Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om biobank och provsamlingar

Biobank är organisatoriskt begrepp för den enhet där prover sparas.

Biobank inrättas av huvudman (juridisk person), anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och innehåller en eller flera provsamlingar med en eller flera prover. Varje biobank skall ha en av huvudmannen utsedd biobanksansvarig person.

Prover som tagits inom hälso- och sjukvård för hälso- och sjukvårdsändamål organiseras i en eller flera primära provsamlingar. Endast vårdgivare kan för närvarande ha primära provsamlingar.

Prover som erhållits från annan biobank, oaktat syfte, ingår i en eller flera sekundära provsamlingar och får inte utlämnas vidare till ny biobank. Vid utlämning övergår ansvaret för provet till den nya biobanken, men förteckning över vilka prover som utlämnats finns kvar hos den ursprungliga biobanken. Utlämning skall anmälas till Socialstyrelsen av den utlämnande biobanken.

Sekundära provsamlingar får innehas av annan huvudman än vårdgivare, till exempel universitet, läkemedelsföretag.

Prover får skickas för analys eller utlåtande till annat ställe inom eller utom Sverige, men får inte förvaras där utan ska återsändas eller kasseras efter utförd analys.

Handledningar och instruktioner fastställda av Regionalt biobanksråd finns att hämta på Regionalt biobankscentrum sydöstra regionen (nytt fönster).
 

Kontaktperson

Jeanette Karlsmo
Biobanksamordnare
010–242 59 33

Uppdaterad: 2017-06-29
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik