Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Statistikgrupp

Syfte med gruppen

Att kartlägga befintlig arbetsterapeutisk kvalitativ och kvantitativ statistik, utröna om denna statistik är jämförbar och ta fram förslag på lämplig gemensam statistik till utvecklings och utbildningsgruppen.

Genomförande

Inför mötet samlas den kvantitativa och kvalitativa statistik som förs inom arbetsterapi in.

Tidplan

2006-03-21 - 2006-12-31.

Resultat
Statistikgruppen avslutades december 2006.
Utifrån utvecklingsgruppens beslut återupptar gruppen sitt arbete vid behov.
Konsensusbeslut togs för att nå större enighet kring statistiken inom arbetsterapi Landstinget i
Jönköpings län var följande:
Registrering skall ske av:

 • Födelseår (med möjlighet att ta fram arbetsför ålder)
 • Kön
 • Sjukvårdande behandling: hembesök, mottagningsbesök, telefonbehandling
  (vilka ersätter besök och där journaldokumentation sker)
 • Måluppfyllelse med resultatet 0 eller 100% för respektive patient
 • SF1 Före och efter behandling

Önskvärt för utveckling av större samstämmighet är att dokumentation sker av.

 •  Åtgärdsdiagnos /utredning utifrån ICF nivå 1 och 2
 •  Att registrera ICD 10 kod
 •  Antalet behandlingstillfällen
 • Patientnytta
 • Patietnupplevd delaktighet i behandlingen

Instrumentet Kasam har diskuterats men är inte aktuellt i nyläget.

Arbetsgruppens medlemmar

Vakant
Höglandets sjukvårdsområde pvo

Mattias Sundqvist
Höglandets länssjukvård

Lotta Fischer
Jönköpings sjukvårdsomr pvo

Marieann Persson
Länssjukhuset Ryhov

Ulrica Nilsson
Värnamo sjukvårdsomr pvo

Ing-Britt Häger - Sammankallande
Värnamo Sjukhus

Deltar gör också statistiker Catarina Karlberg
Qulturum

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik