Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ländryggsfusion, Region Jönköpings län – Sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Innehåll på sidan

Bakgrund

Ryggbesvär är en vanlig åkomma, ca 70-85% av befolkningen drabbas någon gång under livet av ryggbesvär (1).

Av dessa blir 1-2% behandlade med kirurgi i ländryggen (1). Enligt svenska ryggregistret utförs årligen ca 35 fusionsoperationer i Jönköping.
Kirurgiska ingrepp mot smärtor i ländryggen utförs i regel antingen på grund av spinalstenos, spondylos, spondylolistes eller diskbråck. Med operation kan man minska trycket på nervroten (dekompression) och/eller stabilisera kotorna i ryggen genom så kallad steloperation/fusion (1).

I första hand prövas farmakologisk behandling, sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandling/rehabilitering och kognitiv beteendeterapi. Om detta inte har god effekt kan det bli aktuellt med fusionsoperation i ländryggen på några få utvalda patienter. Patientselektionen är avgörande för resultatet av operation (1).

Med fusion/steloperation syftar man att låsa den smärtsamma rörelseprovokationen över ledförbindelserna mellan två kotkroppar det vill säga disken och de bakre facettlederna. Den grundläggande idén är att lägga ben mellan kotorna så att dessa växer ihop och därför inte längre kan åstadkomma någon rörlighet som provocerar smärta. Det finns flera olika tekniker för att uppnå detta. Alla har sina för- och nackdelar och det går för närvarande inte att avgöra vilken metod som är bäst utan oftast väljer operatören den metod som han/hon är mest van vid (1).

Målet med operation är att reducera smärta och minska funktionsnedsättning hos patienten (1).

Indikationer för sjukgymnastisk/fysioterapeutisk utredning

Alla ländryggspatienter som är aktuella för remiss till ortopeden samt alla patienter som är opererade i ländryggen ska träffa sjukgymnast/fysioterapeut.

Sjukgymnastisk/fysioterapeutisk utredning primärvården

Alla ländryggspatienter som är aktuella för remiss till ortopeden skall bedömas av bedömningsteam inom primärvården där sjukgymnast ingår.

Det finns stark evidens för att multidisciplinär behandling är effektiv för smärtlindring och funktionsförbättring för patienter med långvarig och svår, kronisk ländryggssmärta (1).

Om patienten blir aktuell för operation på ortoped kliniken, Ryhov uppmanas han/hon i informationsbroschyren att inför operation kontakta distriktssjukgymnasten/- fysioterapeuten. Väntetid för operation varierar. Vid behov ska patienten åter till distriktssjukgymnasten/-fysioterapeuten för introduktion i segmentell stabiliseringsträning (bilaga 1), styrketräning och preoperativ information enligt patientinformation för fusionsoperation.

3-4 veckor preoperativt

Patienten tar telefonkontakt med distriktssjukgymnasten/ -fysioterapeuten när han/hon fått kallelse till operation. Vid denna kontakt finns möjlighet att diskutera eventuella oklarheter.

Vid inskrivning

Ortopedavdelningens inskrivningssjuksköterska ansvarar för att patienten får den skriftliga sjukgymnast-/fysioterapeutinformationen.

Sjukgymnasten ger råd efter steloperation (fusion) i ländryggen.

Indikationer för sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsåtgärder

Alla patienter skall behandlas av sjukgymnast/fysioterapeut preoperativt och postoperativt.

Sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsåtgärder

 

Slutenvård

Alla patienterna träffar sjukgymnast/fysioterapeut på vårdavdelningen enligt vårdprogram. Vårdprogrammet är utarbetat efter klinisk erfarenhet och den evidens som idag finns gällande stabiliseringsträning efter lumbal fusionsoperation (3,4).

Sjukgymnastisk vårdprogram för fusionsopererade ländryggspatienter

Primärvård

Enligt vårdprogram. Vårdprogrammet är utarbetat efter klinisk erfarenhet och den evidens som idag finns gällande stabiliseringsträning efter lumbal fusionsoperation (3,4).

Sjukgymnastisk vårdprogram för fusionsopererade ländryggspatienter

Patientsäkerhet

Genom noggrann information och ergonomisk rådgivning förhindra rörelserädsla och stimulera till ett ryggvänligt beteende i vardagen.

Mätetal och målnivå

100% av alla patienter aktuella för planerad fusionoperation ska träffa sjukgymnast i primärvård för bedömning preoperativt samt på ortopedavdelningen/distriktssjukgymnast postoperativt.

Referenser

1. SBU-rapport, Ont i ryggen, ont i nacken. Volym I och II. Stockholm 2000. http://www.sbu.se/contentassets/a1c7fd6945514079bf0db408269e6685/ont_ryggen_ont_nacken_fulltext.pdf  hemsidan som den ligger på.

2. Nationellt Rygggregister

3. J Neurosurg Spine. 2017 Feb;26(2):163-170. doi: 10.3171/2016.7.SPINE151132. Epub 2016 Oct 14. How does back muscle strength change after posterior lumbar interbody fusion?

Lee CS1, Kang KC2, Chung SS1, Park WH3, Shin WJ2, Seo YG4.

4. Survey of Current Physiotherapy Practice for Patients Undergoing Lumbar Spinal Fusion in the United Kingdom. 2014, volym 39 number 23

 

Uppdaterad: 2017-12-13
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik