Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitet i kompetens och metodutveckling-handledarutbildning 5 p.

1. Handledarutbildning 5 p

 

 

1.1 Syfte:

Med anledning av att kontinuerlig utbildning till arbetsterapeut sker vid Hälsohögskolan i Jönköping syftar utbildningen till att utveckla arbetsterapeuternas kunskap i handledning, samt ge stöd i handledningen av arbetsterapeutstuderande, arbetsterapibiträde samt övrig vårdpersonal.

Kursen syftar till:

  • Att ge kännedom om teorier och riktningar i modern pedagogik.
  • Att ge kunskap om handledningsprocessens psykologi och pedagogik.
  • Att ge kunskap i att tillämpa pedagogiska metoder och arbetssätt i handledningssituationen.

1.2 Metod:

Att i samarbete med Jönköpings lärarhögskola bedriva handledarutbildningar för samtliga arbetsterapeuter inom Landstinget i Jönköpings län med intresse för och möjlighet att handleda studerande.

Kursen omfattar följande huvudområden som under kursens gång varvas:
Pedagogiska teorier innehållande kommunikationsteori, pedagogiskt arbetssätt samt kunskapssyn/människosyn.
Tillämpning av pedagogiska teorier i handledarrollen, handledningsmetodik, samtalsmetodik, praktikuppläggning, bedömning samt utvärdering.
Undervisning sker i form av föreläsning och gruppövningar, och förläggs till 10 heldagar med en dag/vecka, för att ge tillfälle för tillämpning på den egna arbetsplatsen.

1.3 Resultat:

Cirka 60 verksamma arbetsterapeuter erhöll kompetens i att handleda studerande. De blev mer motiverade att handleda arbetsterapeutstuderande och upplevde sig säkrare i sin handledarroll. Denna utbildning upplevdes också underlätta spridningen av kunskap om arbetsterapi och rehabiliteringstänkandet.

Litteratur: 
 

 

Marton, F.Dahlgren, L. Svensson, L. Säljö, R. (1977) Inlärning och omvärldsuppfattning. Stockholm: Almquist & Wiksell Förlag AB
Mosey, A. (1983) Occupational Therapy, Configuration of a Profession. New York: Raven Press.

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik