildningsdagar för metodutveckling anordnandes från början årligen, och utvecklades senare till större långsiktiga projekt.

I Lärarhögskolans regi arrangerades på 1980-talet en handledarutbildning 5 p.

I början av 1990-talet framkom behov av att utveckla kunnandet inom projektmetodik och projektet "Metodik för uppläggning och genomförande av arbetsplatsnära utvecklingsprojekt"  startades och pågick i flera år med intensivt arbete att från idé, lägga upp och genomföra projekt. 48 arbetsterapeuter genomförde projekt vilka var av stor nytta i den arbetsterapeutiska verksamheten. Utvärdering visade att kursen var lyckad, som den oberoende utvärderaren uttryckte det. Utvecklingsgruppen såg att behov fanns av en gemensam struktur i metodutvecklingen av arbetsterapi och tanken på arbetsterapiprogram föddes.

Femårsprojektet "KIM, Kvalitet I Metodutveckling" startades hösten 1995 med utveckling av arbetsterapiprogram, vilka kan vara en del av rehabiliterings- eller vårdprogram som tas fram inom sjukvårdsområdena. Fokusering på arbetsterapiprogram har skett för att förbättra och utveckla rehabiliterings- och vårdkedjor, samt att utveckla kollegiala grupper bland arbetsterapeuter med gemensamt arbetsinnehåll från länets tre olika distrikt. 18 arbetsterapeuter från samtliga discipliner tillfrågades om de ville delta i projektet. Syftet var att främja det kollegiala samarbetet och erhålla gemensam grund för utveckling av arbetsterapi genom att utarbeta arbetsterapiprogram. Tillsammans med ett 100-tal kollegor på arbetsplatserna, arbetades under de kommande åren arbetsterapiprogram fram. När första versionen av arbetsterapiprogrammen var färdiga, var det slutliga omdömet från flertalet deltagare att det var ett viktigt, lärorikt och nödvändigt arbete för att kunna utvärdera den verksamhet som bedrivs.
Jönköpings läns landstingsledning har beslutat att verksamhetsutveckling skall ske med hjälp av QUL-instrumentet (Qvalitet, Utveckling och Ledarskap), dess grundläggande värderingar och kriterier. I det arbetet är arbetsterapiprogrammen ett viktigt redskap och ett värdefullt underlag för utvärdering av resultat, beskrivning av nyttan av arbetsterapi och verksamhetsutveckling. Två "Mini-At" Forum hölls i Jönköping med presentation av den första versionen av utarbetade arbetsterapiprogram med efterföljande diskussion, där över 100 kollegor från kommun och landsting deltog. I dagsläget arbetar KIM-deltagarna med utvärderingsprojekt inom arbetsterapi för att utveckla arbetsterapiprogrammen. Utvärdering av arbetsterapiprogram version 1 skall ske 1999, och därefter årlig översyn. I sjukvårdsområdenas verksamhetsplaner beskrivs de områden för vilka arbetsterapiprogram skall utarbetas utifrån utvecklingsdialoger och medarbetarsamtal.

Projektet "Policyprogram för arbetsterapi inom landstinget i Jönköpings län" påbörjades 1997 med syfte att utvärdera arbetsterapeutiska insatser utifrån arbetsterapeutens etiska kod. Ett dokument med indikationer arbetades fram, som gör det möjligt för arbetsterapeuter i länet att systematiskt utvärdera och förbättra arbetsterapeutiska angreppssätt. Indikatorer inom områden aktivitet, rehabilitering, samverkan och kompetens har framarbetats av en grupp på nio personer. Följande tillvägagångssätt för utvärderingen med indikationerna har antagits. Samtliga arbetsterapeuter i landstinget i Jönköpings län besvarar under mars månad 1999-2001 frågorna i policydokumentet. Utvärdering av resultaten sker årligen och handlingsplan för förbättring av arbetsterapeutisk intervention tas fram. Efter 2001 sker revidering av indikationer och frågor , för att än en gång användas under en treårsperiod.

En uppdragsutbildning för arbetsterapeuter med äldre grundutbildning, "Arbetsterapi; teori modeller och principer för behandling" 5 p, har utarbetats i samråd med Institutionen för arbetsterapi vid Hälsohögskolan Jönköping. Den pågår under hösten 1998 - våren 2000 på kvartsfart, och övergår hösten 2000 i "Metoder för utvärdering av rehabiliteringsverksamhet mot arbetsterapi 5 p på kvartsfart. Uppdragsutbildningen ger möjlighet att utveckla arbetsterapi efter sjukvårdens behov, då utvärdering av arbetsterapi kommer att rikta mot den enskilda arbetsplatsen.

En "kompetensbarometer" har utarbetats i syfte att erhålla kännedom om kompetensområde och -nivå bland arbetsterapeuterna i länet. Genom att på gruppnivå mäta kompetensökning ges vägledning av arbetsterapeuternas utvecklingsbehov vid verksamhetsplanering. Kompetensbarometern utsänds i mars 1999, för att besvaras, till samtliga arbetsterapeuter inom landstinget. Resultatet jämförs sedan med återkommande mätningar som planeras var tredje år.

I diskussionen beskrivs tankar för det vidare arbetet med gemensam utveckling av arbetsterapi och med dessa delprojekt som grund ser vi med tillförsikt fram emot fortsatt god utveckling av arbetsterapi i landstinget i Jönköpings län.

Diskussion

Eftersom vi i utvecklingsgruppen tycker att utveckling av arbetsterapi ska ske genom kunskapsinhämtning, och leda till aktiv påverkan och utveckling av det praktiska arbetet har planeringen varit långsiktig och ofta omfattat perioder på tre till fem år. Detta möjliggör genomförande inom ordinarie arbete, tid för reflektion och möjlighet till utvärdering. Flera av delprojekten är därför ej avslutade. Den litteratur som angetts är de tre viktigaste inom varje projekt, eftersom en stor mängd artiklar och annan litteratur har rekommenderats och använts.

De utbildnings- och utvecklingsprojekt som beskrivits är av landstingsgemensam karaktär, och har planerats och genomförts av utvecklingsgruppen. Under beskriven tidsperiod har inom respektive sjukvårdsområde också bedrivits egen utbildnings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsterapi. Inbjudan till deltagare från de olika distrikten har skett, för att sprida och samverka i arbetsterapiutvecklingen.

De projekt som framarbetades inom ramen för "Metodik för uppläggning och genomförande av arbetsplatsnära projekt" har på grund av sin praktiska karaktär varit av stort värde för länets arbetsterapi. De erfarenheter som deltagarna fick har stimulerat till att flera har sökt projektmedel för ytterligare arbetsterapiutveckling, t ex "Dagmar" -, Stimulansmedel och EU-medel.

Arbetsterapiprogrammen som utarbetats inom ramen för "KIM" har stimulerat till att ytterligare arbetsterapiprogram utarbetats inom länet. Dessa insamlas för att ingå i "KIM"-arbetsterapiprogrammen för att lätt kunna spridas och ge upphov till en ökad diskussion i arbetsterapimetoder. Den gemensamma strukturen i arbetsterapiprogrammen ansågs mycket viktig för att underlätta det egna arbetet, samt för alla i omgivningen som på olika sätt tar del av programmet. Det används också när nya AT-program utarbetats. Inom respektive sjukvårdsområde finns i verksamhetsplan beskrivet inom vilka områden ytterligare arbetsterapiprogram bör utarbetas, så att de finns inom de flesta frekventa diagnos- och aktivitetsområden. På längre sikt förväntas dessa vara av stor betydelse för att genomföra gemensamma utvärderingar, och ge möjlighet att jämföra metoder och resultat med varandra. Arbetsterapiprogrammen är en nödvändig grund för att genomföra gemensamma utvärderingar, och ge möjlighet att jämföra metoder och resultat med varandra. Arbetsterapiprogrammen är en nödvändig grund för verksamhetsutveckling enligt QUL och arbetsterapiprogrammets struktur appellerar till QUL:s kriterier. Efter avslutat "KIM"-projekt är planeringen att inom varje stor diagnosgrupp få arbetsterapeuter som inom länets tre distrikt är arbetsterapiansvariga och tar på sig rollen att hålla arbetsterapiprogrammet levande och bevaka och driva utvecklingen inom profilområdet. I detta sammanhang finns också tankar att bilda ett handledarsystem, för att ge en bred förankring och utveckling inom området.

Policygruppen planeras arbeta vidare i arbetsgruppsform med kontinuerlig bearbetning av resultaten, redovisningar av desamma, samt att ta initiativ till lämpliga åtgärder. Policyprogrammet i arbetsterapi planeras på längre sikt att omarbetas var tredje år, efter de signaler som framkommer på de årliga seminarierna så att den följer utvecklingen i landstinget och kan fungera som ett strategiskt mätinstrument. Rehabiliteringsprocessen förtydligas och arbetsterapeuterna kan förbättra sina angreppssätt. Policyprogrammet är av stor vikt som underlag för de fortsatta utbildnings- och utvecklingsseminarierna på 2000-talets första decennier.

Det gehör som verksamhetscheferna givit till kostnadstäckning för genomförande av delprojekt 5 med uppdragsutbildning hoppas vi även i fortsättningen kunna utnyttja för genomförande av angelägna 5 poängsutbildningar. Att bedriva dessa på kvartsfart har visat sig var lämpligt ur verksamhetssynpunkt.

Med "kompetensbarometerns" resultat erhålls ett avstamp med information om all den kompetens som finns samlad hos länets arbetsterapeuter, men också en insamling av individuella utbildningsönskemål som kan ligga till grund för kompetensutvecklingsplanering in i 2000-talet. 

FSAs kvalitetsutmärkelse 1999

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik