Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Metodik för uppläggning och genomförande av arbetsterapeutiska utvecklingsprojekt.

2. Metodik för uppläggning och genomförande av arbetsplatsnära utvecklingsprojekt.

 

2.1 Syfte:

 

Att ge deltagarna möjlighet att identifiera, strukturera och analysera problem inom området arbetsterapi. Förhoppningen var att projektet bl a skulle resultera i "en modell" som ger förutsättningar för arbetsterapeuter att bedriva utvecklings- och förändringsarbete på den egna arbetsplatsen.

2.2 Metod

Projektet inleds med 10 föreläsningstillfällen med 4 timmar vardera, innehållande:

  • Orientering om kunskapsproduktion och vetenskapligt synsätt.
  • Forskningsprocessen.
  • Kvantitativ/kvalitativ metod.
  • Intervju-, observations- och enkätmetodik.
  • Bearbetning, analys och tolkning.
  • Statistik.
  • Läsning och granskning av rapporter och artiklar.
  • Bibliotekskunskap.

Deltagarna skall efter avslutad föreläsningsserie ta fram förslag och idéer till arbetsplatsnära projekt med följande mål och ramar. Projektet skall utgå från verkliga problem inom egna verksamheten som kräver nytänkande, samt vara av praktisk nytta för utvecklingen av arbetsterapi. Projektet skall medföra genomförande av åtgärder samt vara resultatinriktat. Projektarbetena utförs i grupp, med tillgång till handledning under arbetets gång. Utöver handledningstillfällena träffas kursdeltagarna tre halvdagar för att i seminarieform diskutera och "stämma av" sina projektarbeten. Vid det sista seminariet presenteras de färdiga projekten. En oberoende utvärdering av kurserna sker genom intervju med 19 arbetsterapeuter, handledarna för projektet och läraren för teoriavsnitten. Urvalet av kursdeltagande arbetsterapeuter för intervju sker, geografiskt stratifierat slumpmässigt.

2.3 Resultat

 

Projekt startades 1990 och pågick med intensivt arbete under fem år. Tre kurser genomfördes där 48 arbetsterapeuter från landstinget och kommunerna i F- län deltog.

25 arbetsplatsnära projekt utarbetades inom mycket varierande områden.

Utvärderingen visade att det var ett lyckat projekt, majoriteten av deltagarna var nöjda med kursen såväl till form som till innehåll och beskrev den med ord som "intressant", "nyttig", "lärorik" och "utvecklande". De flesta menade också att nivån på kursen var sådan att de kunde tillgodogöra sig den, även om vissa till en början tyckte att det var svårt att förstå alla teoretiska begrepp och modeller. Såväl handledningstillfällena som seminarium upplevdes mycket positivt av alla inblandade. Negativt under kursens gång upplevdes bristen på tid för arbetet med projektarbete. Även om de flesta hade ledningens tillåtelse att ta arbetstid i anspråk, så tyckte de inte att patienterna kunde vänta, eller kräva av kollegor att ta över patienterna. De flesta tog därför hjälp av sin fritid. Kursdeltagarna hade också fått en mer positiv inställning till förändringsarbete, vilket verifierades av intervjuade arbetsledare.

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik