Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kompetensbarometer

6 Kompetensbarmeter

6.1 Syfte:

Att få en uppfattning om den generella kompetensnivån bland arbetsterapeuter inom Landstinget i Jönköpings län, som underlag till kompetensutvecklingsplaner, utbildnings- och utvecklingsplanering.

6.2 Metod:

 

Att med kompetensbarometern var tredje år, med start 1999, undersöka hur kompetensnivån ser ut på gruppnivå inom arbetsterapeutkåren i Jönköpings län.

Kompetensbarometern innehåller fyra parametrar.

  1. Teori högskoleutbildning inom arbetsterapi, och annan högskoleutbildning. 
    Nyckel angående poängnivå inom arbetsterapi efter genomgången utbildning till arbetsterapeut, som i tiden varierat, finns utarbetad i samarbete med Institutionen för arbetsterapi Hälsohögskolan i Jönköping.
  2. Övrig utbildning som omfattar minst en vecka eller innehåller genomförande av projekt.
  3. Praktik: Tjänstgöringsområde.
  4. Beskrivning av genomförda projekt.

I kompetensbarometern finns också möjlighet att ange inom vilka områden respektive arbetsterapeut önskar utbildning eller stöd för utvecklingsinsatser.
Datainsamlingen sker anonymt, men länsdel och arbetsområde anges (länssjukvård, primärvård, kommun).
"Barometern" utsänds vid varje mättillfälle ut till samtliga arbetsterapeuter i Jönköpings län av FSA:s kvalitetsombud.
Resultatredovisning sker vid seminarietillfälle då ett stort antal arbetsterapeuter deltar.

6.3 Resultat:

 

Resultaten har redovisats internt samt vid FSAs AT-forum 2003.

 

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik