Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici)- vårdhygieniska riktlinjer

Ta även fram Kom - ihåg listan (pdf) och använd den som ett hjälpmedel i det direkta vårdarbetet. 

Skärpta hygienrutiner

All personal ska tillämpa skärpta hygienrutiner kring patienter med vinterkräksjuka.

Detta innebär:

• Noggrann handhygien före och efter patientnära arbetsuppgifter. Tvätta händerna med tvål och vatten efter patientkontakt eller kontakt med ytor i patientens omgivning. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel. Handtvätten bidrar till att minska mängden virus på händerna och ger därmed en effektivare handdesinfektion, eftersom enbart alkohol inte har en fullständigt avdödande effekt på calicivirus.

• Använd handskar vid kontakt med kräkningar och diarréer.

• Använd långärmat plastförkläde vid direkt vårdtagarkontakt och bäddning.

• Munskydd (”anknäbb”) kan användas, framför allt vid risk för aerosolbildning som när man står intill en vårdtagare som kräks. Om munskydd används skall det täcka näsa och mun och sluta helt tätt mot ansiktet. Det är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Var noga med att desinfektera händerna innan skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. Hantering av munskydd (pdf)

• Punktdesinfektera med Virkon® 1%, som både rengör och desinfekterar och har bättre effekt på calicivirus än alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Brukslösning är hållbar i 5 dygn.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med vinterkräksjuka ska ligga på enkelrum med egen toalett. Om den som insjuknar delar rum med andra vårdtagareer kan förflyttningar bli nödvändiga. Hur vårdtagarna flyttas kan se olika ut beroende på antalet enkelrum, beläggning med mera. Ta vid behov kontakt med smittskydd vårdhygien för rådgivning och diskussion.

Se också utförligare dokument Omflyttning när en vårdtagare på flerbäddsrum insjuknar i vinterkräksjuka (nytt fönster). 

Kohortvård

Avdela personal att enbart sköta vårdtagare med vinterkräksjuka = kohortvård. Detta gäller alla tider på dygnet och kräver ofta någon form av personalförstärkning.
Vårdtagare ska endast använda anvisad toalett. Vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen. Flytta inte runt vårdtagare inom eller mellan enheter om det inte gäller att skilja insjuknade från inte insjuknade. Se Placering av vårdtagare ovan. Lägg nykomna vårdtagare utan symtom utanför kohorten.

Utför bara akuta undersökningar, behandlingar och/eller operationer. Medicinskt ansvarig bedömer behovet.

Personal ska inte gå mellan olika vårdenheter.

Mathantering

Särskilt avdelad personal, som inte deltar i arbete med vårdtagare inom kohorten, ska sköta livsmedelshantering. Den personal som vårdar insjuknade eller smittade vårdtagare ska inte ta hand om andra vårdtagare och inte hantera livsmedel. 

Bufféservering ska inte förekomma när vårdtagare med vinterkräksjuka vårdas på enheten. Servera alla vårdtagare mat på sina rum. Informera vårdtagare om vikten av handhygien alternativt hjälp dem med denna. Bär använd matbricka med porslin direkt till diskmaskin eller brickvagn.

Vårdtagare ska inte vistas i avdelningskök.

Sjukgymnastik och träning

Under förutsättning att vårdenheten tillämpar strikt kohortvård dygnet runt, kan vårdtagare utanför kohorten träna i lokal utanför enheten. De ska ha rena kläder och träna sist på dagen, inte tillsammans med vårdtagare från icke drabbade enheter. Punktdesinfektera använda träningsredskap med Virkon® efter träningen.

Om inte kohortvård kunnat upprätthållas dygnet runt, ska vårdtagare utanför kohorten istället träna på enheten. Sjukgymnastikpersonal ska då gå till drabbad enhet i slutet av sitt arbetspass. Inför nästa arbetspass byter man som vanligt till rena kläder. 

Konsultation, behandling, provtagning och vårdplanering

Personal med konsultverksamhet på olika enheter (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, laboratoriepersonal, vårdplanerare osv.) har ansvar att inte sprida smitta. Besöker man flera enheter ska man först gå till enheter som inte har vårdtagare med vinterkräksjuka. Om arbetsuppgifter utförs inom kohorten på den smittade enheten ska skärpta hygienrutiner tillämpas och arbetskläderna bytas direkt efter besöket.
Personal som normalt inte använder arbetskläder, som arbetsgivaren tillhandahåller, ska använda sådana inom kohort med vinterkräksjuka.

Se utförligare dokument Vinterkräksjuka - rutiner vid konsultation eller vårdplanering.

Besökare och anhöriga

Begränsa antalet besök. Besökare som varit på en drabbad avdelning ska inte besöka andra vårdenheter.
Personer med symtom på vinterkräksjuka ska inte besöka vårdinrättningar.

Efter 48 timmars symtomfrihet

I samband med städning efter 48 timmars symtomfrihet:

  • Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder.
  • Skicka kuddar till tvätt, rengör och desinfektera sängen med Virkon®. Renbädda sängen.
  • Byt badlakan, handdukar.
  • Kassera engångsmaterial som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personalen. eller Material som förvarats i närförråd, till exempel plastmuggar som inte sitter i dispenser, toalettrulle slängs om inte renhetsgraden kan garanteras. Släng även de tidningar som eventuellt finns på rummet. Vill vårdtagaren behålla privat tidning, lägg den i garderob och skicka med hem.

 Vårdtagare som haft vinterkräksjuka kan nu dela vårdrum och WC med annan vårdtagare, förutsatt att hela rummet städas enligt instruktion. Se Utstädning. Vårdtagaren får röra sig fritt på avdelningen samt äta i matsal men ska inte ta själv från eventuell buffé.

Ansvariga

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska
036-32 50 83

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
036-32 59 91

smittskyddvardhygien@rjl.se

Version

Reviderat 2017-01-10

Reviderat 2015-12-30

Reviderat 2013-11-29

Fastställt 1995-01-24

Checklista och kom-ihåglista

Vinterkräksjuka - checklista (nytt fönster)

Vinterkräksjuka - registreringslista (pdf)

Vinterkräksjuka - kom-ihåglista (nytt fönster)

Vinterkräksjuka - slutrapport efter utbrott (pdf)

Uppdaterad: 2017-01-10
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv