Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rehabiliteringsplan -Postoperativ rehabilitering omvänd axelprotes på grund av artros/fraktur - Region Jönköpings län

Operationsindikation

Smärta vid cuffartropati pga grav artros/artrit, status post fraktur, stor rotatorcuffruptur, proximal humerusfraktur.

Biomekanik/funktion

Protesen är omvänd med kulan på cavitas och cupen på caput för att skapa en biomekanik åt musculus deltoideus under kontraktion.  
Musculus deltoideus arbetar med 30-40% ökad effekt upp till 90° elevation/ abduktion. Protesens konstruktion begränsar in- och utåtrotation. Bibehållen/partiell funktion av musculus teres minor leder till viss aktiv utåtrotation och ett bättre rörelsemönster.

Övergripande mål

Ingen vilosmärta. Aktiv rörlighet för bra funktion i dagliga aktiviteter så som att äta, sköta personlig hygien och hantering av eventuella gånghjälpmedel.

Dokumentation

Preoperativ skattning av smärta och mätning av ROM.            

Behandlingsstrategier

 1. Gör patienten kvalitetsmedveten i all träning.
 2. Uppnå funktionell ROM med god deltoideusfunktion.
 3. Medvetandegör hållningen och skapa scapulaestabilitet.
 4. Träna in rätt rörelsemönster.
 5. Stärk deltoideus och scapualemuskulaturen.

Förslag på Axelina övningar

Detta är förslag på hemövningar från Axelinas övningspärmar. Övningarna skall alltid individualiseras under hela rehabiliteringsperioden.

Vecka 0 - 3

Målsättning

Optimera läkningsförhållanden. Minska smärtan. Full aktiv rörlighet i närliggande leder. I axelleden successivt ökad aktivt avlastad ROM eller passiv ROM (utifrån ordination i operationsberättelsen). God hållning.

Restriktioner

Ej utåtrotera >30° eller enligt operationsberättelsen.

Ej uttag av rörlighet i posterior inåtrotation. Träning som ökar den normala postoperativa smärtan. Övrigt se operationsberättelsen gällande status av rotatorcuffen och vilken typ av operationssnitt. Vid främre/lateralt snitt krävs inläkning av musculus deltoideus och vid delto/pectoralt snitt krävs inläkning av musculus subscapularis (vanligast förekommande i Jönköping). Läkningstiden är ca 6 veckor och under denna tid ska aktuell muskel ej överbelastas el töjas.
Vid protes efter fraktur kan initiala rehabiliteringen variera p.g.a. vävnadsskada som ska läka (sutur av tuberklar, mjukdelar).

Åtgärd - förband

 • Förband dagtid - Campsförband 1 vecka. Därefter vid behov för avlastning och vila.
 • Förband nattetid - Campsförband 4 veckor.

Smärtlindring

 • Vilolägen i scapulaplanet
 • Värkmedicin före träning
 • Kyla

Patientutbildning
Skuldrans anatomi/mekanik och operationen.

Träning
Operatören meddelar behandlande sjukgymnast/fysioterapeut via operationsberättelsen om rehabplanen kan följas. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ska utgå ifrån att axeln är träningsstabil om inget annat anges i operationsberättelsen. Det innebär att
Träningsprogram efter operation med axelprotes (Delta-protes artros/fraktur) kan användas initialt.

 • Aktivt avlastad elevation, max 130° i ryggliggande.
 • Aktivt avlastad utåtrotation, max 30° i ryggliggande.

Till nästa fas

 • Aktiv avlastad elevation till 90°-110°.
 • Aktivt avlastad utåtrotation till 0°-10°.
 • Aktivt avlastad abduktion till 45°.

Övrigt

Patienten överrapporteras till sjukgymnast/fysioterapeut i primärvården/kommunen med information om restriktioner, fortsatt träning och om vilken rehabplan som ska följas. Kontroll hos sjukgymnast/fysioterapeut initialt varje till varannan vecka. Behandlande sjukgymnast/fysioterapeut ombeds återrapportera patientens ROM vid återbesök till operatören.

Vecka 4 - 6

Målsättning

Ökad aktivt avlastad ROM, start av aktiv ROM i axelleden. Klara lättare ADL. Påbörja muskelkontroll av axelledens muskulatur.

Restriktioner

 • Ej utåtrotera >30° eller enligt operationsberättelsen.
 • Ej uttag av rörlighet i posterior inåtrotation.
 • Felaktigt rörelsemönster. Rörelseträning som ökar smärtan.

Åtgärd - förband

Vid behov, trötthet, stora folksamlingar.

Träning

 • Aktivt avlastad till aktiv elevation med kort hävarm i liggande, max 130°.
 • Aktivt avlastad utåtrotation, max 30°.
 • Aktivt avlastad abduktion med deltoideusaktivitet i sittande.
 • Aktivt avlastad extension med hjälp av käpp i stående.
 • Isometrisk träning av axelledens muskulatur (ffa deltoideus).
 • Lätt excentrisk muskelträning av axelledens muskulatur.

Förslag på Axelina-övningar vecka 4 - 6

A4, A5, AA8, AA10, AA16, AA23, I2, I4.

Till nästa fas

 • Aktiv avlastad elevation till >110°.
 • Aktiv avlastad utåtrotation till >10°.
 • Aktiv avlastad abduktion till >45° i sittande/stående.
 • Postoperativ smärta i regress.

Vecka 7 - 9

Målsättning

Klara ADL och eventuellt gånghjälpmedel. Öka den funktionella rörligheten i axelleden. God aktiv muskelkontroll.

Restriktioner

Alla ytterlägen i axelleden. Felaktigt rörelsemönster. Träning som ger ökad smärta.

Åtgärd  - Träning

 • Aktiv elevation med kort hävarm i liggande.
 • Aktiv rörelseträning i axelleden med fokus på ADL.
 • Aktivt avlastad inåtrotation till glutéerna.
 • Fortsatt excentriskt och isometrisk muskelträning.
 • Belastad träning för scapulafixatorerna.
 • Eventuell träning i bassäng.

Förslag på Axelina-övningar vecka 7 - 9

A7, A8, AA18, AA20, AA21, AA25, A22, A23, RE14.

Till nästa fas

Aktiv elevation med kort hävarm till >90° i ryggliggande, ADL fungerar.

Vecka 10 - 12

Målsättning

Optimal aktiv ROM i axelleden för tillfredställande ADL. Ökad aktiv muskelkontroll och koordination av scapulafixatorer och axelledens muskulatur för ett så bra rörelsemönster som möjligt.

Restriktioner

 • Alla ytterlägen i axelleden.
 • Felaktigt rörelsemönster.
 • Träning som ger smärta.
 • Tung belastning av armen.
 • Arbete med vibrationsverktyg.

Åtgärd - träning

 • Fortsatt koncentrisk/excentrisk träning.
 • Fortsatt aktiv träning och belastning av scapulafixatorer.
 • Koordinationsträning.
 • Lätt styrketräning.
 • Eventuell träning i bassäng.

Förslag på Axelina-övningar vecka 10 -12

A17, A21, A24, A25, RE13, RE15, C7, C10.

Till nästa fas

Aktiv elevation och abduktion med kort hävarm till 70-90° i stående. ADL utan besvär.

Vecka 13 - 26 - framåt

Målsättning

Normaliserad muskelstyrka och uthållighet efter patientens behov i ADL och arbete/fritid.

Restriktioner

 • Alla ytterlägen i axelleden.
 • Felaktigt rörelsemönster.
 • Träning som ger smärta.
 • Tung belastning av armen.
 • Arbete med vibrationsverktyg.

Åtrgärd - Träning

 • Uthållighet
 • Styrka
 • Koordination
 • Stretching

Förslag på Axelina övningar efter vecka 13

Övningar efter patientens behov.

Rehabiliteringsplanerna utarbetat av sjukgymnasterna Kristin Gustafsson, Barbro Ulvenlöv och Jenny Walmborg i samarbete med axelansvariga läkare Jonas Kalman vid Ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Det grafiska hjälpmedlet Axelina har använts vid utformning av övningarna med tillstånd av Dr Jan Nowak.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Utarbetat av

Jonas Kalman
överläkare
Ortopedkliniken Jönköping

Kristin Gustafsson
sjukgymnast med specialfunktion
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Jenny Walmborg
sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum Jönköping

Uppdaterad: 2018-07-04
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik