Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - Allmänt

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus (noro- och sapovirus). Smittsamheten är hög, ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom och insjuknade personer med symtom utsöndrar stora mängder virus via avföring och kräkningar.

Smittspridning sker via direkt och indirekt kontaktsmitta, men även via aerosolsmitta vid häftiga kräkningar och diarréer. Mat och vatten kan också sprida smitta. Inom vården sprids smitta framförallt via vårdpersonalens händer och kläder och via gemensamma toaletter.

För att hindra smittspridning krävs skärpta hygienrutiner, som beskrivs under Vårdhygieniska riktlinjer. (nytt fönster)

Inkubationstiden är ett halvt till två dygn och symtomen varar normalt ett till tre dygn. Småbarn, äldre och personer med kroniska eller andra allvarliga sjukdomar kan vara sjuka längre.

Plötsligt insättande kräkningar och diarré är typiskt för vinterkräksjuka. Misstänk detta om symptomen uppträder hos vårdtagare eller personal.
Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning även om endast enstaka vårdtagare eller personal insjuknar.

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får inte undanhållas vårdtagare med vinterkräksjuka.

Tänk också på att andra sjukdomar kan uppvisa samma symptom som vinterkräksjuka.

Smittsamhet

Smittsamheten är kopplad till symtom som kräkningar och diarré.

Vårdtagare

Vårdtagare räknas inte längre som smittsamma två dygn efter sista kräkning eller diarré

Personal

Personal som insjuknar på arbetet ska genast gå hem.

Personal med sjuka anhöriga kan arbeta om de inte själva har symtom. De ska duscha och byta till rena arbetskläder innan arbetspasset påbörjas.

Vårdpersonal och kökspersonal som varit sjuka ska inte återgå i arbete förrän tidigast ett dygn efter sista symptom och ska inte hantera oförpackade livsmedel förrän tidigast två dygn efter sista symtom.

Provtagning

Provta vårdtagare med misstänkt vinterkräksjuka. Ta prov från de första fallen vid utbrott, tidigt i förloppet, för att identifiera smittämne. När orsaken till ett utbrott är fastställd måste inte alla med typiska symtom provtas.

Den diagnostik laboratoriet använder ger endast svar på norovirus som står för 95% av insjuknanden i vinterkräksjuka. Återstående 5% orsakas av sapovirus, som i princip bara påvisas vid utbrott i boendemiljöer som barnhem och äldreboenden.

Beställning av prov i ROS: Kategori Virus/Tarmvirus/Norovirus. Ange kliniska data.
(Vid provtagning inom kommunala boenden noteras vårdenhet och telefonnummer till ansvarig sjuksköterska under Kliniska data, för att laboratoriet ska kunna lämna svar snabbt.)

Beställning av prov på pappersremiss: Beställ under Virologi/serologi. Skriv Norovirus på tom rad(remissen kommer att uppdateras). Ange kliniska data.
(Vid provtagning inom kommunala boenden noteras vårdenhet och telefonnummer till ansvarig sjuksköterska under Kliniska data på remissen, för att laboratoriet ska kunna lämna svar snabbt.)

Feces är bäst för undersökning då kräkning kan vara utspätt med maginnehåll vilket påverkar analysens känslighet och kan ge falskt negativt resultat.

Handbok, provtagning Norovirus, Mikrobiologiska laboratoriet. (nytt fönster)

Gå vidare med åtgärder för att förhindra smittspridning utan att vänta på provsvar.

Inläggning på sjukhus

I samband med att vårdtagaren anländer till akutmottagning ska en ”kräkanamnes” tas upp. Vårdtagaren tillfrågas om aktuella symtom på vinterkräksjuka eller om någon i omgivningen har sådana symtom. Anamnesen utgör grund för placering under vistelsen på akutmottagningen och för rumsplacering på vårdavdelning vid inläggning.

Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov kan, efter läkarbedömning, ta emot vårdtagare med misstänkt eller verifierad vinterkräksjuka som söker via akutmottagning och behöver sjukhusvård.

När vårdtagare med vinterkräksjuka vårdas på annan klinik skall de ligga på enkelrum med egen toalett och kohortvård tillämpas, se Vårdhygieniska riktlinjer.(nytt fönster)

Utbrott

Definition: när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.

Informationsspridning vid utbrott

Informera först verksamhetschef eller motsvarande, sprid därefter informationen till all personal på enheten, gärna både muntligt och skriftligt. Informera städpersonal.

Informera berörda vårdtagare.

Ta kontakt med smittskydd vårdhygien.

Sätt upp anslag vid entrén med information och dela ut informationsblad till vårdtagare och besökande.

Informera alltid mottagande enhet när vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning/behandling. Detta gäller även för de vårdtagare på avdelningen som inte har insjuknat.

Notera under smitta i Dashboard och informera på Daglig styrning.

För att förhindra vidare spridning utanför den drabbade enheten är korrekt information till alla berörda av största vikt!

Vid svårkontrollerad smittspridning kan smittskyddsläkare sammakalla en utbrottsgupp med representanter för berörda funktioner för effektivare hantering av utbrottet.

Checklista vid utbrott av vinterkräksjuka (nytt fönster)

Registrering

Fyll i en registreringslista (pdf, nytt fönster) över drabbade vårdtagare, personal (inklusive läkare, studenter, sjukgymnaster och andra) och anhöriga. Anteckna alla uppgifter löpande under utbrottet för att underlätta vid ifyllande av slutrapport.
Gör en skiss över enheten och markera var insjuknade ligger. Notera eventuella förflyttningar. Gör efter utbrottet en sammanställning och utvärdera vidtagna åtgärder.
Fyll i blanketten Slutrapport (pdf, nytt fönster) som lämnas till verksamhetsledningen. Skicka också en kopia till smittskydd vårdhygien. Syftet med registrering och slutrapport är att tydligt kunna visa vilka konsekvenser ett utbrott fått för vården.

Uppdaterad: 2017-01-10
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv