Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Spädbarn med obstetrisk bracial plexusskada OBP, Region Jönköpings län – Sjukgymnastiska behandlingriktlinjer för vårdgivare

Bakgrund

Obstetrisk brachial plexusskada (OBP) är en förlossningsskada (obstetrisk) som drabbar nervflätan (plexus) som innerverar armen (brachialis). Nervflätan består av fem nerver – C5, C6, C7, C8 och Th 1, dessa förmedlar nervimpulser för motorik och sensorik ut i armen.

Vid förlossningen kan det uppstå en slitskada i plexus brachialis. Skadan ter sig olika beroende på hur många av nervrötterna som drabbas och hur allvarligt skadad varje nervrot är. Man brukar dela in skadan i tre grupper beroende på utbredning – Erb Duchenne, Klumpke och blandad form.
Benämning på skadenivå vid obstetrisk bracial plexusskada

I Sverige är incidensen för skadan cirka 2,5 på 1000 förlossningar. Detta innebär att ca 250 barn per år drabbas i Sverige. Risken för plexusskada ökar med ökad vikt hos barnet.

Indikationer för sjukgymnastiks utredning och behandling

Barn som ådragit sig plexusskada i samband med förlossning bör undersökas och få behandling av sjukgymnast inom 48 timmar efter att skadan upptäckts.

Sjukgymnastisk utredning och behandlingsåtgärder

I Södra och Östra distriktet går remiss direkt till barnhabiliteringens sjukgymnaster för barn med plexusskador.

Barn som föds på Länssjukhuset Ryhov följs dagligen av sjukgymnast från barnkliniken tills barnet lämnar sjukhuset. Därefter sjukgymnastisk uppföljning efter behov.

Om symptom kvarstår remitteras barnet till sjukgymnast på barnhabiliteringen senast vid två månaders ålder.

Bedömning av spontanmotorik görs på den skadade armens axel, armbåge, handled, fingrar och nacke/huvud. Palpation av klavikel och humerus för att utesluta fraktur utförs. Inspektion görs även av ipsilateralt ögonlock för kontroll av eventuellt Horners syndrom.
Undersökningsmall vid obstetrisk bracial plexusskada

Behandlingen påbörjas vid första kontakten och fortsätter efter barnets behov.
Sjukgymnastisk behandling vid obstetrisk bracial plexusskada

Information ges till föräldrarna om vad skadan innebär samt hur de kan stimulera barnets egen aktivitet. Råd ges om hantering och positionering av barnet i olika situationer.
Råd och tips i samband med plexus brachialisskada hos barn

Skriftliga instruktioner om rörelseuttag lämnas vid behov.
Rörelseuttag i arm och hand vid obstetrisk bracial plexusskada

Patientsäkerhet

Föräldrarna informeras inom 48 timmar efter att skadan upptäckts om positionering och hantering av barnet.

Mätetal och målnivå

Mätetal

Antal föräldrar till barn med plexusskada, som får information av sjukgymnast inom 48 timmar.
Antal kontrakturer hos barn vid 1 års ålder.
Vid mätning inhämtas uppgifter från barnets journal.

Mål

Alla föräldrar med barn med plexusskada ska få information inom 48 timmar.
Inga kontrakturer före 1 års ålder.

Referenser

  1. E Beckung, E Brogren, B Rösblad. Sjukgymnastik för barn och ungdom, kapitel Plexusskador av L Krumlinde Sundholm, C Allert, 2002.
  2. Plexusgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus
    Plexusskada
  3. L Danielsson, S Willner. Barnortopedi, 1999

Ansvarig

Inger Knutsson

 

Version

Fastställt
2010-01-22

Fastställt av

Monica Berg
Verksamhetschef
Habiliteringscentrum
Landstinget i Jönköpings län

Marianne Svensson
Verksamhetschef
Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten
Länssjukhuset Ryhov

Utarbetat av sjukgymnaster

Lotta Bjerde

Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Christina Björk Andersson

Barn- och ungdomshabiliteringen Jönköping

Ewa Johansson

Barn- och ungdomshabiliteringen Eksjö

Inger Knutsson

Barn- och ungdomshabiliteringen Jönköping

Annika Lagerstrand

Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Birgitta Nyman
Barn- och ungdomshabiliteringen Värnamo

Karin Samuelsson

Barn- och ungdomshabiliteringen Eksjö

Mer information

 

Uppdaterad: 2016-09-27
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik