Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Öppen, obehandlad lungtuberkulos

Detta är ett underlag för utformning av egan lokala rutiner för respektive enhet.

Smittsamhet vid tuberkulos

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Spridning sker via droppsmitta från hostande vårdtagare vid nära kontakt. Smittsamhet är störst från vårdtagare med öppen lungtuberkulos där tuberkelbaciller kunnat påvisas vid direktmikroskopi av sputum. Låg smittsamhet föreligger om tuberkelbakterien bara kan påvisas i odling från sputum.
Vårdtagare med tuberkulos i andra organ än lungorna betraktas inte som smittsamma. Undantaget är åtgärder i infekterat område som kan ge upphov till aerosolbildning t ex spolning av abscess.
Efter 2-3 veckors behandling är vårdtagaren som regel smittfri.

Smittspårning

Infektionskliniken ansvarar för vård, behandling, uppföljning och smittspårning i familjen.
Smittspårning utanför familjen sköts av ett team på Infektionskliniken i samarbete med Smittskydd Vårdhygien.

Kontakta Smittskydd Vårdhygien för rådgivning:

  • vid misstänkt/konstaterad multiresistent lungtuberkulos
  • där lungutredning av inneliggande vårdtagare väcker misstanke om lungtuberkulos och där smittspårning kan vara aktuell. Upprätta en lista över vårdtagare som vårdats på samma sal samt en över personal som haft nära vårdkontakt med vårdtagaren.

Vårdhygieniska riktlinjer vid slutenvård

Finns misstanke om lungtuberkulos, följ nedanstående riktlinjer tills diagnosen kan avskrivas eller patienten är behandlad. Behandlande läkare avgör när smittsamhet inte längre föreligger.

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig undanhållas vårdtagare på grund av att han/hon har tuberkulos.

Vårdrumsplacering

Vårdtagaren ska ha eget rum och toalett. Håll vårdrumsdörren stängd. Vårdrumsdörren markeras enligt lokala rutiner. Vårdtagaren isoleras på rummet.
Uppmana vårdtagaren att hosta i engångspapper för att förhindra droppspridning. Använt papper läggs direkt i plastpåse. Informera vårdtagaren om att desinfektera händerna direkt efter att papperet slängts.

Skärpta hygienrutiner

  • Begränsa antalet personal som vårdar en smittsam patient. Personal med nedsatt immunförsvar eller gravida ska inte delta i vården.

  •  Tillämpa basala hygienrutiner

  • Använd andningsskydd, FFP3, vid nära kontakt med vårdtagare t ex andningsgymnastik, omvårdnad, städning. Andningsskyddet är en engångsprodukt som aldrig får återanvändas.
  • Använd dessutom visir eller skyddsglasögon vid risk för stänk mot ansiktet t ex vid sugning av luftvägar, ventrikelsköljning.

Punktdesinfektion

Ta hand om spill av smittsamt material direkt. Punktdesinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Den personal som är närvarande när spill inträffar är ansvarig för att detta tas om hand på rätt sätt. Mekanisk bearbetningen av den förorenade ytan är viktig.

Flergångsmaterial

Ta hand om flergångsutrustning direkt och desinfektera i spol eller diskdesinfektor beroende på utrustningens användningsområde. Gör en kemisk desinfektion om materialet inte tål värme.

Städning

Informera städpersonalen. Använd rengöringsmedel och vatten i den dagliga städningen, förutsatt att punktdesinfektion är utförd enligt ovan.
Gör utstädning med rengöringsmedel och vatten. Tagytor desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. Städpersonalen använder andningsskydd.

Tvätt

Smutstvätt hanteras enligt normala rutiner.

Avfall

Avfall läggs i plastpåse som försluts på rummet. Hanteras sedan enligt normala rutiner.

Besök

Anhöriga som haft nära kontakt med vårdtagaren före vårdtillfället behöver inte bära andningsskydd vid besök. Övriga besökare ska bära andningsskydd FFP3.

Behandling/undersökning på konsultavdelning

På konsultremiss anges tydligt om misstänkt eller säkerställd diagnos. Vid bokning av tid ska även muntlig information ges.

Låt inte vårdtagaren vänta i gemensamt väntrum utan komma in direkt på undersökningsrum. Omvänt gäller då vårdtagaren lämnar konsultavdelningen.

Plocka undan så att ytor i mottagningsrummet är fria från föremål. Förbered genom att ta fram det material och den utrustning som beräknas gå åt.

Skärpta hygienrutiner

  • Var så få som möjligt på rummet. Personal med nedsatt immunförsvar eller gravida ska inte delta på rummet.
  • Håll dörren stängd då behandling/undersökning utförs.
  • Tillämpa basala hygienrutiner med tillägg av FFP3-klassat andningsskydd med ventil. Andningsskyddet är en engångsprodukt som aldrig får återanvändas.
  • Använd även visir eller skyddsglasögon vid risk för stänk mot ansiktet, t ex bronkoskopi, ventrikelsköljning.

Punktdesinfektion

Ta hand om spill av smittsamt material direkt. Punktdesinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Den personal som är närvarande när spill inträffar är ansvarig för att detta tas om hand på rätt sätt. Den mekaniska bearbetningen av den förorenade ytan är viktig.

Flergångsmaterial

Ta hand om flergångsutrustning direkt och desinfektera i spol eller diskdesinfektor beroende på utrustningens användningsområde. Gör en kemisk desinfektion om materialet inte tål värme.

Städning

Använd rengöringsmedel och vatten förutsatt att punktdesinfektion är utförd enligt ovan.
Tagytor desinfekteras med ytdesinfektionsmedel. 

Tvätt

Smutstvätt hanteras enligt normala rutiner.

Avfall

Avfall läggs i plastpåse som försluts på rummet. Hanteras sedan enligt normala rutiner.

Transport

Se till att vårdtagaren har engångspapper att hosta i. Använt papper läggs direkt i medförd plastpåse.

På sjukhus

Meddela mottagande enhet i förväg. Patienten placeras vid ankomst direkt i behandlings-, undersökningsrum. Låt aldrig patienten vistas i gemensamt väntrum.

Ambulans

Fönster mellan vårdutrymme och förarhytt ska vara stängd. Personal i vårdutrymmet använder FFP3-klassat andningsskydd med ventil. Andningsskyddet är en engångsprodukt som aldrig får återanvändas.
Punktdesinfektion utförs vid spill av kroppsvätskor. I övrigt normal städning efter avslutad transport.

Så här använder du andningsskydd

Andningsskydd FFP klass 3 ska användas.  Det är en engångsprodukt som slängs efter användning. Byt andningsskydd om det bli fuktigt eller nedsmutsat. Händerna ska desinfekteras före andningsskyddet tas av och efter det tagits av. 
Andningsskyddet ska sluta tätt runt näsa och mun. Skägg kan vara ett hinder för detta och därför ska personer med skägg inte delta i vården av vårdtagare med tuberkulos.

För att skyddet ska vara optimalt sätter du på det så här:
1. Forma näsbygeln och och ta tag i fästbanden. 2. Ta på andningsskyddet genom att placera nederdelen under hakan och lägg det över mun och näsa. 3. Fäst banden runt huvudet så att skyddet sitter stadigt. 4. Justera skyddet så att det sluter tätt. 5. Testa genom att göra en kraftig utandning (skydd utan ventil) eller andas in kraftigt (skydd med ventil). Känner du läckage. Justera och testa igen.

Mer information

Vårdhygieniska riktlinjer: basala hygienrutiner, kemisk desinfektion, städning, lathund vid val av kemiska medel, tvätthantering
Avfallshandbok för Landstinget i Jönköpings län (på landstinget interna sida under miljö)

Referenser

www.vardhandboken.se , smittsam tuberkulos
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och prevention Socialstyrelsen
www.1177.se (nytt fönster)
Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen.
Karl Ekdahl, Johan Giesecke (red.), Smittskyddsboken; Studentlitteratur 2003.
AFS 2005:1 med ändringar 2012:07 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
SOSFS 2015:10; Socialstyrelsens författning om Basal hygien i vård och omsorg
 

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderat
2016-12-16

Fastställt
2005-07-07

Uppdaterad: 2017-12-22
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv