Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Policyprogram för arbetsterapi inom Landstinget i Jönköpings län

4 "Policyprogram för arbetsterapi inom landstinget i Jönköpings län"

 

4.1 Syfte

Syftet är att i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1996:24 utvärdera och förbättra arbetsterapeutiska insatser på ett systematiskt sätt, genom att utarbeta indikatorer som fokuserar på arbetsterapeutens etiska kod, samt möjliggör för arbetsterapeuten att utvärdera och förbättra sina angreppssätt.

4.2 Metod

Utvecklingsprojektet startas hösten 1997 i arbetsgruppsform, med representation av 9 arbetsterapeuter från länssjukvård, primärvård från länets tre sjukvårdsdistrikt för att utarbeta policydokument för arbetsterapi, med indikatorer för att systematiskt utvärdera arbetsterapeutens syn på sina insatser. Utvecklingsarbetet påbörjas i internatform för att utarbeta förslag till policyprogram med följande utgångsläge:

  • Att beskriva arbetsterapi utifrån arbetsterapeutens etiska kod.
  • Att använda Landstinget i Jönköpings läns flerårsplan, QULs grundläggande värderingar och FSA:s kvalitetspolicy som utgångspunkt i utvecklingsarbetet.
  • Ta fram relevanta indikatorer.

När 1:a förslag tagits fram sker på respektive arbetsplats information och insamling av synpunkter på föreslagna indikatorer. I ett mer bearbetat skick sänds policydokument på en remissomgång till tillskrivna "granskare", sjukhusdirektörer, verksamhetschefer, sakkunniga och FSA kretsordförande för synpunkter.

Arbetsterapipolicyn sänds årligen i mars månad under åren 1999-2001 till samtliga legitimerade arbetsterapeuter i Landstinget i Jönköpings län för att besvaras. Arbetsterapeuten utgår ifrån sina egna erfarenheter samt arbetsterapijournaler när hon besvarar frågorna i dokumentet.

En referensgrupp bearbetar materialet och utarbetar förslag till handlingsprogram, som redovisas och diskuteras vid årliga utvecklingsseminarier och kommer att ligga till grund för utbildning och utvecklingsinsatser inom arbetsterapi. Policyprogrammet som mätinstrument utvärderas år 2001, och därefter var tredje år för att frågedelen skall behålla sin aktualitet och fokusera på de mest angelägna arbetsterapeutiska uppgifterna. En ständig förbättring av arbetsterapeutiska angreppssätt kan sen ske.

4.3 Resultat

 

Arbetsterapipolicyn har färdigställts under hösten 1998. Arbetet har varit mycket intensivt och utvecklande för gruppdeltagarna.
Landstingsdirektören står bakom projektet och skriver en inledning. Hälso- och sjukvårdsavdelningen ansvarar för tryckning och distribution. Vidare har Arbetsterapeutens etiska kod lyfts fram i syfte och handlingsplan. Kvalitetsindikatorer som valts att sättas i fokus är aktivitet, rehabilitering, samverkan och kompetens. Inom dessa områden har frågor utifrån QUL:s struktur formulerats, med öppna eller slutna svarsalternativ.
Arbetsterapipolicyn har gått ut på remissomgång till "granskarna" och vi har välkomnat och bearbetat deras synpunkter. Granskarna har varit positiva till såväl initiativ som innehåll. Policyn är klar för utskick, och kvalitetsmätning sker i mars 1999 och föregås av information inom de tre sjukvårdsområdena.
Resultatet av hela projektet kommer att låta vänta på sig ännu några år, policydokumentet har framarbetats och arbetet löper sedan vidare enligt ovan nämnda metod.

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik