Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bassängbehandling, Region Jönköpings län – Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Indikationer för sjukgymnastisk utredning

 • Patient som har medicinska behov av behandling/träning i vatten.
 • Patient som med hjälp av vattnets egenskaper kan komma igång snabbare med sin rehabilitering.

Funktionsnedsättning som kan indikera behov av bassängträning är nedsatt rörlighet, styrka, balans, koordination, kondition eller smärta till följd av sjukdom, skada eller störd reglering i neuromuskuloskelettala systemet eller cirkulations/respirationssystemet. Ex; Inflammatoriska och icke inflammatoriska reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar, långvarig smärta, posttraumatiska eller postoperativa tillstånd, hjärt/kärlsjukdomar, KOL, andra tillstånd med funktionsnedsättning enligt ovan. Bassängträning är en alternativ strategi för rehabilitering, särskilt lämpad för patienter som finner det svårt att träna på land.

Sjukgymnastisk utredning

Funktionsbedömning skall vara gjord av sjukgymnast som därefter ordinerar bassängträning anpassad efter patientens förmåga.

 • Bassängremissen finns i IT-system Cosmic alternativt på intranätet under patientblanketter – övriga patientblanketter – bassängbehandling. Remissen ska vara fullständigt ifylld.

Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder

 • Behandlingsplan görs utifrån funktionsbedömningen. Länsgemensamma träningsprogram för flera funktionstillstånd finns på landstingets sjukgymnastsida.
 • Samtliga behandlingstillfällen skall finnas dokumenterade. (KVÅ-kod QV011 för individuell behandling, QV012 för gruppbehandling).
 • Behandlingsperiodens omfattning bedöms av patientansvarig sjukgymnast utifrån patientens medicinska behov.
 • Uppföljning åligger remitterande (patientansvarig) sjukgymnast. Utvärdering görs som vid all sjukgymnastisk behandling.

Observera! Ordination ska gälla sjukvårdande behandling. Patient som har haft god effekt av bassängbehandling och som klarar träningen på egen hand bör rekommenderas egenvård utanför sjukvårdens regi.


Patientsäkerhet

 • Patient med epilepsi, narkolepsi eller svår hjärtsjukdom bör vara läkarbedömd innan remiss skrivs.
 • Patient med öppna sår får inte bassängträna på grund av infektionsrisken.
 • Patienter med cancersjukdom som har en pågående behandling med cytostatika bör avvakta två veckor efter avslutad behandlingsperiod samt rådgöra med patientansvarig läkare innan bassängträning påbörjas.
 • Patient med inkontinens ska ha inkontinensbyxa. Sjukgymnasten kontaktar distriktssköterska på den vårdcentral där patienten har övriga vårdkontakter. Distriktssköterskan ordinerar byxan och ger information till patienten.
 • Patient med hepatit A (turistgulsot) får inte bassängträna under sjukdomstiden. För patient med hepatit B finns inga hinder för bassängträning, under förutsättning att patienten inte blöder.

Mätetal och målnivå

Väntetiden på bassängbehandling bör ej överstiga 14 dagar.
 

Referenser

1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012
Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit

2. Musculoskeletal Care. 2012 Jul 16.
The effectiveness of Hydrotherapy in the Management of Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review
Al-Qubaeissy KY, Fatoye FA, Goodwin PC, Yohannes AM.

3. The  Cochrane Library, January 2009.
Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis.
Else Marie Bartels , Hans Lund , Kåre Birger Hagen , Hanne Dagfinrud , Robin Christensen and Bente Danneskiold-Samsøe.

4. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Jun 2;12:123.
Systematic review and meta-analysis comparing land and aquatic exercise for people with hip or knee arthritis on function, mobility and other health outcomes.
Betterham SI, Heywood S, Keating JL.

5. Clin Rehabil. 2009 Jan;23(1):3-14.
Therapeutic aquatic exercise in the treatment of low back pain: a systematic review.
Waller B, Lambeck J, Dalu D.

6. PM R. 2010 Aug;2(8):723-31;quiz 793.
Effectiveness of aquatic exercise for obese patients with Knee osteoarthritis: a randomised controlled trial.
LIM JY, Tchai E, Jang SN.

7. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, Volume 26, Issue 3, June 2012, Pages 335-343
Aquatic exercise & balneotherapy in musculoskeletal conditions Review Article
Arianne P. Verhagen, Jefferson R. Cardoso, Sita M.A. Bierma-Zeinstra

8. Ann Phys Rehabil Med. 2010 Feb;53(1):42-50.
Post-polio syndrome and rehabilitation.
Tiffreau V, Rapin A, Serafi R, Percebois-Macadré L, Supper C, Jolly D, Boyer FC.

9. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:473963
Hydrotherapy for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a randomised controlled trial.
Castro-Sanchez AM, Mataran-Penarrocha GA, Lara-Palomo I, Saavedra-Hernandez M, Arroyo-Morales M, Moreno-Lorenzo C.

10. Mult Scler. 2012 Aug 30.
Training in MS: influence of two different endurance training protocols (aquatic versus overland) on cytokine and neurotrophin concentrations during three week randomized controlled trial.
Bansi J, Bloch W, Gamper U, Kesselring J.

11. Rheumatology (Oxford) 2009 Sep;48(9):1155-9. doi: 10.1093/rheumatology/kep182. Epub 2009 Jul 16.
Efficacy of hydrotherapy in fibromyalgia syndrome--a meta-analysis of randomized controlled clinical trials.
Langhorst J, Musial F, Klose P, Häuser W.

12. Exerc Immunol Rev. 2009;15:42-65.2009;15:42-65.
Exercise in fibromyalgia and related inflammatory disorders: known effects and unknown chances.
Ortega E, Garcia JJ, Bote ME, Martin-Corderao L, Escalante Y, Saaverda JM, Northoff  H, Giraldo E.

13.  Arch Phys Med Rehabil. 2013 Jan;94(1):138-48.
Early aquatic physical therapy  improves function and does not  increase risk of wound-related adverse events for adults after orthopaedic surgery: a systematic review and meta-analysis.
Villata EM, Peiris CL.

14. Respir Med. 2012 Nov;106(11):1535-43. doi: 10.1016/j.rmed.2012.06.022. Epub 2012 Jul 17. 
Effectiveness of low-intensity aquatic exercise on COPD: a randomized clinical trial.
de Souto Araujo ZT, de Miranda Silva Nogueira PA, Cabral EE, de Paula Dos Santos L, da Silva IS,     Ferrteira GM

15. Respir Med. 2004 May;98(5):428-38.
High intensity physical group training in water--an effective training modality for patients with
COPD.
Wadell K, Sundelin G, Henriksson-Larsén K

16. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:349209.
Aquatic exercise is effective in improving exercise performance in patients with heart failure and type 2 diabetes mellitus.
Cider Å, Schaufwelberger M, Stibrant Sunnerhagen K, Andersson B.

17. Cider Å., Grüner Sveälv B. (2011).
Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt. [Elektronisk].    Vårdalinstitutets Tematiska rum : Hjärtrummet.
Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum.

18. SBU-upplysningen (2010).
Vilken effekt har bassängträning jämfört med landbaserad träning för habilitering och rehabilitering?
Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli. Det har granskats av Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik och av Gunnar Grimby, professor i rehabiliteringsmedicin, men inte av SBU:s råd eller nämnd.

Ansvarig

Annelie Winström

Version

Reviderad

2014-04-08
2013-10-01
2012-11-28
2011-06-23
2009-11-19

Fastställd
2006-08-15

Marianne Svensson
Verksamhetschef
Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten
Länssjukhuset Ryhov

Jonas Nilsson
Enhetschef
Samrehab
Värnamo sjukhus

Utarbetat av sjukgymnaster

Kristina Areskoug Josefsson
FOU handläggare
Samrehab, värnamo sjukhus

Pia Bergman
enhetschef sjukgymnastiken
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Annelen Dahl
distriktssjukgymnast
Läkarhuset, Jönköping

Anna Modie
enhetschef sjukgymnastik
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Nilsson
enhetschef sjukgymnastiken
Samrehab, Värnamo sjukhus

Malin Stigård
sjukgymnast
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-05-25
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik