Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Clostridium difficile infektion (CDI) - vårdhygieniska riktlinjer

Vårdhygieniska riktlinjer vid Clostridium difficile infektion (CDI), misstänkt eller konstaterad

Isolering av vårdtagare med diarré

 • Vårda vårdtagaren på eget rum med egen toalett. Håll vårdrumsdörren stängd för att minska spridning av sporer. Om enkelrum inte är möjligt, undvik att samvårda med annan vårdtagare som har pågående eller nyligen avslutad antibiotikabehandling.
 • Begränsa antalet personal i det vårdtagarnära arbetet.
 • Informera vårdtagaren om vikten av handhygien och personlig hygien. Noggrann handhygien före måltid och efter toalettbesök är särskilt viktigt. Vid behov erbjud hjälp. Patientinformation.
 • Byt förorenade kläder och sängkläder snarast möjligt.
 • Servera vårdtagaren mat på rummet. Personer med CDI ska inte delta i bufféservering.
 • Isolera vårdtagaren tills diarréerna har upphört samt 48 timmar därefter. Vid återfall isoleras vårdtagaren på nytt.

Skärpta hygienrutiner

 Utöver de basala hygienrutinerna gäller skärpta hygienrutiner vid allt vårdtagarnära arbete:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt och bäddning. Händerna torkas torra och därefter utförs handdesinfektion.
 • Använd långärmat plastförkläde vid nära vårdtagarkontakt och bäddning.

Clostridiebakteriens sporer avdödas inte av handsprit. Därför är den mekaniska rengöringen, tvättningen, av händer mycket viktig.

Behandling, undersökning utanför enheten

Gäller vårdtagare med pågående CDI eller mindre än 48 timmars symtomfrihet.

 • Om vårdtagaren ska undersökas utanför enheten, t.ex. röntgen, ska mottagande enhet informeras om smittan.
 • Vårdtagaren bör duscha och ska ha rena kläder samt renbäddad säng. Viktigt med rena händer, erbjud hjälp vid behov. Var också noga med att rengöra sänggrindar och dävert.
 • Vårdtagare som ska till operation ska transporteras i nybäddad, ren säng.
 • Mottagande enhet måste ta i beaktande att vårdande enhet behöver förberedelsetid. Meddela exakt klockslag och vilket undersökningsrum.
 • Vid ankomst till konsultavdelning ska vårdtagaren inte vänta i väntrum utan direkt få komma in på behandlings-/undersökningsrum.

Behandling/undersökning inom enheten

Vid behandling/konsult inom vårdande enhet ska alltid berörd personal informeras.

Punktdesinfektion

Punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor: Torka upp spill med LifeClean grönblåetikett och torkpapper. Använd nitrilhandskar.

Lifeclean

Smutstvätt

Byt sängkläder och vårdtagarens kläder ofta!

Byt förorenade kläder och sängkläder snarast möjligt.

I cirkulation

Behållare med tvättsäck på vårdrummet. Lägg smutstvätt osorterad direkt i tvättsäck. Förslut tvättsäcken och hantera sedan som vanlig tvätt. 
Tvätt som är kraftigt nedsmutsad med avföring/ kroppsvätskor läggs först i varmvattenlöslig plastsäck, därefter i vanlig tvättsäck.

Avfall

Behållare med plastpåse på vårdrummet. Plastpåse tillsluts väl och hanteras därefter som brännbart avfall (vanliga sopor).

Om risken bedöms stor att diarré kan läcka ut ur påsen, hantera då avfallet som smittförande avfall (gul låda).

Flergångsmaterial

 • Rengör och desinfektera eventuell flergångsutrustning i disk- eller spoldesinfektor. Kontrollera att de är rena efter körning i desinfektorn.
 • Värmekänslig utrustning rengörs och desinfekteras med LifeClean grönblåetikett.
 • Medicinteknisk utrustning får inte rengöras med klorlösning enligt MTA. Istället rekommenderas noggrann mekanisk rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Blodtrycksmätare med löstagbar yttermanschett skickas till städcentral för tvätt i 60°C.
 • Vårdpersonalen identifierar övrig utrustning som inte tål att rengöras och desinfekteras med LifeClean. Ta kontakt med MTA, ATA eller smittskydd vårdhygien för råd vid tveksamheter.

Använd aldrig rektaltermometer till vårdtagare med misstänkt tarmsmitta eller diarré.

Hjälpmedel

Hjälpmedel som är vårdtagarbundet ska rengöras och desinfekteras vid behov.  Hjälpmedel som används av flera vårdtagare eller ska återlämnas, ska rengöras och desinfekteras noggrant med LifClean blågrön etikett mellan vårdtagarna. Rengör på ett sådant sätt att sporer avlägsnas mekaniskt -gnugga ytan.
Textilier som tygdynor och liknande tvättas i 60°C på normallångt program.

Städning

Särskilda städrutiner gäller vid CDI.
Se Städrutiner vid Clostridium difficile infektion

Referenser

SHEA/ IDSA's guidelines  Strategies to Prevent Clostridium difcile Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update
http://journals.cambridge.org/abstract_S0195941700093279

Folkhälsomyndighetens webbplats
 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/clostridium-difficileinfektion/

Mer information

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

036-325991

Version

Version 1

Fastställt
2015-12-11

Uppdaterad: 2018-04-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv