Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ebola -handlingsplan Landstinget i Jönköpings län

Handlingsplan för misstänkta fall av ebola

Inför eventuell misstanke om ebolasjuk patient är det viktigt att all berörd personal tränar på att använda skyddsutrustning.

På- och avklädning av skyddsklädsel vid misstanke om ebola.

När ska man misstänka ebola?

Misstänkt fall = en person som besökt område där ebola förekommer och insjuknar inom 21 dagar med feber (≥38,6°C), kräkningar, diarré eller andra influensaliknande symtom. Personen är inte smittsam under inkubationstiden.

För att få fram anamnes:

 • Fråga efter utlandsvistelse
 • Om ja fråga vilka länder som besökts (Guinea, Sierra Leone och Liberia är riskområden för ebola)
 • Fråga om avresedatum från regionen (inkubationstid för ebola är 2-21 dagar)

Ebola riskbedömning. (Socialstyrelsen)

Handläggande av patient med misstänkt ebola

I de fall patienten identifierats utanför sjukhusmiljö (till exempel på vårdcentral eller vid telefonrådgivning) och misstanke om ebola uppstår gäller följande:

Om patienten kontaktar vården per telefon

 • Vårdpersonalen kontaktar infektionsjouren på tel 29095 (alternativt via växeln 036/321000) som i sin tur kontaktar patienten för ytterligare anamnes.
 • Om misstanke om ebola kvarstår, sker transport med ambulans direkt från hemmet till infektionskliniken. Ambulansen beställs av infektionskliniken. Se Ambulanstransport nedan.

Om patienten redan befinner sig på en vårdmottagning

 • Beroende på förhållande ska patienten stanna kvar eller tas direkt till ett enskilt rum och får inte vistas i eller tillåtas passera väntrum. Eventuellt vårdrum som använts stängs sedan av tills ebola-misstanke har bekräftats eller avskrivits.
 • Kontakta infektionsjouren på tel 29095 (alternativt via växeln 036/321000) som gör en riskbedömning utifrån de uppgifter patienten lämnat. Om det bedöms att ingen risk för ebola finns sker mottagningsbesöket på vanligt sätt.
 • Om det bedöms att det finns ”viss risk” eller ”hög risk” för ebola ska patienten transporteras från mottagningen till infektionskliniken. Vid all kontakt med patienten ska skyddsutrustning användas. Gravid personal ska inte delta i vården. Transporten sker med ambulans. Infektionskliniken beställer ambulansen. Se Ambulanstransport nedan.

Åtgärder i avvaktan på ambulanstransport

Temperaturtagning, puls och andningsfrekvens kan göras. Provtagning och andra undersökningar görs på infektionskliniken.

Ambulanstransport

Beställning av ambulans görs av infektionskliniken. Informera om misstanke om ebola vid beställningen. Ambulanstransport sker enligt särskilda rutiner. Ambulanspersonalen ska vara iklädd skyddsutrustning. Även vårdpersonal som deltar i transporten till infektionskliniken eller vårdar patienten ska bära skyddsklädsel. Patienten förs direkt till avdelning efter instruktion från avdelningens personal.
Ambulansen tas tillfälligt ur bruk efter transporten i avvaktan på verifierad diagnos och sanering.

Informationsgång vid misstänkta fall

 • Vårdansvarig på mottagningen kontaktar infektionsjouren på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.
 • Om första kontakten är 1177 eller SOS kontaktar dessa Tjänsteman i beredskap (TiB) i landstinget som i sin tur kontaktar infektionsjouren för att få vidare direktiv.
 • Vid misstanke om ebola kontaktar infektionsjouren smittskyddsläkaren omgående.

Informationsgång vid bekräftad/stark misstanke om ebola

 • Infektionsjouren kontaktar Högisoleringsgruppen i Linköping.
 • Smittskyddsläkare kontaktar TiB på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Vid bekräftad ebola

Om diagnosen är känd innan en patient tas in på ett sjukhus i Sverige förs patienten om möjligt direkt till högisoleringsenheten på infektionskliniken i Linköping.

Rutiner för flygplan

Vid misstanke om ebola hos sjuk passagerare på flygplan kontaktas smittskyddsläkaren i enlighet med rutiner för karantänsflygplats.

Åtgärdskalender för karantänsflygplats.

Kontaktspårning

Kontaktspårning kring patient med misstänkt eller bekräftat fall av ebola påbörjas omgående av behandlande infektionsläkare i samråd med smittskyddsläkaren. Personer som haft nära kontakt med ett bekräftat eller misstänkt fall under utredning efter symtomdebut identifieras och listas. Grad av kontakt noteras och riktlinjer för uppföljning ges.

 

Länkar

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/ebola/

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-7

http://skl.se/halsasjukvard/ebola.3792.html

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/factsheet-for-health-professionals/Pages/factsheet_health_professionals.aspx

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

 

Mer information

På- och avklädning av skyddsklädsel vid misstanke om ebola.

Skyddsutrusning vid misstanke om ebola_beställningsinformation

Kasserade textilier vid ebola

Textdokument på- och avklädning vid ebola

 

Ansvariga

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
036-32 50 83

Ing-Marie Einemo
smittskyddssjuksköterska
ing-marie.einemo@rjl.se
036-32 23 04

Ingela Hall
smittskyddssjuksköterska
ingela.hall@rjl.se
036-32 23 61

 

Uppdaterad: 2014-11-05
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion