Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Information om lärandelab och seminarier, Utvecklingskraft 2016


Lärandelab – 7 september
13.15–16.00
 

Lärandelab 1
Dataanvändning

Ett lärandelab fokuserat på olika sätt att använda data. Vi kan göra mätningar utifrån tre olika syften, 1. Förbättring, 2. Jämförelse/Bedömning/Redovisning, 3. Forskning. Under lärandelabbet kommer vi gå igenom olika mätningar som genomförts i verksamheter regionalt och nationellt. Mätningarna har olika syften och användningsområden och vi diskuterar vad som händer om vi tar mätningar till områden som de inte var menade att användas till.

Moderator: Anna Trinks, Region Jönköpings län

Föreläsare: Sven Flodwall, Ulrika Stefansson, Kicki Malmsten, Region Jönköpings län och Tomas Söderblom Folkhälsomyndigheten, m fl.

Lärandelab 2
Personcentrerad behovskartläggning och uppföljning av processer inom hälso- och sjukvård

Lärandelabet kommer att handla om att behovskartlägga processer och att designa processer utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Under lärandelabbet kommer vi tillsammans praktiskt att prova en modell kallad PCP-personcentrerad processkartläggning. Utifrån kartläggningen kommer vi att utveckla mått och mätetal för att följa processen.

Föreläsare: Mari Bergeling och Maria Malmström, Region Jönköpings län

Lärandelab 3
Rätt använd kompetens och nya arbetssätt

Rätt använd kompetens och nya arbetssätt är frågor som ständigt behöver belysas och utvecklas i hälso- och sjukvården. I detta lärandelab får vi ta del av tre exempel på nya arbetssätt och möjligheter till nytänkande kring kompetenser i vården. De föreläsningar som ingår är: Barnkliniken som kompetenscentrum för barn i kommunal hemsjukvård, Utifrån och in -spaning på framtidens hälso- och sjukvård med Fysioterapeuterna samt Farmaceuter i vårdteamet.
Den avslutande timmen genomförs ett samtal med en inbjuden panel kring  rätt använd kompetens och nya arbetssätt idag, och i framåtblickande.

Moderator: Sofia Persson, Region Jönköpings län

Föreläsare: Victoria Claesson, Diana Lindberg, Mona Ottosson, Karina Wahl, Margareta Stenmarker, Monica Ekelund, Maria Kullman, Sven Jakobsson och Linda Andlöw, Region Jönköpings län samt Stefan Jutterdal och Anna-Karin Trixe, Fysioterapeuterna

Lärandelab 4
Vi ser vad vi ser, därför kan det bli som det blir
- om normers inverkan på hälso- och sjukvårdens kvalitet

Hälso- och sjukvårdens mål är att erbjuda vård på lika villkor till hela befolkningen. Ändå är vården i Sverige inte alltid jämlik. Varför blir det så? En av förklaringarna är att olika sociala normer påverkar vårdens handlingar och resultat, både på mellanmänsklig och övergripande strukturell nivå. Vi behöver därför bli mer medvetna om begränsande sociala normer och hur vi kan göra för att komma förbi dem. I detta lärandelabb arbetar vi interaktivt med att tolka fakta, bli medvetna om begränsande normer och träna praktiska verktyg för att införliva normmedvetna perspektiv i vårdens vardag.

Moderator: Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län

Föreläsare: Kristina Areskoug-Josefsson, Jönköping Academy, Malena Lau, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen, Truls Neubeck, Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg).

Lärandelab 5

Working together – about leadership and triple aim as a framework for change

Mer information kommer.

Föreläsare: Göran Henriks, Lina Westman och Niklas Zar, Region Jönköpings län och Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement, USA

Lärandelab 6

Så möter vi invånarens behov med digitala tjänster

I dagens snabba samhälle finns behov och efterfrågan på komplement till den traditionella vården. Ett sätt att möta dessa behov är att använda e-hälsa. Med e-hälsa kan vi  skapa bättre tillgänglighet och mer flexibilitet för invånare och patienter.  Vi kan ge möjlighet till delaktighet och medskapande och tillsammans utbyta kunskap och erfarenhet, vilket leder utvecklingen framåt och ger en grogrund för bästa möjliga resultat. I vårt lärandelab kommer du att få träffa personer från primärvården, psykiatrin, medicinsk rehabilitering och Jönköpings kommun som kommer att ge exempel på hur de på olika sätt har jobbat med e-hälsa.

Moderator: Agneta Levin, Region Jönköpings län

Medverkande: Dan Rosenqvist, Irene Hård, Tinno Lomstad, Kalle Forsman, Sabina Johansson, Annelie Uusitalo, Eva Allemark, Mattias Norlin och Marita Rydå, Region Jönköpings län samt Kjell Nordén, Jönköpings kommun

Lärandelab 7
Innovation

Många pratar om innovation. I tidningar, på konferenser, i tv, i sociala medier och i många samtal. Överallt fladdrar det prestigefyllda lilla ordet förbi.
Vad är egentligen skillnaden mellan förbättringar och innovation och hur kan vi arbeta med innovationsmodeller inom vård och omsorg?
På lärandelabet tar du del av olika innovationsmetoder och möter några verksamheter som arbetar med innovationer.

Moderator: Susanne Lundblad och Rolf Bardon, Region Jönköpings län

Föreläsare: Ulf Österstad, Bra liv nära, Lena-Maria Klingvall och Sofi Fristedt, Jönköping University, Anneli Möller, arbetsterapeut samt Maggie Målevik, Hjärtats hus

Lärandelab 8

SIMlab

Simulering är en metod för att träna upplevelser eller situationer, som liknar verkligheten, i en kontrollerad miljö.

Inom hälso- och sjukvården etableras simulering som pedagogisk modell för klinisk träning av både tekniska och icke-tekniska färdigheter; simulation-based education. Tekniska färdigheter (technical skills) avser kunskaper och färdigheter knutna till den egna professionen medan icke-tekniska färdigheter (non-technical skills) omfattar kognitiva och sociala färdigheter, arbetssätt och rutiner som har att göra med ledarskap och teamarbete. Träning av båda typer av färdigheter krävs för att driva ett effektivt och säkert vårdarbete.

 

Välkommen till ett SIMlab där olika delar av simulering vävs ihop tillsammans med deltagarna.

Moderator: Magnus Berndtzon, Region Jönköpings län

Föreläsare: Marcus Lidin, Joakim Pellnor och Karin Johansson, Metodikum, Region Jönköpings län, m.fl.


Seminarier – 8 september


Seminarieblock A: 09.05 – 09.55


A1

 • Osteoporosskola - sekundärprevention i samverkan

Hur möjliggör vi att makt och kunskap kring din egen hälsa till största del ligger hos dig själv? Och hur samarbetar vi med andra delar av samhällskroppen? Hur blir vi ännu bättre på att förebygga sjukdom och stärka hälsa? Detta var frågor som ligger till grund för att vi på Vråens vårdcentral startade vår osteoporosskola, fokus på dessa frågor och en av våra folksjukdomar. Genom gott samarbete med Riksföreningen för Osteoporotiker samt Studieförbundet Vuxenskolan har vi startat med osteoporosskola som med stor nöjdhet hos deltagarna har skapat förutsättningar för dem att äga sin hälsa och sjukdom och arbeta med den.

Föreläsare: Margareta Lindahl, Lena Johansson och Therese Råberg, Region Jönköpings län

 • Sol och hudcancer. Får vi inte sola längre?

Andelen nya melanom ökar med drygt 5% årligen. Över 500 personer dör varje år i melanom – fler än de som dör i trafiken. För att vända trenden genomförs ett preventivt arbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, länets kommuner, Smålandsidrotten samt Länsstyrelsen. Hälso- och sjukvården står för utbildningar och tar fram enkla och illustrativa flyers till de olika målgrupperna. Muntlig information ges och material delas ut av de externa aktörerna. Målet är att förändra invånarnas attityder och beteenden i solen.

Föreläsare: Noomi Carlsson, Region Jönköpings län, Martin Funck, Smålandsidrotten och Tommy Wallin, Vaggeryds kommun

A2

 • EX-Center, Co-production i verkligheten - En patientorganisation och en vårdgivare

EX-Center är ett nationellt kunskaps- och rehabiliteringscenter för personer med multipla medfödda eller förvärvade amputationer på grund av trauma eller den ökande andelen amputerade på grund av sepsis. Centret startades 1993 efter en genomgripande strukturförändring i vården där den tidigare centraliserade vården och kunskapen försvann.
EX-Center är ett unikt sammarbete på lika villkor mellan handikapp-/patientorganisationen, Föreningen för de Neurosedynskadade och den idéburna vårdgivaren Bräcke diakoni.
Föreningen för de Neurosedynskadade insåg tidigt att vården måste specialanpassas för gruppen och att man ville därför vara med och bestämma hur vården skulle se ut.
Föreningen ville också att barn som föds idag med liknande skador eller personer som amputeras skulle få en bättre start och att man inte skulle göra om samma misstag.
Fortfarande får vi inte betalt för samordningsrollen och inte heller för förebildverksamheten.

Föreläsare: Christina Ragnö, EX-center och Bräcke diakoni samt Marie Wikström, EX-center Föreningen för de Neurosedynskadade

 • Bildstöd, ett verktyg för att förbereda och kommunicera med barn

Vi har tillsammans identifierat behov av att utveckla kommunikation med barn som en gemensam beröringspunkt. Därefter har vi tagit del av hur habiliteringen arbetar med bildkommunikation. Kan bildkommunikation vara en utvecklingsmöjlighet inom Primärvåden och Serviceresor?
Att tre så olika verksamheter kan identifiera utvecklingsbehov och lära av varandra tycker vi ha berikat oss mycket.
Vi vill sprida en beprövad arbetsmetod för att förbättra barns möjligheter till kommunikation och förståelse från habiliteringen till andra verksamheter.
Vi vill med hjälp av bildstöd öka barns möjlighet till inflytande, delaktighet och förståelse genom att förbereda barn inför resan och under ett besök.

Föreläsare: Anna-Karin Malm, Kristina Brengesjö och Miriam Carlsson, Region Jönköpings län

A3

 • "Hela kedjan till arbete", ett ESF-finansierat länsövergripande samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Region, där Arbetsförmedlingen är projektägare

"Hela kedjan till arbete" ska bidra till att kvinnor och män får det stöd som behövs från myndigheterna i en strukturerad kedja till arbete. Projektet ska förbereda en permanent efter behov anpassad samverkan inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Kvinnors och mäns medverkan bygger på delaktighet och att själv styra och äga sin process. Projektet ska använda och kvalitetssäkra metoder för bättre och fler samordnade arbetsgivarkontakter som gagnar kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden.

Föreläsare: Susanne Skovshoved, Arbetsförmedlingen och Anna Warén, Försäkringskassan

 • IT-spåret – en utbildning med mer än teoretisk kunskap

IT-spåret är en innovativ och unik utbildning för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. För att kunna söka utbildningen ska man ha fyllt 19 år, bo i Region Jönköpings län och ha Aspergers syndrom/högfungerande autism. Utbildningen har funnits sedan 2012 och målen är: att minska bidragsberoende och utanförskapet hos målgruppen, att målgruppens kompetens inom IT ska ses som en tillgång på arbetsmarknaden, att studenterna går från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt bidrar till samhällsnyttan. Ett annat viktigt mål med utbildningen är att bryta studenternas isolering och att de ska få bättre hälsa. Av de som slutför utbildningen är det en tredjedel som får arbete direkt. Resterande fortsätter med aktiviteter som praktik för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan är en stor del av utbildningens framgångsfaktor och utbildningen bidrar till en lösning som flertalet av utbildningens samverkansparter upplevt.

Föreläsare: Eva Klangbeck och Sandra Mulaomerovic, Campus i12

A4

 • "Det blev ju inte som vi hade tänkt att det skulle bli"

"Det blev inte som vi tänkt att det skulle bli" med utgångspunkt i Futurums Novemberseminarie 2015 som under tre dagar under november var förlagt till Jönköping, Värnamo och Nässjö. Målgrupp var handledare, VFU-ansvariga samt representanter från lärosäte. Det var ca. 200 deltagare.

Föreläsare: Inger Svahn, Ing-Britt Häger och Ingela Peterson, Region Jönköpings län m.fl.

 • Lärmodeller lokalt projekt Jönköping. Interprofessionell reflektion vid VFU och i strimman förbättringskunskap

Det initiativ som kan tas inom ramen för projektet är utveckla interprofessionella lärmodeller om förbättringskunskap med tillämpning utifrån kvalitetsregister med studenter från flera professioner i VFU. I VFU har studenterna på ett naturligt sätt möjlighet dela erfarenheter och varandras perspektiv på vårdens genomförande och betydelse av kvalitetsregister. Vid VFU engageras också yrkesverksamma i olika professioner i studenternas lärande. Dessa kommer att i autentisk miljö kunna synliggöra både etablerad tillämpning och nyttan av den, såväl som utmaningar och svårigheter. Studenterna kan med fördel få vara del av en verksamhets utveckling av att använda register i förbättringsarbete.
 
Föreläsare: Sofi Fristedt, Hälsohögskolan

A5

 • Spelar psykisk ohälsa någon roll vid existentiella samtal?

Tanken med samtalen är inte att det ska vara någon terapiform. Dock händer något när vi talar sant om livet och bli respekterade, sedda och lyssnade på. Det blir ofta en ny och värdefull erfarenhet för många. Att prata med varandra och dela tankar om meningen med livet är värdefullt ur ett hälsoperspektiv - oavsett om vi är sjuka eller fullt friska.
Det känns spännande att anta utmaningen att göra piloten på en psykiatrisk allmänvårdsavdelning med inneliggande patienter. Ett forum som inte prövats tidigare.
Vår erfarenhet så här långt är att samtalen tillför ett värde.

Föreläsare: Thomas Sjöberg och Anna-Karin Jeppsson, Region Jönköpings län

 • Kultur på recept. Kulturunderstödd rehabilitering

Kultur på recept är en kulturunderstödd rehabilitering som riktar sig till personer med sjukskrivning eller risk för sjukskrivning med stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa
och/eller långvarig smärta. Målet är att efter genomgången intervention komma närmare arbetsmarknaden och komma ut ur sin sjukskrivning i form av arbetsträning, studier eller arbete. Utvärderingen har bestått av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Deltagarna i Kultur på recept-gruppen följs åt under 10 veckor med 2 tillfällen/vecka. De får ta del av olika kulturaktiviteter. Det goda resultat som så här långt har kommit fram innebär därmed att allt fler får möjlighet att inkluderas i arbetslivet.

Föreläsare: Birgitta Ekeberg, Region Jönköpings län och Inger Jansson, Hälsohögskolan

A6

 • Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt

Kan vi möta hjärtinfarktpatientens behov genom att erbjuda kranskärsröntgen i rätt tid? Kan vi fortsätta med planerad verksamhet på dagtid när patientens behov är alla veckans dagar? Ett samarbete över klinikgränser med olika professioner har resulterat i utarbetande av nya rutiner, flöden och möjlighet att utföra röntgen alla veckans dagar. Genom god kommunikation och tydlighet har arbetet lett fram till en bra tillgänglighet, nöjdare patienter och kortare vårdtid.

Föreläsare: Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors, Region Jönköpings län

 • Implementering av Rapid Recovery för höft- och knäplastiker på Höglandssjukhuset i Eksjö

Höft- och knäplastiker är stora patientgrupper på ortopedkliniken på Höglandssjukhuset. Det är av värde för patienten att vistas kort tid på sjukhuset och att snabbt komma igång med sin rehabilitering. Företaget Zimmer Biomet har en lång erfarenhet av att arbeta med Rapid Recovery både i Sverige och övriga Europa och mycket framgångsrikt i Danmark. Ortopedkliniken På Höglandssjukhuset köper upphandlat knäproteser från Zimmer Biomet. Företaget har som extern aktör lett förändringsarbetet. Det har varit värdefullt med någon som ställer frågor utifrån den egna verksamheten. Vi har arbetat på ett strukturerat sätt i multidisciplinära team med medarbetare från ortopedklinikens alla enheter, operation/IVA/anestesi och rehabenheten. Vi har kartlagt hela flödet från att remiss kommer till ortopedkliniken till sista uppföljningen efter operationen. Det har varit en stor styrka att arbeta multidisciplinärt och över verksamhetsgränserna samt med personcentrerad vård.

Föreläsare: Daniel Wärnsberg, Annika Fransson och Karin Henning, Region Jönköpings län m fl.

A7

 • Vi bygger broar – möten över generationsgränser

I takt med att andelen äldre i befolkningen blir större i Tyskland, ökar gapet mellan yngre och äldre människor. Horst Krumbach arbetar sedan 2009 med att skapa meningsfulla relationer över generationsgränser genom ett koncept baserat på ett ömsesidigt utbyte för ökad empati, förståelse och ett ständigt lärande, för att bemöta kommande demografiska förändringar. Vid regelbundna, organiserade träffar mellan äldre och yngre skapas mötesplatser för människor från olika generationer, där det blir möjligt att föra över och tillvarata erfarenheter, som annars riskerar att försvinna. Genom strategiskt arbete har en väl genomarbetad metod utformats, och genom att skapa relationer på flera nivåer har konceptet etablerats, och Horst Krumbach sprider konceptet både i och utanför Tyskland. 

Seminariet fortsätter i B7.

Obs! Seminariet hålls delvis på engelska.

Föreläsare: Horst Krumbach, Helena Håkansson, Region Jönköpings län

A8

 • Coaching

Marjorie Godfrey kommer ge oss en djupare förståelse för coaching och dess förutsättningar. Genom bra coaching stimuleras nyfikenhet och förmågan att minska gap – vilka kan finnas mellan nu och imorgon – mellan förståelse och kunnande och i att lära av varandra. Bra coaching hjälper oss att arbeta i team och att lära genom våra partners, att se dem som "kritiska vänner" – vilka genom sitt görande eller reflekterande öppnar nya frågor för oss. Att delta på seminarierna A8 och B8 ger dig möjligheten att tillsammans med Marjorie fördjupa dina kunskaper i vikten av bra coaching.

Seminariet fortsätter i B8.

Obs! Seminariet hålls på engelska.

Föreläsare: Marjorie Godfrey, The Dartmouth Institute, USA

Seminarieblock B: 10.25 – 11.15

B1

 • More to life-cafeér – för unga vuxna 20-29 år

Region Jönköpings län har startat More to life-caféer i syfte att förbättra hälsan bland unga vuxna. Pilotprojektet har genomförts under hösten 2015 och våren 2016 i olika grupper. Varje grupp har träffats vid sex tillfällen på ett café i Jönköping. Metoden bygger mycket på att gruppdeltagarna stöttar varandra. Träffar är planerade med olika teman, då man bland annat samtalar om självkänsla och självförtroende, hur kropp och själ hänger ihop, mat och fysisk aktivitet, relationer och livskvalitet. Det kommer också handla om hur man bryter invanda mönster och hur man sätter mål i livet. Projektet är en hälsofrämjande insats. Tankeverktyg som har använts har varit PGSA-hjul, Fiskben och Matris.
Metoden har reviderats under projektets gång. Flera deltagare tyckte att de kommer att ta till sig tänkesättet men inte använda tankeverktygen steg för steg. Alla deltagarna tyckte att det fanns nytta med projektet och skulle rekommendera detta till någon annan ung vuxen.

Föreläsare: Ida-Klara Johansson, Region Jönköpings län

 • Självhjälpsgrupper - pilotprojekt för att förbättra den egenupplevda hälsan hos kvinnor och män i arbetsför ålder och därmed förebygga psykisk ohälsa

I dag är den största orsaken till sjukskrivning psykisk ohälsa. Målet är att utveckla förebyggande och hälsofrämjande verksamheter i lokalsamhället för att stödja kvinnor och män till ett liv med förbättrad psykisk hälsa. Upplägget är att gruppen träffas 1g/vecka så länge som gruppen vill. Gruppen består av människor med liknande erfarenheter som t.ex. utmattning, stress, leva med smärta, kronisk sjukdom, skilsmässa/separation. Utvärderingen består av enkäter. Det finns studier som visar vinsten med att få prata om sina problem med andra i liknande situationer under en tid som inte är begränsad i antalet gånger.

Föreläsare: Veronica Ottosson och Birgitta Ekeberg, Region Jönköpings län

B2

 • Befattningsutveckling enligt strukturen OLIVIA (organisatoriskt lärande i vårdens inre arbete) på barnkliniken Jönköping

OLIVIA har under ca 2 år utarbetats på barnkliniken i Jönköping. Arbetet har skett i smågrupper för respektive yrkesgrupp och en person har haft en samordnande funktion. Varje kompetens har delats upp i VAD (ska jag kunna) och HUR (skaffar jag mig denna kompetens). Varje befattningsutveckling består av fyra steg: GRUND, SKALL, BÖR och VILL/FÅR. Respektive befattningsutveckling har sedan publicerats på barnklinikens intranät, för att skapa lätt åtkomst till materialet och möjlighet att koppla aktuella länkar/PM till respektive kompetens.

Föreläsare: Maria Ström, Anna Thulin, Ann Vilbertsson, Åsa Runnvall och Jenny Lindberg, Region Jönköpings län

 • Esther på college – samverkan skola och arbetsliv

Genom Esthernätverket ska kompetensen höjas och kvaliteten säkras. Esthernätverket tillsammans med Vård- och omsorgscollege arrangerar två utbildningsdagar på höglandets undersköterskeutbildningar. Den första utbildningsdagen äger rum på vårterminen och har kundfokus som tema. Flera Esthrar ger då sin bild av sina möten med vården och eleverna får reflektera över kvalitén i dessa möten. Den andra utbildningsdagen hålls på höstterminen och då är temat förbättringsarbete. Eleverna får då bekanta sig med förbättringsverktyg som fiskbensdiagram, PDSA-hjul och SMARTA-mål. De får även träna på att använda dessa verktyg i verklighetstrogna exempel från vården. Skolan följer upp varje utbildningsdag med en inlämningsuppgift för eleverna. Eleverna får ett intyg på att de har genomfört den här utbildningen som de sedan kan visa upp för arbetsgivaren.
”Esther” själv tillsammans med elev medverkar i seminariet.
 

Föreläsare: Samka Sumic och Karin Petersson, Region Jönköpings län

B3

 • Från stuprör till gemensam syn och samverkan vid allvarliga händelser i Jönköping!

Att öka förmågan att ge ett adekvat stöd till drabbade i akuta situationer kräver en samverkan mellan många aktörer inom Regioner/Landsting och Kommuner och civilsamhället. I Jönköping har ett sådant arbete byggts upp under en lång tid. Det känns viktigt att förmedla något om detta arbete till andra som också strävar efter ett gott omhändertagande vid allvarliga händelser.

Föreläsare: Göran Melin, Räddningstjänsten samt Lasse Larsmark, Region Jönköpings län

 • Bästa möjliga för barn och unga i Vaggeryds kommun
  – verksamhetsöverskridande processamverkan för att skapa helhetssyn och mer nytta för dem vi är till för

Fokusområde barn och unga riktar sig till målgruppen 0-20 år. Målet är att även starta upp processinriktat arbete inom områdena arbete, sysselsättning, näringsliv (21-65 år, Äldre (65+) och samhällsutveckling. Samtliga fokusområden kopplar till kommunens vision och övergripande mål framtagna av kommunfullmäktige.

Föreläsare: Torbjörn Åkerblad och Lotta Damberg, Vaggeryds kommun

B4

 • Energi att leva livet - workshop

 
Britt-Marie och hennes närstående är fiktiva invånare som bor på olika platser i Jönköpings län. De behöver olika typer av stöd från olika delar av samhället, kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården Hur dessa olika delar samarbetar spelar en stor roll för hur Britt-Marie och hennes närstående kan leva ett bra liv. För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av att omstrukturera med ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusen. Detta arbete inbegriper verksamheter i hela samhället inom både landsting, kommun och andra organisationer. Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i ett system, kan resurser användas mer effektivt. Det innebär en förflyttning av vård från sjukhus till mer öppna vårdformer där primärvården är basen och invånarna ges ytterligare förutsättningar att själva främja hälsa och egenvård samt vid kronisk sjukdom lära sig strategier för att leva livet var dag.
Välkomna till en workshop som tar sin utgångspunkt i de övergripande utvecklingsstrategier i Jönköpings län som bär namnet: "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård".
Seminariet är interaktivt och bygger på att vi utifrån exempel från Region Jönköpings län "provtänker" med allas erfarenheter och fångar lärande och insikter, som kan bli värdefulla för det fortsatta arbetet såväl i Region Jönköpings län som för er i ert utvecklingsarbete på hemmaplan.

Medverkande är projektmedlemmar i de strategigrupper som är sammansatta utifrån fokusområden.

Föreläsare: Anette Nilsson och Susanne Lundblad, Region Jönköpings län

B5

 • En himla bra Dialog. Återhämtningsinriktat arbetssätt

Information och "Skavlansamtal"  kring den uppskattade Dialogutbildningen. Utbildningen har genomförts inom många olika verksamheter i Jönköpings län sedan starten 2013.

Vad är en dialogutbildning?
Intentionen med utbildningen är att öppna upp för nya perspektiv och möjligheter mellan personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (peers) och professionella inom vården.
Dialogutbildningen leds av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skapad i samarbete med professionell kunskap.


När erfarenhet och professionell kunskap möts sker det nya insikter som är viktiga för utvecklingen inom vård och omsorg. Psykiatriska öppenvården i Jönköping ser vikten av att detta finns med i verksamhetens utvecklingsarbete och har under våren genomfört utbildningar för samtlig personal.

"Skavlansamtalet" sker inför en lyssnande publik där personer med egen erfarenhet, specialister och anhöriga samtalar om ett aktuellt ämne. Samtalet leds av en samtalsledare.

Samtalsledare: Elisabeth Magnusson

 

 • Alla ska med - att leda kvalitetsutveckling med brukarmedverkan som en viktig resurs

Erfarenheten av att leva med eller nära psykisk ohälsa är en unik kompetens, som är viktig för kvalitet och utveckling inom psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter. Samtidigt kräver denna
nya roll ökad kunskap om vad det innebär att vara med i eller leda olika förbättringsprocesser. På uppdrag av NSPH och Schizofreniförbundet har Famna och Qulturum genomfört en processledarutbildning för personer som vill leda utvecklingsarbete med brukarmedverkan som en viktig resurs,. Utbildningen har gett många viktiga insikter om vad kvalitet är och hur vi säkerställer att ”alla är med”.
 

Föreläsare: Karin Engberg och Mårten Jansson, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Truls Neubeck, Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg) samt Malin Skreding Hallgren, Qulturum, Region Jönköpings län

B6

 • Förbättringsarbete för vårdrelaterade infektioner (VRI) Pneumoni  i Värnamo Medicin och geriatrikkliniken

I november 2015 initierades ett processarbete via Qulturum för att förebygga VRI pneumoni på alla tre regionsjukhusens Medicin- och geriatrikkliniker. Under två månaders tid arbetade vi med förbättringsarbetet med stöd från Qulturum, som vi sedan dess fortsatt med i Värnamo. I arbetet är vi en grupp bestående av sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterskor som gjort mätningar och tagit fram mobiliserings- och munvårdsschema för sängliggande patient, utbildat personal och tagit fram ny magnetskylt för andningsgymnastik. Arbetet har resulterat i att personalen har fått ökad förståelse om vikten av mobilisering och andningsträning samt ett ökat samarbete mellan avdelningarna och rehabiliteringscentrum. Under våren 2016 fortsätter arbetet vidare för ökad mobilisering och förebyggande av VRI pneumoni med inriktning på uppegående patient.

Föreläsare: Celina Lupinska, Gun Bengtsson, Karin Stigsson, Jessica Bååth och Karin Carlsson, Region Jönköpings län

 • NY! Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet

Vad är resiliens och hur kan förståelsen för detta utveckla och förbättra patientsäkerheten?
Sjukvård kan beskrivas som ett komplext system i betydelsen av ett system som är omöjligt att beskriva i detalj. I komplexa system är variabilitet naturlig och nödvändig. I den ökande kunskapen om vad som åstadkommer säkerhet i komplexa system är resiliens ett centralt begrepp. Med resiliens avses förmågan hos ett system att anpassa sig till ändrade förhållanden och till störningar så att det kan vidmakthålla adekvat funktion under både förväntade och icke förväntade situationer.
 

Föreläsare: Berit Axelsson, Region Jönköpings län

B7

 • Vi bygger broar- möten över genarationsgränser

Workshop - fortsättning på seminarium A7

Fördjupning och information om programmet. Beskrivning av koncept och metod, mål/syfte, implementering, uppföljning.
 
Föreläsare: Horst Krumbach, Helena Håkansson, Region Jönköpings län

B8

 • Coaching

Workshop - fortsättning på seminarium A8
Obs! Seminariet hålls på engelska.

Föreläsare: Marjorie Godfrey, The Dartmouth Institute, USA

 

Seminarieblock C: 13.05 – 13.55


C1

 • Patienter den nya kompetensen

Vi vill vara ett komplement till de befintliga rollerna inom vården, vi ska inte ta någon annans arbete eller roll utan finnas som ett extra stöd till patienterna och de anhöriga runt om dem. Vi kan finnas där i skepnad av en ren patientstödjare som jobbar nära patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal med mycket erfarenhet av till exempel det sjukdomstillståndet. Det finns ju också möjligheter att vi utbildar personalen om hur det är att vara patient i olika sammanhang inom vården. Även sjukhusets ledning kan ha hjälp av oss i olika möten där diskussioner förs som handlar om patient och deras situation inom vården. Vid förbättringsarbeten är en annan viktig del där patienterna bör vara med och kan hjälpa till. Dessa patienter man behöver i olika situationer ska man kunna rekrytera genom ett "levande bibliotek" som håller på att startas på Ryhov. Dit ska patienter med olika erfarenhet kunna anmäla sig om de är intresserade att vara med och hjälpa till i olika arbeten. Vi har även lärcafé.

Föreläsare: Patrik Blomqvist, Ann-Charlotte Lundqvist och Annica Sköld-Landberg, Region Jönköpings län

 • Hjärtats Hus. En fysisk mötesplats för cancersjuka och närstående

Antalet insjuknade i cancer ökar. Fler och fler överlever med erfarenheten, biverkningar av behandling och en oro för återfall. I Skottland har det länge funnits mötesplatser för människor med cancer eller cancer i sin omgivning där det erbjuds social, känslomässig och praktisk support i en miljö utanför sjukhus.
Hjärtats Hus har inspirerats av den skotska modellen och vill vara en mötesplats för cancersjuka, närstående och vänner dit besökaren kan komma för att möta andra i liknande situation. Huset är gemytligt och har en hemtrevlig atmosfär. Besökaren får möta volontärer som själva har gått "samma" resa. Region Jönköpings län stöttar en satsning på Hälsocafé för patient och närståendegrupper, en mötesplats där det ges möjlighet att träffas och stötta varandra för bästa möjliga hälsa och livskvalitet. Hjärtats Hus är en pilotverksamhet och kommer att utgöra en viktig del av den verksamhet som kommer att bedrivas i Hälsocafé.

Föreläsare: Maggie Målevik, BF Viktoria, Marie Steen, ILCO och Eva Ulff, Region Jönköpings län

C2

 • Att utveckla specialiserade kliniska kunskapsstöd för Sydöstra sjukvårdsregionens rehabiliteringsverksamhet

För att skapa förutsättningar att uppnå en mer jämlik vård inom Sydöstra sjukvårdsregionen behövs gemensamt framtagna program och specialiserade kunskapsstöd. Kunskapsstödet fungerar som ett medicinskt beslutsstöd med lätt tillgängliga länkar för omvårdnad och rehabilitering. En patientgrupp som vi valt att börja med är patienter med svår hjärnskada och långvarig medvetandestörning. Gruppen är liten, har komplexa behov och kunskaper om sjukdomsbilden är relativt okänd inom vårdkedjan. Ett kunskapsstöd där patientgruppen har definierats, flödet i vårdkedjan beskrivits och praktiska riktlinjer för diagnostisering och behandling/rehabilitering dokumenterats. Framtagna dokument finns publicerade på en för sydöstra sjukvårdsregionen gemensam hemsida för specialiserat kliniskt kunskapsstöd. Klinikerna har fått ett gemensamt underlag och kan arbeta mer jämlikt och personcentrerat. Arbetet har baserats på aktuell forskning och på en omfattande klinisk erfarenhet.

Föreläsare: Agneta Siebers, Region Jönköpings län och Maria Afrell, Landstinget i Kalmar län

 • Kliniskt förankrad forskning i samverkan

På uppdrag av regionala medicinska programgruppen för rehabilitering och smärta bildades 2012 en arbetsgrupp för att driva FoU-frågor och genom detta möta framtidens behov av kompetens för personer med komplexa vårdbehov. Gruppen stimulerar, initierar och samordnar forskning och utveckling inom sjukvårdsregionens tre rehabiliteringsenheter och fungerar som en sambandscentral och resurs för regionen. En inventering/uppdatering av aktuell handledarkompetens, pågående och avslutade FoU-projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen genomförs, dokumenteras och sprids till regionen via den gemensamma hemsidan. Detta gör det möjligt för alla vårdgivare oavsett vårdnivå, att ta del av programmens innehåll. Gruppen bjuder in aktuella medarbetare, för att ge stöd och struktur till planerade eller pågående projekt. Gruppen har initierat/samordnat ett flertal regiongemensamma FoU-projekt. Genom gruppens arbete och arbetssätt har vi kunnat sprida och samordna viktig kunskap inom rehabiliteringsmedicin.

Föreläsare: Beatrice Felixson, Landstinget i Kalmar och Kersti Samuelsson, Region Östergötland

C3

 • Kvalitetsregister - tillsammans förbättrar vi vården

I den nationella överenskommelsen för utveckling av de nationella kvalitetsregistren finns inriktningsmål och tydliga effektmål kopplat till användning av registerdata i förbättringsarbete. Det finns en stor potential men också ett antal utmaningar som gör att det inte alltid är så enkelt att omsätta registerdata till vardagligt förbättringsarbete. Under 2013 – 2015 genomförde Qulturum, Registercentrum Sydost (RCSO), Uppsala Clinical Research Center (UCR) och det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt ett förbättringsprojekt som bl a innehöll två förbättringsprogram, patientmedverkan och webbinarium för spridning av kunskap och erfarenheter. Vi ger en tillbakablick på förbättringsprojektet som påvisade goda resultat och presenterar strategier för att få hållbarhet i genomförda förbättringar. En viktig del i det sistnämnda är kvalitetsregistret RiksSvikt. 

Föreläsare: Peter Kammerlind, Region Jönköpings län

 • Länsgemensamt vårdprogram för personer i Dalarna med hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande och allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. Hjärtsvikt är en av de kvantitativt vanligaste diagnoserna inom sjukvården. Såväl prognos som livskvalitet har förbättrats genom modern behandling. Detta motiverar tidig och korrekt diagnostik, optimal omsorg och behandling för ökad livskvalité.
I syfte att ge en jämlik vård och behandling för personer med hjärtsvikt i Dalarna har ett länsgemensamt vårdprogram tagits fram. Vårdprogrammet är tvärprofessionellt framtaget och täcker patientens hela sjukdomstid från diagnos, behandling, egenvård, omvårdnad, uppföljning till palliativ vård. Vårdprogrammet gäller i länets alla kommuner och Landstinget Dalarna, såväl inom kommunal hälso- och sjukvård som specialiserad vård samt inom primärvård. Alla har varit delaktiga i arbetet. Under arbetets gång har många förbättringsarbeten testats i verksamheterna, de är främst inriktade på att öka samverkan i olika former.

Föreläsare: Lena Mattsson, Anki Lyman och Therese Sundberg, Landstinget Dalarna

C4

 • SmartCover – historien om hur en idé blir en produkt som hjälper patienter i en obekväm situation

Att se en möjlighet är en sak. Att ha en idé är en sak - men att göra verklighet av den är en helt annan. Detta är precis det som Britt-Marie Fredriksson och Kristina Samuelsson, undersköterskor vid Vråens vårdcentral i Värnamo har gjort och det med besked! 2013 märkte de vid en rektoskopiundersökning att patienten uttryckte att hela situationen var obekväm. Vid undersökningen användes en pappersfilt som skynke, men denna gled åt sidan och gjorde inte patienten trygg eller skyddade hens integritet. Idén föddes om en byxa med perforering som skulle kunna användas vid rektoskopi istället och även vid andra typer av intima undersökningar. Via stöd från Almi och PUMA utvecklades produkten och finns idag på marknaden. Deras uthållighet och mod har tagit dem hela vägen och de är levande bevis på att det går, om man bara vågar och vill. Kristina och Britt-Marie är prisade med 2:a platsen i Regionens innovationstävling 2013 och har fått mycket uppmärksamhet för sin resa och sin produkt.

Föreläsare: Britt-Marie Fredriksson och Kristina Samuelsson, Region Jönköpings län

 • Gerotech - teknikutveckling med och för ett åldrande samhälle

Vår vision blev att engagera så många som möjligt i diskussion och lösning kring ett antal utmanande frågeställningar med fokus på problem samt behov för att äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt. Utgångspunkten var att dessa problem och behov kan adresseras med ny och befintlig teknik samt teknikrelaterade lösningar. Inom ramen för CARENA-projektet genomfördes ett antal aktiviteter kopplade till denna vision. De samlades under samlingsbegreppet Gerotech Hackathon.

Föreläsare: Sofi Fristedt, Hälsohögskolan

C5

 • Avvikelser skapar lärande

Bräcke diakoni har i åtta äldreboenden jobbat systematiskt med att utveckla lärandet utifrån sociala avvikelser som t.ex. brister i bemötande, delaktighet eller liknande. Arbetet är upplagt i tre tydliga steg: (1) införande av digitalt avvikelsehanteringssystem, (2) workshop med chefer kring avvikelskultur och (3) analys och återkoppling av data. Projektet visar att införandet av ett digitalt stöd ökar och förenklar rapportering och analys av avvikelser och skapar på det sättet större lärande i organisationen. Vidare kan vi se att fokuseringen på dessa frågor ökar medvetenheten kring fel och brister i verksamheten och skapar en kultur där man både vågar ta upp avvikelser och göra något åt dem.

Föreläsare: Thomas Schneider och Theresia Lidén, Bräcke diakoni

 • RÄDDA LIV
  Första hjälpen till psykisk hälsa – ÄLDRE

Våra egna utvärderingar visar att den som är "Första hjälpare till psykisk hälsa – äldre" vågar se och vågar fråga. Personal får en beredskap att utifrån ett professionellt bemötande, handla inte behandla. Kunskapsnivån är låg när det gäller åldrandet och psykisk ohälsa. För att personal inom olika områden som möter äldre, tidigt ska upptäcka signaler på psykisk ohälsa är kunskap nödvändig. Med kunskap kan vi minska fördomar och stigmatisering. Vi vill visa att med kompetens och gott bemötande kan du göra skillnad. Det är stor sannolikhet att träffa en person med psykisk ohälsa där du kan rädda liv genom att agera. Du som är Första hjälpare kan RÄDDA LIV.

Föreläsare: Agneta Bergqvist och Eva Nilsson, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

C6

 • Kapacitets- och produktionsstyrning – våra resultat och utmaningar Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län

Onkologkliniken har på kort tid genomfört en kapacitets- och produktionsstyrning där patienternas/kundernas behov är det styrande. De har ändrat om i sina vårdåtaganden, gjort en prognos för antal besök som ska genomföras och utifrån det skapat en produktionsplan med tillhörande schema, som är synkad med all personal. En strategi för den långsiktiga  bemanningen har tagits fram. Onkologkliniken arbetar med devisen "vi får testa och rätta till längs vägen för nyläge". Små justeringar i scheman och arbetssätt har gjorts under arbetets gång, vilket bidragit till gott resultat.
Några övergripande framgångsfaktorer är att önskemål om kapacitets- och produktionsstyrning kom från medarbetarna, stort engagemang från chef och medarbetare, samsyn på målet, återkoppling till övriga medarbetare, mätningar innan och efter förändringar, högt tempo, givande diskussioner och "högt i tak".

Föreläsare: Per Nodbrant, Kristina Engvall och Maria Walton, Region Jönköpings län

 • Esther på akuten

Med stöd av äldrekoordinator på akuten kan en tidig identifiering av sköra äldre på akuten förbättra planeringen av fortsatt vård och omsorg. Projektet med Esther på akuten är en del i att nå rätt vårdnivå på rätt plats tillsammans med Esther själv, hennes närstående och tillsammans med Esther samverkans nätverk på Höglandet.

Föreläsare: Anna Estehag och Erica Kyhlberg, Region Jönköpings län

C7

 • Processflöden på kvinnokliniken

Kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har sedan många år en tydlig processtruktur med två huvudprocesser och flera delprocesser. Vi arbetar med kartläggning i våra olika processer med hjälp av flödesscheman för att enkelt kunna följa upp mål och resultat samt initiera förbättringsarbeten. Detta underlättar medarbetarnas vardag i patientarbetet. Vi utgår från våra prioriterade värderingar kundorientering, processorientering, allas delaktighet och ständiga förbättringar.

Föreläsare: Mats Karlsson, Ulrika Laurelii Elvsjö och Pernilla Lundberg, Region Jönköpings län

 • Från slutenvård till dagkirurgi – nya arbetssätt på urologen

Vårdplatser är i dag en prioriterad fråga. Det är en utmaning att genom ett nytt arbetssätt och med väl förberedda patienter omvandla slutenvård till dagkirurgi. I detta arbete ingår att flytta åtgärderna uretäroskopi/uretäropyeloskopi med eller utan sten från slutenvård till dagkirurgi.

Föreläsare: Ingrid Erlandsson, Region Jönköpings län m fl

C8

 • Masterprogram och Advanced Training Program – två recept för förnyelse

På det här seminariet träffar du ledare från olika delar av Sverige som under en utbildning och intensiv period om 5 månader utvecklat sina processer och möjliggjort att deras verksamhet kan åstadkomma mycket bättre resultat. Utbildningen som heter ”Advanced Training Program”är inspirerad av Brent James på Intermountain och ger redskapen för systematiskt kunskapsbaserat arbete. Intresset för detta angreppssätt är mycket stort och genom att deltaga på seminariet får du en inblick i varför, samt konkreta exempel.
Du möter också ledare som gått masterprogrammet på Jönköping Academy som redovisar sina utvecklingsprojekt. Innovativa ansatser med systematiska angreppssätt är utmärkande för dessa presentationer.
 

Föreläsare: Boel Andersson Gäre, Johan Thor och Nicoline Vackerberg, Anna Trinks och Therese Rostedt, Region Jönköpings län och Jönköping Academy mfl.


 •  

Kontakt

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Annmargreth Kvarnefors
anna.kvarnefors@rjl.se

Plats

Det arrangeras ett antal stora mässor och aktiviter i Jönköping i maj månad. Om du behöver boka hotellrum är det därför viktigt att vara ute i god tid.

Uppdaterad: 2016-09-05
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion