Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukgymnastiska riktlinjer för Perthes sjukdom

Innehåll på sidan

Bakgrund

Perthes sjukdom innebär cirkulationsstörning och bennekros i höftkulan. Höftkulan planas ut och det finns risk att ledkulan förskjuts ut ur ledhålan.
Perthes sjukdom förekommer hos barn, med debutålder 3-12 år och är 4-5 gånger vanligare hos pojkar. Cirka 1 barn per 1000 drabbas årligen i Sverige. I 10-15 % av fallen förkommer sjukdomen bilateralt. Prognosen är bättre ju yngre barnet är vid sjukdomsdebuten. Sjukdomsförloppet sträcker sig över ca fyra år och delas in i fyra stadier utifrån röntgenologiska förändringar; initialstadium, kondensationsstadium, fragmenteringsstadium och utläkningsstadium. Under 1,5-2 år har caput en nedsatt hårdhetsgrad med risk för deformering av caput. Diagnosen är röntgenologisk (1) och ställs av ortopedläkare. Sjukdomsförloppet följs sedan kontinuerligt av ortopedläkare som också tar ställning till behandlingsåtgärd enligt BORR, ett ortopediskt flödesschema. Behandlingen syftar till att bevara höften som en fungerande kulled. Oftast räcker det med konservativ behandling. Cirka 20% av de som drabbas behöver genomgå en femurosteotomi. Prognosen är oftast godartad men det finns en ökad risk för tidig ledförslitning i vuxen ålder.

Bilaga BORR


Indikationer för sjukgymnastisk utredning

Vid rörelseinskränkning i höftled på grund av Perthes sjukdom och efter operation på grund av Perthes sjukdom ska en sjukgymnastisk utredning göras.


Sjukgymnastisk utredning

Vid anamnes betonas hur påverkat barnet är av smärta och hur barnet fungerar fysiskt hemma, i skola och på fritiden.
I vila inspekteras kompenserande positioner på grund av smärta och i rörelse inspekteras gångmönster, belastning och rörelsemönster.
Smärtskattning görs enligt VAS och rörlighet i höftlederna mäts i alla rörelseriktningar enligt protokoll.

Ledstatus och smärtskattning vid Perthes sjukdom

 

Indikationer för sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Barn som har rörelseinskränkning i höftled på grund av Perthes sjukdom och barn som har genomgått opereration på grund av Perthes sjukdom ska behandlas av sjukgymnast.

 

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

Stor vikt läggs vid att bibehålla rörlighet och styrka i och kring höftleden (2). Sjukgymnastisk uppföljning görs varannan månad under besvärsfria perioder under sjukdomsförloppet. Vid ökade besvär intensifieras behandlingen och ansvarig läkare informeras.

Barn och föräldrar instrueras i passivt och aktivt rörelseuttag i rotation, extension och abduktion samt gynnsamma viloställningar enligt Träningsprogram vid Morbus Perthes. För att bibehålla styrkan är det viktigt att barnet är så aktivt som möjligt och uppmuntras till aktiviteter som avlastar leden och som inte är smärtsamma, t ex simma, cykla, rida. Däremot bör barnet undvika aktiviteter som ger smärta.
Efter operation läggs extra stor vikt vid rörelseuttag i höftleden. Rörligheten i höftleden är viktig för operationsresultatet.

 

Patientsäkerhet

Sjukgymnasten har kontinuerlig kontakt med ortopedläkare för att informera om förändring av ledrörlighet och smärta. Minskad ledrörlighet och ökad smärta kan vara en indikation på progress i sjukdomen.

 

Mätetal och målnivå

Alla barn som har rörelseinskränkning i höftled på grund av Perthes sjukdom och alla barn som opereras på grund av Perthes sjukdom ska ha kontakt med sjukgymnast och få ett träningsprogram.
Målet med den sjukgymnastiska behandlingen är att uppnå bästa möjliga funktionsnivå för varje enskilt barn.

 

Referenser

1. Düppe H, Ohlin A. Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund. Studentlitteratur; 2007.  
2. Brech GC, Guarnieiro R. Evaluation of physiotherapy in the treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. Clinics (Sao Paulo), 2006 Dec;61(6):521-8.

Annan litteratur av intresse

Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser www.rarelink.se
Wheeless' Textbook of Orthopaedics www.wheelessonline.com


 

Ansvarig

Lotta Bjerde

Version

Reviderat

2013-09-20

Fastställt

2011-10-10

Utarbetat av sjukgymnaster

Lotta Bjerde
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Annika Lagerstrand Day
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Lovisa Bengtsson
Landstinget Kalmar Län

Margret Laessker Good
Landstinget Östergötland

Mer information

Uppdaterad: 2016-09-27
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik