Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitet  I Metodutveckling "KIM"

3. Kvalitet  I Metodutveckling "KIM". - Arbetsterapiprogram

 

 

3.1 Syfte:

 

 

  • Att främja utveckling av arbetsterapi och kollegialt samarbete, genom att utarbeta arbetsterapiprogram med gemensam grundstruktur som kan ingå i rehabiliterings- och vårdprogram.
  • Att fokusera på utvärderingsmetoder och inom vårdkedjor uppnå enhetlighet beträffande terminologi, behandlingsmetoder, utvärdering för att kunna jämföra resultat och höja kvalitén i arbetsterapi.
  • Att inhämta kunskaperna i hälsoekonomi för att inom arbetsterapi kunna belysa effekterna också ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

3.2 Metod:

Femårsprojektet "KIM" startas för att utveckla arbetsterapiprogram hösten 1995. Seminarier hölls innehållande föreläsningar och utvecklingsdiskussioner, varvat med utveckling av arbetsterapiprogram i kollegiala grupper. Därefter genomförs ett utvärderingsprojekt hämtat i den ordinarie verksamheten.
Urvalet av deltagare i "KIM"-gruppen är arbetsterapeuter från akutsjukvårdens olika discipliner, rehabilitering, habilitering och primärvård. 18 arbetsterapeuter tillfrågas personligen om intresse av att driva utvecklingsarbete tillsammans med sina kolleger, för att få bred förankring och spridning av arbetet med arbetsterapiprogram.
Seminarierna omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner om modell för arbetsterapiprogram, kvalitetsutveckling, bedömningsinstrument, utvärderingsmetoder och hälsoekonomi. Struktur för arbetsterapiprogram fastställs genom konsensus och sedan färdigställs version 1 av arbetsterapiprogrammen, vilka skall praktiskt prövas. Parallellt med att arbetsterapiprogrammen prövas, påbörjas ett utvärderingsprojekt för att ge fördjupade kunskaper i utvärdering. Med utvärderingserfarenheter i bagaget sker sedan utvärdering av 1:a versionens arbetsterapiprogram. Version 2 av arbetsterapiprogrammen skall enligt tidsplan vara klara till hösten år 2000, när projektet avslutas. Arbetsterapiprogrammen planeras sedan att utvärderas årligen. Utvärdering av nyttan av att delta i "KIM"-projektet sker efter projektets slut genom enkätundersökning.

3.3 Resultat

Projektet som startade 1995 har resulterat i att 1:a versionen av arbetsterapiprogram är färdiga och i praktisk användning.

En gemensam struktur för arbetsterapiprogram har fastställts genom konsensus och en beskrivning av begreppens innehåll har framarbetats. Denna vägledning upplevdes både hämmande och styrande, vilket ledde till att begreppen behölls och beskrivningarna togs bort (Bilaga 3). Beträffande arbetsterapiprogrammets omfattning beslutades att det inte skall överskrida 5 sidor exkl bilagor, för att vara lätthanterligt och att kunna ingå som en del i klinikernas övergripande vårdprogram. Programinnehållet är arbetsterapiprocessen med inriktning mot aktivitetsområde eller diagnosrelaterade grupper. Fokusering har skett på att beskriva och utveckla rehabiliterings- och vårdkedjor, samt kollegiala grupper från länets tre olika distrikt. Utifrån ett gemensamt arbetsinnehåll, har utvärderingsmöjligheterna ökats och samverkan befrämjats. Första versionen arbetsterapiprogram färdigställdes 1997. I vårdkedjan prövas t ex om arbetsterapiprogrammet följs hela vägen från akutsjukvård, rehabilitering, primärvård och till kommunens arbetsterapi. Omdömen om utvecklingsprojektet från flertalet deltagare är att det är ett mycket viktigt arbete, lärorikt och nödvändigt som grund för struktur och utvärdering av den arbetsterapeutiska verksamheten.

Arbetsterapiprogrammens värde har ökat eftersom ledningen i Landstinget i Jönköpings län har beslutat att arbeta med verksamhetsutveckling enligt QUL-instrumentets (Qualitet, Utveckling och Ledarskap), 13 grundläggande värderingar; kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, lära av varandra, faktabaserade beslut och samverkan. Vid programbearbetningen har paralleller dragits till QUL:s 7 kriterier; ledarskap, information och analys, strategisk planering, verksamhetens processer, verksamhetens resultat och kundtillfredsställelse.

Följande frågor enligt QUL, som leder till utveckling, har använts i utvecklingsarbetet:
Hur gör du för att…?
I vilken omfattning gör du det?
Vilket resultat leder det till?
Hur gör du för att utvärdera och förbättra det du gör?

Första versionen arbetsterapiprogram finns samlade och är tillgänglig för alla arbetsterapeuter i landsting i Jönköpings län. Vid två tillfällen hösten 1997 presenterades programmen vid "Mini- AT Forum" där över 100 arbetsterapeuter deltog. Både struktur, metod- och sakfrågor togs upp till intressant diskussion.

Projekten i utvärdering pågår och skall färdigställas under 1999, förväntningarna är att utvecklingsprojekten ska ge värdefull erfarenhet att använda som underlag till version 2 av arbetsterapiprogrammen. Programmen skall efter utvecklingsprojektet slutår 2000 årligen genomgå översyn och vid behov revidering.

Litteratur

Blair J, Gray M. The occupational Therapy Manager. Program Planning 49 - 64.
AOTA. 1992.
Lundgren Pierre B. Arbetsterapiprogram. Arbetsterapeuten 1995; 4
Landstingsförbundet. Kriterier och anvisningar för QUL 1998/99. Stockholm 1998.

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik