Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Information om lärandelab och seminarier 2017, Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens


Seminarium – 30 maj

 

Seminariepass A, 13:30-14:30

 

A1

Hälsofrämjande - Jämlik hälsa

 • Att främja sexuell hälsa bland unga
  Under seminariet presenteras studien ”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år (UngKAB15)”. Resultaten beskriver ungas sexuella hälsa, samt delar av området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Temans som berörs är hälsa, socialt stöd och diskriminering, sex mot ens vilja/övergrepp, preventivmedel, preventivmetoder, testning och abort samt ungas kunskaper och behov inom dessa områden. UngKAB15 visar på ett utvecklingsbehov kring hur hälso- och sjukvården, inräknat  ungdomsmottagningar, kan arbeta med frågor om sexualitet, hälsa jämställdhet och jämlikhet. Analyserna är baserade på 7 755 svar från unga i åldern 16–29 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) år 2015. Studien är en randomiserad, stratifierad och enkätbaserad befolkningsstudie. 
   
  Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma och beslutsfattare inom landsting, kommuner, det civila samhällets organisationer samt relevanta myndigheter och yrkesföreningar. Seminariet berör utvecklingsområden som är i linje med delmål 3.7 och 5.6 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
   
  Seminariet avslutas med en frågestund

Föreläsare: Anna Chu-Chu Schindele och Åsa Wetterqvist, Folkhälsomyndigheten

A2
Workshop

 • #näravårdgodvård
  Många är på väg att förändra vården; från mer sluten till öppen, öka medskapande, prova nya arbetssätt, nya samband och vårdlogiker - i detta seminarium får du höra mer om #näravårdgodvård.  Anna Nergårdh utsågs tidigare i år till ny särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Några av de grundläggande styrprinciperna för vårdens organisering är att den ska ges nära befolkningen, vården ska ges som öppenvård i första hand och sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning.

Föreläsare: Anna Nergårdh och Louise Andersson, Socialdepartementet

A3
Hälsofrämjande - unga

 • More to life-samtalscafé -för unga vuxna 20-29 år
  Sedan 2009 finns ett politiskt uppdrag med riktade medel för att arbeta med att främja ungas psykiska hälsa. Konceptet More to life-samtalscafé är en del i detta arbete. Under 2015 antogs strategi med handlingsplan Tillsammans för ett bra liv och jämlik hälsa i Region Jönköpings län. Utveckling och spridning av More to life-samtalscafé är en av flera prioriterade aktiviteter i strategins handlingsplan för 2016-2017. Samtalscaféer har genomförts sedan hösten 2015. Varje grupp har träffats vid sex tillfällen på ett café. Syftet är att rusta unga vuxna 20-29 år att känna glädje till livet Tro på sina egna förmågor och sig själva i samspel med andra. Det handlar om empowerment - att känna kontroll över sin situation. Träffar är planerade med olika teman, då man bland annat samtalar om självkänsla och självförtroende, hur kropp och själ hänger ihop, mat och fysisk aktivitet, relationer och livskvalitet. Det handlar också om hur man bryter invanda mönster och hur man sätter mål i livet. för att uppnå detta används förbättringsverktyg och tankeverktyg så som PGSA-hjul, fiskbensdiagram och matriser. Majoriteten av deltagarna har påbörjat eller genomfört förändringar under perioden med More to Life samtalscafé. Framför allt har samtalet med andra, och att få nya perspektiv och idéer upplevts mycket positivt. Metoden har reviderats under projektets gång och fr.o.m. 2017 finns en manual samt utbildning av samtalscoacher.

Föreläsare: Ida-Klara Johansson och Håkan Karlsson, Region Jönköpings län

 • Om mig - en delaktig målgrupp ger ökad kunskap. Metodbeskrivning och exempel från en webbenkät till ungdomar
  Regionala enkätundersökningar om ungdomars hälsa och livsstil genomförs traditionellt utifrån ett vuxet perspektiv där agendan sätts utifrån vuxnas behov av ökad kunskap om specifika hälsoindiktorer. Att ungdomars deltagande i enkätundersökningar sedan 1990-talet har uppvisat en nedåtgående trend kan bero på olika orsaker. Skolor och ungdomar belastas av allt fler undersökningar och vissa frågeområden eller specifika frågeställningar kan upplevas som irrelevanta för merparten svaranden. Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och 2 i gymnasieskolan i Östergötland som årligen undersöker hälsa och livsstil. Enkäten är framtagen tillsammans med ungdomar och resultat och framtagande av nya frågor kommuniceras med grupper av ungdomar. Workshopen kommer att beskriva metoden för genomförande där ungdomarnas egna ord är vägledande: ”Enkäter kan vara ett av redskapen för att undersöka hur ungdomar mår, om frågorna ställs på rätt sätt. Enligt ungdomar måste undersökningar kännas relevanta och fokusera på behov av tillhörighet, goda relationer och andra förutsättningar för trygghet som ger en stabil grund för psykisk hälsa och framtid, oavsett vad man vill veta mer om.” Metoden redovisas och några resultatexempel från fritextsvar presenteras och diskuteras.

Föreläsare: Charlotta Lindell och Emma Hjälte, Region Östergötland

A4
E-hälsa

 • Journalen via nätet för psykiatrins patienter
  Psykiatrin införde journalen via nätet 1 december 2016. En arbetsgrupp med representanter från psykiatrin arbetade inför starten under 1 ½ år med förberedelser. Bl.a. har vi sett över rutiner, dokumentation och riktlinjer, gjort riskanalyser och haft nätverksträffar med andra regioner/landsting. Denna presentation berättar om hur vi gick till väga.

Föreläsare: Inga Jonzon Eriksson, Region Jönköpings län

 • Journalen via Nätet i Region Jönköpings län - Reaktioner på införandet
  Vi kommer under presentationen redovisa två olika analyser utförda på insamlad data. En med inriktning på vårdpersonal och en med inriktning på invånare.

Föreläsare: Sofie Wass och Bertil Lindenfalk, Jönköping University

 • eHälsoprojekt för 1300 anställda som styrs "underifrån" av personalen, för personalen
  Den tekniska och demografiska utvecklingen som sker i samhället just nu ökar kraven på nya kompetenser både för anställda och verksamheter. Många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter gällande den nya teknikens möjligheter. Famna kompetensforum i eHälsa syftar till att stärka kompetens kring digitala arbetssätt, skapa organisatorisk kapacitet i arbestplatslärande och bygga hållbara samarbets- och lärandeforum. Hela projektet styrs ”underifrån”, av personalen, för personalen. Vi skall nå 1300 medarbetare bland de elva medverkande medlemsorganisationerna med behovsanpassade utbildningsinsatser. Under hela projekttiden får verksamheterna stöd i att integrera de horisontella principerna i det fortlöpande kompetensutvecklingsarbetet. Utvärdering och uppföljning sker på olika nivåer i form av självskattningsenkäter, LIKA verktyget och med en extern utvärderare. Det som är verkligt spännande i det här projektet är att såväl personal som chefer uppmärksammar behoven och tydligare kan se vilka problem som är verkliga och vilka som varit myter

Föreläsare: Viktoria Loo Skyman, Famna

A5

Personcentrerat ledarskap

 • Att vara chef i framtidens vård - Ledarprogram med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Föreläsare: Merja Nyholm, Vårdförbundet

 • Patienthotell- framtidens nya vårdform som tar tillvara det friska
  Patienthotellet ska bidra till att främja hälsa för patienter och personal genom ökat inflytande och delaktighet, samt genom att deras resurser och förmågor tas tillvara. Genom att införa ett personcentrerat förhållningssätt i verksamheten skapas möjlighet för det. Förhållningssättet möjliggörs genom en överenskommelse mellan både patient
  och personal samt mellan personal och chef. Överenskommelsen utgår ifrån personens berättelse och dokumenteras i en hälsoplan för patienten respektive en individuell plan för personalen. En självklarhet är också att i vården ingår patienten som partner tillsammans med vårdpersonalen. Patienthotellen bör bidra till framtidens vård och utgöra en del av lösningen på utmaningen med begränsade resurser på nationell nivå. En förutsättning för att förbättra patientflödet och skapa en bättre sammanhållen vårdkedja är att samverka med alla sjukhusets verksamheter samt externt samverka mellan alla patienthotell för att se hur vi använder våra resurser på ett optimalt sätt. Hälsoplanen för hotell Vistet utgår från det nationella HFS- riktlinjer, vilket har bidragit till det goda resultatet för hotell Vistets hälsofrämjande arbete.

Föreläsare: Inger Gustafsson och Carola Nyström-Modig, Region Norrbotten

A6

Hälsofrämjande - existentiell hälsa

 • Livsglädje, livsmening och livsmod – om existentiell folkhälsa och hur livets stora frågor påverkar vår hälsa och livskvalitet
  De existentiella aspekterna av hälsan utgör ett forskningsområde som under senare år fått allt större uppmärksamhet. WHO har identifierat ett antal dimensioner som påverkar människors existentiella hälsa. Dessa har i sin tur inspirerat till framtagande av flera olika samtalskort som med goda resultat använts inom en rad studier, projekt och studiecirklar. Seminariet inleds med ett kort föredrag om existentiell hälsa, följt av erfarenheter av arbetet med samtalskorten samt aktuella forskningsresultat. Företrädare för Region Jönköpings län ger ett lokalt perspektiv på ämnet och arbetet med att stärka den existentiella folkhälsan. Deltagarna får också prova på att använda korten i grupp.

Föreläsare: Lena Bergquist, Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan och patientorganisationer, Eva Timén, Veronica Ottosson, Eivor Blomqvist, Region Jönköpings län

A7
Sekundärprevention och rehabilitering

 • Ny modell för hjärtrehablitering
  Många patienter som har haft en hjärthändelse uppfattar inte att de har fått information från hälso- och sjukvården att de kan påverka risken för en ny händelse. En ny modell har tagits fram för hjärtrehabilitering och som tydligt involverar patienten för att förebygga återinsjuknande.

Föreläsare: Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung och Catrin Henriksson, Uppsala Universitet

A8

Arbete, rehablitiering och personcentrering

 • FIA (Funktionshindrade i Arbete), coaching till arbete - Utvärdering av ett arbetsrehabiliteringsprojekt
  FIA är ett projekt med uppdrag att coacha personer med funktionsnedsättning att komma ut i / tillbaka till arbetslivet. I intervjuer med deltagare, arbetsgivare och handläggare framkom positiva erfarenheter av både bemötande och arbetssätt. Deltagare upplever en accepterande inställning och arbetsgivare uppskattar att få kompetent arbetskraft som man aldrig skulle fått kontakt med annars. Sen starten 2009 har 166 deltagare avslutats i FIA. FIA har under denna tidsperiod etablerat kontakt med 144 arbetsplatser. Av dessa har 47 lett till anställning under perioden 2009–2016. Från 2013 fram till augusti 2016 har 61 personer påbörjat och 59 personer avslutat FIA. Av de som avslutat har den egna försörjningen ökat från 8 % till 30 %. Den offentliga försörjningen har minskat från 92 % till 70 %. Vidare framkommer en signifikant förbättrad livskvalité efter avslut i FIA. Samhällsekonomiskt uppskattas en vinst om 2924,000 kr under den aktuella perioden. FIA fungerar på ett kostnadseffektivt sätt som en direktlänk mellan deltagare och arbetsgivare vilket är av avgörande betydelse för att nå ända fram, det vill säga till en fungerande anställning på arbetsmarknaden.

Föreläsare: Inger Jansson, Jönköping University och Camilla Wennerstrand, HSO

 •  Rehabiltieringskoordinatorn gör skillnad
   Region Jönköping har sedan flera år en funktion för koordinering som stödjer patienten vid sjukskrivning och rehabilitering och underlättar för patienten att återgå i arbete. Erfarenheterna av koordinatorer i vården är mycket positiva, med både minskade sjukskrivningar och nöjda patienter.

Föreläsare: Astrid Nordvall Persson och Caroline Grahn, Region Jönköpings län

 • Personcentrerad vård/förhållningssätt- en hälsofrämjande arbetsprocess inom Region Östergötland
  I Region Östergötland pågår sedan ett och ett halvt år tillbaka ett intensivt arbete med att göra begreppet Personcentrerad vård/förhållningssätt till ett välkänt begrepp och en gemensam värdegrund. Vi är tre Hälsoprocessledare som på olika sätt vid konferenser, workshops och på arbetsplatsträffar beskriver och berättar om arbetssättet. Vi har positiva centrum och verksamhetschefer som på olika sätt stöttar och ger oss tid och utrymme att få nå ut till medarbetare på kliniker-mottagningar och vårdcentraler för att sprida arbetssättet.

Föreläsare: Linda Karlsson, Anna-Karin Schöld och Elin Glad, Region Östergötland

A9

Hälsofrämjande och prevention

 • Hälsosamtal/hälsoundersökningar först misstrott nu evidensbaserat
  Västerbottens Hälsoundersökningar och Hälsosamtal i Skaraborg och Jönköpings län sätter hälso- och sjukvårdens befolkningsuppdrag i fokus. Det handlar om riktade hälsosamtal för prevention av hjärtkärlsjukdomar och utvärderingar visar en positiv effekt med lägre mortalitet både på befolkningsnivå och bland deltagarna i jämförelse med motsvarande svenskar. Träffa såväl aktiva genomförare av hälsosamtal som ansvariga för programmen. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar ser de?

Föreläsare: Margareta Norberg, Västerbottens läns landsting och Hans Lingfors, Region Jönköpings län m.fl.

A10

Hälsofrämjande vårdmiljö

 • Hälsofrämjande vårdmiljö
  Inom medicinen används musik och naturfoto mer och mer i terapeutiskt syfte för att reducera stress, smärta och ångest, men även för att lindra känslor av isolering och ensamhet. En lugn och avslappnad patient kan på ett bättre sätt ta emot information och vård från behandlande personal.Syftet var att skapa en rogivande och läkande miljö för patienten genom att ta in natur och musik i behandlingsrum/väntrum. Till grund för arbetet ligger den forskning som visar på ökat välbefinnande och en påskyndad läkningsprocess genom tillgång till natur och musik.

Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Paula Bergman, Region Jönköpings län

 • Utegården på Intensivvårdsavdelningen på Ryhov - en del i tillfrisknandet

Föreläsare: Ida Sandberg och Jonas Nyberg, Region Jönköpings län

 • Utemiljön en del av vårdmiljön
  Att med en medveten utformning av utemiljöerna runt våra sjukhus så blir patienterna friskare snabbare och det skapar även miljöer där patienter, personal och besökare mår bättre.

Föreläsare: Robert Burman, Region Jönköpings län

A11

Jämlik vård

 • Centrum för sällsynta diagnoser, Sydöstra sjukvårdsregionen. Från projekt till fast förvaltning
  Europeiska unionens råd har utfärdat en rekommendation (2009/C 151/02) om en satsning avseende sällsynta sjukdomar. Enligt eu är en sällsynt sjukdom något som drabbar max 5 personer/10000, i Sverige räknas diagnoser som sällsynta när de förekommer hos färre än 1/10000. Sydöstra sjukvårdsregionen har, på uppdrag av sin regionsjukvårdsledning, gått från att i projektform kartlägga kompetens, vårdstruktur, vårdprogram för sällsynta diagnoser samt ge förslag på organisation/uppdrag för regionalt kompetenscentrum för sällsynta sjukdomar, till att övergå i permanent förvaltning. Verksamhetes mål är förbättrade livsvillkor för personer med sällsynta diagnoser, ”hela livet perspektivet”. Vi anställer koordinatorer och bygger team utifrån diagnosgrupper med fokus att förbättra samarbeten, öka kunskaper och förbättra vårdövergångar kring personer med sällsynta diagnoser. Inspiration och samarbete med kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd har varit en framgångsfaktor i arbetet.

Föreläsare: Åsa Lundin och  Christina Alnervik, Centrum för sällsynta diagnoser, Pernilla Holmberg och Annica Krogell, Kompetenscentrum Sällsynta Odontologiska tillstånd

 • Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel
  Antitumoral läkemedelsbehandling – cytostatikabehandling och biologisk behandling – är en viktig orsak till ökad överlevnad vid cancer. Läkemedelskostnaden för
  antitumorala läkemedel uppgår till 3,7 miljarder kronor per år. Läkemedelsområdet cancer är ett av de som genomgått den snabbaste utvecklingen med nya läkemedel och kombinationsbehandlingar. Behandlingen ges vid ett flertal kliniker – onkologi, hematologi, lungmedicin, urologi och kirurgi. Läkare med specialisering enligt ovan
  samt sjuksköterskor och farmacevter medverkar och behöver tillgång till aktuell och gemensam information. Idag kan samma behandling benämnas olika och beredas på
  skilda sätt inom landet. Detta skapar risk för missförstånd, misstag och utgör en patientsäkerhetsrisk. I syfte att kvalitetssäkra läkemedelsbehandlingen vid tumörsjukdom har ett nationellt regimbibliotek skapats. I regimbiblioteket är informationen kvalitetssäkrad och överförs till klinikernas ordinationsstöd för en likriktad och jämlik läkemedelsbehandling vid cancer. Resurser sparas lokalt och risken för behandlingsmisstag minskas.

Föreläsare: Ann-Sofie Fyhr, Regionalt Cancercentrum Syd, Jenny Persson, Region Jönköpings län, Maarit Anttila-Eriksson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Egenvård i praktiken
  Egenvård är ett område som finns tydligt beskrivet av Socialstyrelsen. Både nationellt och regionalt finns tydliga samverkansavtal och överenskommelser kring hur egenvård ska bedrivas i praktiken. Vi har i våra verksamheter uppmärksammat att det saknats kunskap och lokala rutiner. Under arbetet med ta fram lokala samverkansrutiner med berörda hälso- och sjukvårdsaktörer, har vi sett att egenvårdsföreskriften inte är känd. Bräcke diakoni har under flera år arbetat aktivt med att få till välfungerande processer gällande egenvård. Vi har under arbetet identifierat olika framgångsfaktorer som tydliga lokala egenvårdsrutiner, samverkan och ökad kunskap. Sammanfattningsvis ser vi ett stort behov av sprida kunskap och stödja verksamheter i egenvårdsfrågan.

Föreläsare: Charlotte Forsberg och Pernilla Hammarqvist, Bräcke diakoni

A12

Hälsodata som stöd för hälsoorientering

 • Prediktiv approach och visualisering av hälsodata
  Hur kan man fokusera förbättringsarbeten på de som behöver det mest? Skapa och testa modeller. Bättre utnyttjande av redan insamlade data i Diver. ROC-kurvor för klassificeringsmodeller. Styrdiagram. Byggt modeller inom flera områden och vill delge erfarenheter kring detta. Prediktion räcker inte. Preskription kan vara nästa steg

Föreläsare: Dennis Nordvall och Ulrika Stefansson, Region Jönköpings län

 • The Impact of Outcome Measures and Implementation of Guideline Recommended Care to Improve Quality Care in Physical Therapy.

Föreläsare: Gerard P. Brennan, Fellows of the American Physical Therapy Association


Seminarieblock B (15:00-16.40)


B1
Mental health

 • Mental health
  Brenda presenterar sin forskning och erfarenheter kring förnyelse av arbetssätt inom psykiatri och primärvård. Arbetet i Salt Lake City visar på goda resultat där man lyckats förbättra kunskapsstyrningen men framförallt förbättrat integrationen mellan primärvård och specialist vård.

Föreläsare: Brenda Reiss-Brennan, Intermountain Healthcare, USA

B2
Kunskapsstöd och strategier för en jämlik vård och hälsa

 • Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet – vad blev resultatet?

Föreläsare: Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten, Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, Margareta Kristensson, Kommissionen för jämlik hälsa, Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen samt Maria Magnusson, folkhälsoplanerare, Angereds Närsjukhus

Moderator: Åsa Wetterqvist, Folkhälsomyndigheten

 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - erfarenheter hittills och pågående uppdateringar
  Patientens levnadsvanor har stor betydelse för risken att bli sjuk och för sjukdomsförloppet. De påverkar även effekten av många behandlingar. Det finns en
  potential för hälso- och sjukvården att fortsätta att förbättra stödet till patienterna att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan vara ett stöd i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. Här får du senaste information om Socialstyrelsens stöd till implementering och pågående uppdatering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Föreläsare: Iréne Nilsson Carlsson och Anna Mattsson, Socialstyrelsen

 • Arbete för jämlik hälsa - Implementering av Östgötakommissionens arbete

Föreläsare: Annika Larsson, Region Östergötland

B3
Hälsofrämjande - unga

 • Freja musikteater
  Att våga tro på att göra det omöjliga möjligt och att tillhörighet och gemenskap flyttar berg är vad vår verksamhet står för. Freja har idag funnits i över tio år och ungdomarna som började 2005 är fortfarande aktiva. En metod har tagits fram genom mycket arbete och prövningar. Genom teater, musik och dans har vi idag en pedagogik som stärker och ger verktyg till livet . Tillsammans med våra skådespelare har vi en fantastisk verksamhet som gör intressant unik scenkonst och samtidigt stärker människan självkänsla och självförtroende. En scenskola för Livet.

Föreläsare: Sofie Pallander, Smålands musik & teater

 • Stark på insidan - metoder för att främja ungas psykiska hälsa
  En introduktion över de olika metodernas innehåll.
  Metoderna är:
  Dansa utan krav - En förebyggande och behandlande insats för tjejer i åldrarna 13 till 19 år med psykosomatiska besvär.
  DISA - Din inre styrka aktiveras. En metod för att förebygga stress och psykisk ohälsa. Vänder sig till unga från årskurs 7 och uppåt.
  Mindfulness - Bidrar till minskad stress och oro, gör det lättare att hantera känslor och ger ökad koncentrationsförmåga. För barn och ungdomar mellan 4 och 18 år.
  Vem är jag? - En arbetsbok om identitet och självbild både fördjupning och praktisk tillämpning. Främst för unga 13-18 år.

Föreläsare: Veronica Ottosson, Region Jönköpings län

 • Vem är jag- en arbetsbok om identitet och självbild
  En fördjupning om metoden
  Olika undersökningar, nationellt och i länet visar att barn och unga med nedsatt psykisk hälsa ökar. Region Jönköpings län såg behov av konkreta verktyg för att underlätta arbetet inom skolan med denna komplexa fråga. Syftet med arbetet var att utveckla en metod som kan främja psykisk hälsa hos barn- och unga i skolan. Använda kulturens kreativa process (dans, musik, teater, poesi etc) för att stärka självkänsla och självförtroende. Skapande genom kulturella uttryck har en unik möjlighet att nå fram och beröra, vilket öppnar upp för dialog och samtal som annars inte är möjlig.

Föreläsare: Paula Bergman, Region Jönköpings län

 • Dansa utan krav! - förebyggande och behandlande insats för unga tjejer med återkommande psykosomatiska symptom i Jönköpings län
  En fördjupning om metoden
  De senaste decennierna visar undersökningar en ökande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Dans som fysisk aktivitet i en social samvaro kan för ungdomar med psykosomatiska symptom te sig särskilt lämplig. Vid pilotgruppens utvärderingen framkom att tjejernas självkänsla, acceptans av den egna kroppen och självförtroende har ökat med hjälp av den kravlösa dansen. Implementering av dansprojektet fortsätter i länet och ingår i en uppföljningsstudie till den tidigare forskningen. Dansprojektet har tagits ur projektform och landat i ordinarie verksamheter. Koncept/upplägg kommer att har samma form i alla berörda kommuner. Gemensamt för de olika kommunerna är stödet från Barn och ungdomshälsan. På workshopen erbjuds en prova på stund med dansa utan krav, innehållande rörelseglädje, parövning, och avslappning samt reflektion. En kort sammansfattning av konceptet kommer även ges.

Föreläsare: Malin Thörnberg, Studieförbundet Vuxenskolan och Ida-Klara Johansson, Region Jönköpings län

B4
Jämlik vård och hälsa

 • Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
  Välkommen till ett seminarium som tar sin utgångspunkt i invånarnas olika behov och förutsättningar för att leva ett bra liv. Ett liv där hälsa främjas och vid vårdbehov bemöts man utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där medskapande är grunden för bästa möjliga vård. Hur bygger vi tillsammans det system som tar ansvar för helheten och koordination där allt mer vård sker i hemmet /alt. öppna vårdformer  och  primärvården är basen. Ett system där ingen är på sjukhus i onödan. Ett effektivt system som alltid eftersträvar senaste kunskap och effektivitet vid varje vårdmöte. Seminariet bygger på att vi tillsammans provtänker kring hur vi i olika delar av Sverige omsätter ”Stiernstedts utredning” i praktiken där ”Tillsammans arbetet” i Region Jönköpings län blir ett exempel.

Föreläsare: Anette Nilsson, Mats Bojestig och Jesper Ekberg, Region Jönköpings län och Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh, Socialdepartmentet

 • Att utforma vården utifrån beteenden och behov hos personer i kontakt med vården
  Vi människor är olika varandra med våra personliga behov, beteenden och egenskaper. Kanske vill personer med exakt samma problem lösa det på helt olika sätt. På gruppnivå finns ofta mönster i våra beteenden och dessa mönster kan hjälpa att forma det dagliga arbetet i vården. SKL har gjort en undersökning av beteenden och behov hos personer i kontakt med vården som underlag för diskussion om hur vården kan anpassa sina arbetssätt för olika personlighetstyper.

Föreläsare: Bodil Klintberg, SKL

B5

Etik och mänskliga rättigheter

 • Mänskliga rättigheter inom hälso- och sjukvården
  I patientlagen understryks att "Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" och att "vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet". Detta kan kopplas till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men hur säkerställer vi de mänskliga rättigheterna i vårdens vardag och i varje enskilt möte med våra patienter?

Föreläsare: Annelie Sundler och Anna Råberus, Högskolan i Borås

 • Etikarbete i vårdens vardag
  Vi möter dagligen etiska frågor och ställningstaganden i vårdens vardag. Inom Region Jönköpings län finns utbildade etikombud som stödjer det lokala etikarbetet på arbetsplatserna. Nu genomför etikrådet en ny etikombudsutbildning, där fokus ligger ännu mer på att kunna ta en aktiv roll i att driva etikarbete på sin arbetsplats tillsammans med arbetsledningen.

Föreläsare: Malin Skreding Hallgren, Eivor Blomqvist, Margaretha Stenmarker, Region Jönköpings län m.fl.

Moderator: Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län

B6

Co-production

 • Hälsocafé - mötesplatser för ökad empowerment

Föreläsare: Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län m.fl.

 • Hjärtats hus,  mötesplats för cancersjuka, närstående och vänner
  Att få möta medmänniskor som har snarlika upplevelser, frågor etc visar sig ge väldigt bra resultat. Att få mötas i en hemtrevlig miljö när det passar besökaren själv, att få tips och konkreta ideer för att aktivera sig både fysiskt och psykiskt ökar besökarens självkänsla och motivation framåt. Att kunna möta andra i liknande situation sparar vården både resurser och ekonomi. Vi kan nå många personer på ett väldigt enkelt sätt. Vi har en verksamhet som kan spridas till andra grupper i samhället där just volontärer har en viktig roll.

Föreläsare: Maggie Målevik och Marie Steen, Hjärtats hus

 • Lärcafé
  Lärcafé är en väl inarbetad arbets metod i Region Jönköpings län. Vi har testat på många olika avdelningar och diagnoser och det funkar bra.

Föreläsare: Patrik Blomqvist och Anita Hegestrand Magnusson och Emma Hag, Region Jönköpings län

 • Levande bibliotek
  När vi själva jobbat med projekt ,lärcafe och liknande arbete inom vårdutveckling , har vi märkt att det kan vara svårt att få tag i erfarna patienter. För att råda bot på problemet dök idén upp att samla ihop patienterna och deras erfarenheter, i ett levande bibliotek! Vilket namn kunde passa bättre på detta projekt.

Föreläsare: Patrik Blomqvist, Region Jönköpings län m.fl.

 • Självhjälpsgrupper - få stöd av medmänniskor i samhället
  Idag är den största orsaken till sjukskrivning psykisk ohälsa.
  Målet är att utveckla förebyggande och hälsofrämjande verksamheter i lokalsamhället för att stödja kvinnor och män till ett liv med förbättrad psykisk hälsa. Upplägget är att gruppen träffas 1g/vecka så länge som gruppen vill. Gruppen består av människor med liknande erfarenheter som t.ex. utmattning, stress, leva med smärta, kronisk sjukdom, skilsmässa/separation. Utvärderingen består enkäter. Finns studier som visar vinsten med att få prata om sina problem med andra i liknande situationer under en tid som inte är begränsad i antalet gånger. Självhjälp är att hjälpa sig själv, inte själv är bäste dräng - tvärtom - hjälper sig själv genom att dela andras erfarenheter och dela med sig av sina egna.

Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Veronica Ottosson, Region Jönköpings län

B7
Förbättringsarbete för en god och jämlik hälsa

 • Primärvårdens förbättringsarbete för en god och jämlik hälsa
  Träffa representanter från vårdcentraler som har gjort skillnad, dels genom etablering av hälsocenter tillsammans med kommunen, dels genom samverkan för ett äldrecafé. Ta även del av hur uppdraget och stödmodellen för primärvårdens kvalitetsersättning ser ut i Region Jönköpings län.

Föreläsare: Medarbetare från Avonova Apladalen och Gislehälsan, Region Jönköpings län m.fl.

 • Många läkemedel - bara när det behövs
  En presentation av ett förbättringsarbete för att minska onödig polyfarmaci. Apotekare involveras i läkemedelsgenomgångarna.

Föreläsare: Angela Eckerby och Ann-Charlotte Mattsson, Region Jönköpings län

B8

Hälsofrämjande - asyl och migration

 • Hälsoguider - nyanlända stödjer nyanlända i samarbete Vrigstad vårdcentral

Föreläsare: Susanne Lundblad och Mattias Jonsson, Region Jönköpings län m.fl.

 • Hälsoskola för asylsökande och nyanlända - ett hälsofrämjande program
  Inom ramen för SKLs projekt Hälsa i Sverige har asylsjuksköterskor, Hälsokommunikatörer samt kurator bildat ett asyl och integrationsteam och startat Hälsoskolor på asylboenden och HVB hem i region Jönköpings län under hösten 2016. Syftet är att stärka och främja en positivhälsoutveckling genom kunskap, dialog och handeldning Hälsoskolan är ett hälsofrämjande program som omfattar information och utbildning inom egenvård, Hälso - sjukvårdsinformation, stress, oro och sömn, levnadsvanor. I anslutning till Hälsoskolan erbjuder sjuksköterskor och kurator enskilda stödjande samtal.

Föreläsare: Anette Jonsson, Mohamoud Suldan, Dina Markos, Lina Lindahl, Region Jönköpings län

 • Civilsamhället som aktör i det intima förlossningsrummet

Hur Yalla doulan blir ett stöd före, under och efter födseln för par som ännu ej är trygga med det svenska språket och hur hon bidrar med kontinuitet genom en annars bruten vårdkedja. En positiv och stärkt förlossningsupplevelse genererar inte bara hälsoeffekter för kvinnan och det nyfödda barnet utan för hela hennes familj långsiktigt. Hur ett systemiskt förhållningssätt mellan civilsamhälle och den offentlig sektorn kan skapa en jämlikare vård och bli en tydlig del av ett integrationsarbete. Där empowerment och trygghet är nyckelord!

Föreläsare: Maria Hogenäs, Yalla Doulaverksamheten, YallaTrappan, Malmö.

B9

Lärande nätverk

 • Lärande nätverk - erfarenheter från Cincinnati Children's Hospital, USA
  The Learning Networks helps to build and support sustainable collaborative networks that measurably improve health outcomes.  Learning Networks are based on a vision where patients, families, clinicians and scientists work together and use data for clinical care, improvement and research. The Learning Networks offers expert training, tools and services to help others start networks and to accelerate the pace of improvement in existing networks. 

  Learning Networks are multisite, practice-based clinical networks that use data for research and improvement. These networks involve collaborations among engaged patients and families, multidisciplinary teams of clinicians and staff, scientists and communities. Learning Networks span a broad reach of conditions, settings and geographic locations and drive the spread of evidence and innovation.

  Learning Networks are powerful laboratories where the use of shared data, quality-improvement methods and social production of knowledge accelerate discovery and translation.

Föreläsare: Peter Margolis och Carole Lannon – Cincinnati Children's Hospital, USA

 • Palliativ vård för patienter med hjärtsvikt - ett internationellt samarbete
  Genom att arbeta tillsammans i två olika sjukvårdssystem har vi kunnat identifiera områden som bedöms vara som mycket viktiga att förbättra för en bättre hjärtsviktssjukvård. Genom att använda en förutbestämd modell för jämförelser kunde vi hitta jämförbara värden för återinskrivningar inom 30 dagar, och göra supgrupp analyser och fann att det fanns stora skillnader i återinskrivningsfrekvens i gruppen +65 år med hjärtsvikt. I arbetet fann vi att förutom jämförelse av våra respektive processer så vill avi fördjupa oss i palliativa vår, övergångar mellan primär- och slutenvård samt algoritmer för att finna högriskpatienter. I jämförelsegruppen palliativ vård har vi satt mål att öka antalet brytpunktsamtal och öka andelen patienter som bedöms för palliativa vård. Vi ser positiva initiala resultat. Seminariet syftar till att lyfta kunskapen om hur jämförelser kan användas för lärande i den egna organisationen, samt hur vi kan förbättra palliativa vård för patienter med hjärtsvikt.

Föreläsare: Robert S Kristiansson och Kerstin Wilbrand, Region Uppsala

B10

Prevention

 • STAMP - screening för att undvika undernäring hos barn på sjukhus
  Påbörjat användning av screening verktyg för att identifiera och förebygga viktnedgång hos barn på sjukhus. Modifiering, utformande av informationsmaterial och kalorimall. Samverkat med centralköket. Uppmärksamma alla på att ta barnets längd och vikt som behövs för att räkna ut kaloribehovet. Föräldrar /familjen delaktiga och involverade! Avdelningens kökspersonal uppmärksammas på morgonmöten om vilka barn som är i behov av energitäta mellanmål. Betydelsen av att tänka till särskilt runt barn där barnläkare inte är involverad, kir, ortoped, öron mm.

Föreläsare: Sara Duveskog, Helene Park-Pettersson, Linda Schönström, Christina Jonsson, Carina Weiner-Åberg, Karina Wahl, Region Jönköpings län

 • Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg av äldre

Föreläsare: Kicki Malmsten, Anna Trinks, Charlott Karlsson, Region Jönköpings län

 • Munhälsan som en del i tvärprofessionell utbildning inom det vårdpreventiva arbetet med äldre
  Antalet äldre ökar, och de äldre har fler tänder än någonsin tidigare. De tänder som finns är ofta kraftigt restaurerade och har flera olika protetiska ersättningar, de flesta ersättningarna sitter fast i munnen, men det förekommer fortfarande en del avtagbara proteser. Sverige är också ett av de länder i världen där ersättning med implantat är vanligast. Många äldre tappar sin regelbundna kontakt med tandvården i samband med tilltagande multisjuklighet i samband med ökat beroende av andra för att upprätthålla livsfunktionerna. Den äldre räknas då som "skör" och risken att munhälsan försämras ökar. studier har visat på en association mellan skörhet och oral hälsa. I takt med att behovet av hjälp i det dagliga livet ökar, tillkommer kanske även hjälp med hygien. Detta inkluderar ofta även att personen behöver hjälp med sin munvård. Munvård är ofta en förbisedd omsorgsinsats som kan dölja ohälsa i munnen. Det finns flera orsaker till att munhälsan glöms bort eller negligeras av personal inom vård och omsorg. Det kan vara att personalen inte anser att munvård hör till vård- och omsorgsinsatser, tidsbrist och kunskapsbrist. Studier har visat att vård-och omsorgs personal ofta förstår hur mycket munhälsan betyder men att de behöver bra och systematisk utbildning för att klara av att utföra munvård. Vi har provat att genomföra praktisk utbildning i munhälsa tillsammans med de andra områdena inom vårdprevention; fall, trycksår och undernäring. Detta har varit uppskattat bland vård-och omsorgspersonal och det blir då en naturlig del av de andra vårdpreventiva insatserna och förhoppningsvis bidra till att munnen integreras i den allmänna hälsan.

Föreläsare: Charlott Karlsson, Region Jönköpings län

 • Utbilda i Senior alert och vårdprevention via e-lärande

  I Sverige finns stora behov av kunskap och lärande om Senior alert och vårdprevention. För att möta upp behoven testar Senior alert att använda e-lärande för att nå ut till fler personer runt om i hela Sverige. Målet är att fler personer ska ha kunskap om Senior alert och vårdprevention, samt att ha en utbildningsmodul som kan användas inför större utbildningar så att man alltid kommer förberedd till Senior alerts fysiska utbildningar. Senior alert har byggt en kunskapsplattform för att söka kunskap och för att Senior alerts användare själva ska kunna utveckla sitt lärande via webben. Att använda e-lärande är viktigt för vidare lärande och kan stimulera till utveckling.

Föreläsare: Maria Johansson, Region Jönköpings län

B11
Samverkan - barn och äldre

 • Bygga broar
  Horst Krumbach arbetar sedan 2009 med att skapa meningsfulla relationer över generationsgränser genom ett koncept baserat på ett ömsesidigt utbyte för ökad empati, förståelse och ett ständigt lärande, för att bemöta kommande demografiska förändringar. Vid regelbundna, organiserade träffar mellan äldre och yngre skapas mötesplatser för människor från olika generationer, där det blir möjligt att föra över och tillvarata erfarenheter, som annars riskerar att försvinna. Arbetet med att bygga broar över generationer har visat goda resultat i form av förbättrad livskvalitet och ett positivt utbyte och ökad förståelse över generationsgränser genom de aktiviteter som deltagarna gör tillsammans. Genom strategiskt och långsiktigt arbete har en väl genomarbetad metod utformats, och genom att skapa relationer på flera nivåer har ett koncept etablerats, som Horst Krumbach sprider både i och utanför Tyskland. Generationsbrücke Tyskland arbetar med ett koncept med tydlig struktur kring möten och aktiviteter. Deltagarna förbereds och aktiviter och möten leds av engagerade personer. Hittills är ungefär ett hundratal verksamheter involverade i åtta Bundesländer (delstater) och arbete pågår för flera aktiva verksamheter i hela landet. Även utanför Tyskland har intresse visats, bland annat i Spanien och i Kina.

Föreläsare: Helena Blom Håkansson, Region Jönköpings län och Horst Krumbach, Generationsbrücke

 • Språklust - samverkansmodell för språkstimulans, barn 0-6 år
  Forskning om betydelsen av tidig språkstimulans har genomförts i flera länder. Insatserna har visat sig ha långsiktiga effekter, de påverkar barnens skolresultat positivt också efter flera år. Uppdraget att stödja och stimulera språkutveckling förenar bibliotek och barnhälsovård. Goda exempel på sådana initiativ finns i ett flertal län i landet. En samarbetsgrupp i Region Jönköpings län med representanter från Barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam, Folkhälsosektionens ”Kultur i vården”, Regionbibliotek Region Jönköpings län och Stadsbiblioteket i Jönköping, har med start 2013 ett pilotprojekt i Jönköpings kommun likt förebild från Hallands län. Barn med språkstörning, får hos logopeden recept på en språkväska att hämta ut på kommundelsbiblioteket. Efter utvärdering 2015 gick vi vidare i insatser i ett generellt och riktat spår för att nå ut till alla barn oavsett modersmål i hela regionen. Generella insatsen: kvalitetsstärkt dialog kring bokläsande med förälder vid 10-månaders hälsobesök på Barnavårdscentralen. Riktade insatsen:ett recept på lämpliga böcker att låna på biblioteket som barn med språkstörning får utskrivet av logoped. 2016 lanserades generella insatsen i hela regionen och ska utvärderas våren 2018. Riktade insatsen har körts i 5 pilotkommuner sedan 2016 och sprids i hela regionen efter utvärdering mars 2017. Vi har lärt oss att användarmedverkan är en ovärderlig kompass för inriktningen i utvecklingsarbetet och att tvärprofessionell samverkan tar längre tid att implementera men ger en hel bild av grundhållningen och mer trovärdighet av insatsen till användaren.

Föreläsare: Marie Hallberg och Johanna Billvén, Region Jönköpings län

 • Samarbete för barnets bästa, pedodonti, barnhabilitering och anestesi
  Barn med uttalad funktionsnedsättning behöver ett särskilt omhändertagande inom tandvården för att få lika rätt till god oral hälsa och tandvård som andra. Samarbete mellan pedodontiavdelningen och barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jönköpings län har visat att i barn som remitterats tidigt från barnläkare till pedodontiavdelningen har lägre kariesförekomst än de som remitterats vid högre ålder. Samarbete mellan pedodontin och anestesiavdelningen har visat att tvärprofessionell samordning av narkostillfällen mellan flera olika behandlare leder till ökad kvalitet i tandvårdsomhändertagandet. Det innebär ett bra resursutnyttjande för både individ och samhälle – för barnets bästa.

Föreläsare: Johanna Norderyd, Region Jönköpings län

 

B12
Personcentrering

 • Workshop: Personcentrerad Processkartläggning (PCP)
  En interaktiv workshop som
  - ger en förståelse för olika personers behov
  - skapar möjligheter att utveckla och designa processer som möter dessa behov
  - ger en förståelse för viktiga mätetal för att följa upp processen

Föreläsare: Mari Bergling och Maria Malmström, Region Jönköpings län

 


Seminarier – 31 maj


Seminarieblock C: 11.15 – 12.30


 •  

C1
Hälsofrämjande rehabilitering

 • Kulturunderstödd rehabilitering
  Kulturunderstödd rehabilitering riktar sig till personer med sjukskrivning eller risk för sjukskrivning med stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa
  och/eller ospecificerad smärta. Målet är att efter genomgången intervention komma närmare arbetsmarknaden och komma ut ur sin sjukskrivning i form av arbetsträning, studier eller arbete. Utvärderingen har bestått av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Deltagarna i gruppen följs åt under 10 veckor med 2 tillfällen/vecka. de får ta del av olika kulturaktiviteter. Det goda resultat som så här långt har kommit fram innebär därmed att allt fler får möjlighet att inkluderas i arbetslivet.

Föreläsare: Birgitta Ekeberg och Paula Bergman, Region Jönköpings län

 • Grön rehabilitering - Naturunderstödd rehablitering
  Grön rehabilitering bygger på forskningen om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. Med Grön rehabilitering kombineras vistelse och
  aktiviteter i naturen med arbetsterapi och psykologledda samtal med KBTinterventioner. Patienterna kommer via remiss från vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller företagshälsovård. All behandlingen sker i grupp och den kvalitativa utvärderingen visar att nöjdheten hos deltagarna är mycket hög. Vidare ses även goda resultat avseende patienternas egenskattade uppfattning om sitt hälsotillstånd, de upplever minskade symtom på utmattning och skattar en ökad livskvalitet

Föreläsare: James Chadwick, Anna Ladefoged och Camilla Alveglim, Region Jönköpings län

 • Sjulsarvets Gröna Rehab - en plats att växa på!
  Samordningsförbundet Finsam-Falun har sedan 2012-06-01 finansierat ett utvecklingsarbete med naturunderstödda insatser i syfte att testa och utvärdera Grön förrehabilitering som förrehabiliterande insats innan arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten Grön förrehabilitering pågår fortfarande med en ökad efterfrågan och under år 2016 har en utökning och vidareutveckling till nya målgrupper skett. Fram till idag har drygt 150 personer deltagit i insatserna. Resultaten visar att en betydande majoritet av deltagarna tar steg vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. För verksamheten, som fortfarande är projektfinansierad, ansvarar Landstinget Dalarna, Avdelning för hälsofrämjande och hållbar utveckling tillsammans med Fornby folkhögskola.

Föreläsare: Marie Gudmundsson och Inger Pettersson, Landstinget i Dalarna

C2
Leadership

 • Leading tranformational change together (detta seminarium hålls på engelska)
  The workshop will focus on the new leadership skills necessary to support organizational transformation in this time of rapid change. We'll discuss the drivers of transformation, new skills and ideas for getting better clinical and patient engagement results and true methods to reduce costs. Examples from best practices from systems around the world will help to drive a vibrant interactive and participatory session.

Föreläsare: Maureen Bisognano, IHI, USA och Göran Henriks, Region Jönköpings län

C3
Esther - Coachexamen (OBS! Börjar 09.15)

 • Så snidar vi en Esther förbättringscoach! - Esther coach examen 2017
  Esther nätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården i Jönköpings Län.Det finns brukare/patienter och Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet. För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?” Visionen: Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. För att kunna bära Esther visionen och arbeta med förbättringar utbildas
  Esther förbättringscoacher. Seminariet är sista tillfällen i Esther coach utbildningen som examen redovisas resultatet av 17 förbättringsarbeten. Även hålls en dialog om coachens/chefens roll och vikten av att brukare/ patienten är involverade från start i alla förbättringsarbeten.

Föreläsare: Nicoline Vackerberg, Marie Winald Karlström, Johan Thuresson, Samka Sumic, Conny Israelsson, Esthernätverket/Region Jönköpings län

C4
Fysisk aktivitet

 • Fysioterapeuternas Hälsoresa - en vision om delaktighet
  2016 genomförde Fysioterapeuterna #fysioframtid som ett led i att ta fram underlag inför den kommande mandatperioden. Samtal som mynnade ut i den vision som kongressen antog i november 2016. Visionen ” Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse” baseras på #fysioframtid, medlemsenkäter och de globala mål som FN antagit. För att levandegöra visionen och för att fortsätta de påbörjade samtalen har Fysioterapeuterna valt att genomföra en Hälsoresa. Hälsoresan är en metod för att sprida visionen internt i förbundet och externt. Hälsoresans huvudsakliga syfte är sprida visionen och att göra den känd inom och utom förbundet samt att öka delaktigheten inom förbundets alla delar och att vidareutveckla nätverk; befintliga såväl som nya. Vid cirka 16 tillfällen kommer representanter från politiken, patientorganisationer, fackliga organisationer och andra samarbetspartners att bjudas in till gruppdiskussioner om visionen. Distrikten är delaktiga vid planering och genomförande lokalt. Hälsoresan bidrar till fördjupade kontakter i befintliga nätverk samt till nya kontakter i nätverk. Underlätta för distrikt att ta lokala kontakter och därmed bredda de lokala nätverken. Ökad aktivitet från de distrikt där Hälsoresan anordnas. Ökat genomslag i sociala medier genom att strategiskt sprida information från Hälsoresorna. Hälsoresan kommer att presenteras vid flera tillfällen. En första avstämning kommer att ske i samband med Fysioterapeuternas seminarium i Almedalen. Till detta seminarium bjuds också alla deltagande i Hälsoresan in. Till dags dato har 8 hälsoresor genomförts med 40 deltagare med bred representation. Fysioterapeuterna vill genom hälsoresan i dialogform kring visionen bidra till hållbar hälsa, vård och omsorg och till förbättringar i samhället

Föreläsare: Stefan Jutterdal och Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) för patienter med metabola riskfaktorer. En 6-månaders uppföljning inom primärvård.
  Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar och förtida död. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod för att öka fysisk aktivitetsnivå hos patienter i primärvården men är i behov av ytterligare utvärdering. Syftet med denna observationsstudie var att följa graden av förändring i fysisk aktivitetsnivå hos 444 patienter, 27-85 år, fysiskt inaktiva med metabola riskfaktorer vid 6-månaders uppföljning av FaR-behandling, samt att utvärdera sambanden mellan förändrad fysisk aktivitet, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Av de 83 % av patienterna som fullföljde 6-månaders uppföljning hade 73 % ökat sin fysiska aktivitet, 42 % nått över folkhälsorekommendationen, 7 av 9 mätta metabola riskfaktorer samt 8 av 10 mätta livskvalitetsparametrar förbättrats. Signifikanta samband uppvisades mellan förändring i fysisk aktivitetsnivå och hälsoutfall. En individualiserad FaR-behandling i dagligt kliniskt arbete på vårdcentral har potential att förändra patienters fysiska aktivitetsnivå, metabola hälsa och livskvalitet med en relativt liten arbetsinsats inom hälso- och sjukvården.

Föreläsare: Stefan Lundqvist, Västra Götalandsregionen

 • Nya FYSS 2017 - Uppdateringen av FYSS, hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsunderlag för rådgivning om fysisk aktivitet
  Den uppdaterade och omarbetade versionen av FYSS, FYSS 2017, är nu tillgänglig. FYSS är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsunderlag för rådgivning om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Syftet med uppdateringen av FYSS är att förse hälso- och sjukvårdens personal med ett uppdaterat och strukturerat kunskapsunderlag för att underlätta rekommendation av fysisk aktivitet och därmed bidra till implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Genom uppdateringen av FYSS blir kunskapsstödet för förskrivning av fysisk aktivitet mer lättillgängligt. Detta torde bidra till att fler rekommendationer blir specifika (med avseende på intensitet, frekvens och duration) och därmed bidra till att behandlingen får ökad effekt. Genom en förenklad och därigenom ökad användning av kunskapsstödet FYSS är syftet vidare att bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård, genom att fler patienter får tillgång till fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Föreläsare: Gabriella Beckvid-Henriksson, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

C5

Personcentrering

 • Kroniskt Engagerad 2.0
  I projektet Kroniskt Engagerad 2.0 har tvärprofessionella team på fyra vårdcentraler i landstinget Sörmland tillsammans med sina patienter utvecklat vårdprocesser runt kroniskt sjuka patienter med hjälp av tjänstedesignmetod. Förbättringsförslagen har formats med utgångspunkt i de behov patienterna uttryckt. För att ta reda på behov har flertalet aktiviteter genomförts där totalt 121 patienter har medverkat. KOL-slussen, Blodtrycksbåten, PT-lots och Min diabetes är idéer som tagits fram och som nu testas. Deltagande patienter beskriver att projektet gett upplevelse av ökad delaktighet i vården. Teamdeltagare från vårdcentralerna upplever att de efter projektet mer ser patienten som en resurs i vårdens utveckling samt att de själva i högre grad har möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling. Många av teamdeltagarna beskriver också att de arbetar på ett annat sätt i vårdmötet – patienten ges mer utrymme att beskriva sitt problem och sina behov.

Föreläsare: Linda Lännerström, Landstinget Sörmland

 • Individual Placement and Support (IPS) – kommun och region tillsammans mot arbete

Sedan försommaren 2016 har den kommunala verksamheten stöd till arbete och studier i Jönköping samarbetat med ett av psykosteamen på Länssjukhuset Ryhov med syfte att gemensamt stötta personer med psykisk ohälsa att nå, få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden med hjälp av metoden IPS. IPS är den arbetsrehabiliteringsmetod som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Samarbetet har många fördelar, bland annat att personer som inte varit berättigade till att få IPS har kunnat få det när de uttryckt en vilja och motivation till att arbeta. Kommunens och regionens samarbete har utökats och det finns önskemål om att sprida arbetssättet vidare till fler psykosteam.

Föreläsare: Sofie Andersson och Marita Romfors, Jönköpings kommun, Veronica Fransson, Region Jönköpings län

C6 - Utgår

Hälsofrämjande

 • Seminarium/workshop: "Dans för dig med Parkinson" - En fysisk aktivitet för sinne, hjärna och kropp
  Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län har under många år arbetat för att nå ut med mer kultur till invånarna, och har sedan 2013 erbjudit "Dans för dig med Parkinson"
  som hälsofrämjande insats. Dans innefattar många olika aspekter som är värdefulla för personer med Parkinson. Det är en fysisk och kognitiv aktivitet som sammanbinder hjärna och kropp och leder till förbättring av motoriska funktioner. Forskning visar att kulturaktiviteter som ett komplement till medicinsk vård kan ge goda effekter och dans, sång och musik har en viktig påverkan på hälsa och livsstil. Dans för personer med Parkinson är ett sätt för individen att påverka sin egen situation och upplevda hälsa– en egenvårds insats som inte sker inne på hälso- och sjukvårdens lokaler utan ute i samhället där individen finns. Med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv kan vi stärka det friska som finns hos alla, oberoende av ålder eller funktionsnedsättning. Att få fortsätta vara den man är och kunna utveckla sina intressen också som senior

Föreläsare: Ida-Klara Johansson och Katarzyna Filipowicz

C7
Personcentrering i en social verklighet

Den personcentrerade vården handlar om ett partnerskap mellan patient, närstående och vårdpersonal, där berättelsen och överenskommelser är utgångspunkten. Patienten deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården och ett viktigt stöd kan vara erfarenheter från andra patienter som är eller har varit i samma situation.

WarOnCancer är en webbplats för alla som för närvarande kämpar eller har kämpat med egen eller nårståendes cancer. Fokus ligger på mental återhämtning och att patienterna skall bli mer involverade i sin behandling. WarOnCancer kan ses ett komplement till sjukvården, där exempelvis en kuratorer hänvisar till webbplatsen i ett tidigt skede av en behandling, då behovet av att förstå och lära sig från andra som varit igenom resan är som störst.

Föreläsare: Fabian Bolin, Sebastian Hermelin och Daniel Forslund

Moderator: Sven-Åke Svensson

C8

Hälsofrämjande - äldre

 • Sund, Smart, Stark, Senior
  ”Sund Smart Stark Senior” genomförs under en 12 veckors period där cirka 25 deltagare varje vecka får testa en idrottsaktivitet (exempelvis tennis, golf, bågskytte, dans, lättgympa, spinning, bordtennis) hos lokala idrottsföreningar.  Vissa veckor genomförs även en tematräff/föreläsning då seniorer får  kunskap om hälsa (styrketräning för äldre, fallprevention, Hjärt- och lungräddning, normala åldrandet, motivation för motion och kost). Syftet är att bidra till ett gott liv genom att skapa hälsofrämjande aktiviteter för seniorer och få fler seniorer till föreningslivet.

Föreläsare: Lena Hedin och Eva Timén, Region Jönköpings län

 • Aktiveringen är viktig på våra boenden
  Som Esther coach påbörjade jag ett förbättringsarbete med att alla boende skulle kunna vara mera delaktiga i aktiveringen. Mitt mål med förbättringsarbetet var att få en attraktiv aktivering där alla ska få något meningsfullt i sin vardag, efter sina egna förutsättningar och önskemål. Självklart så ska alla som bor här bli sedda och hörda. Gjorde en mätning och såg att det var många boende som inte fick någon tid av mig. Jag började med att ha anpassade aktiviteter och aktiviteter efter boendes önskemål. Aktiviteterna sker delvis individuellt eller i en liten grupp på avdelningarna. Tiden fördelas mellan de fyra olika avdelningarna som finns på boendet. Deltagandet i de olika aktiviteterna har ökat och de aktiviteter som sker i liten grupp eller individuellt är mycket uppskattade för de som inte vill delta i stora samlingar.

Föreläsare: Helen Edgarsson, Vetlanda kommun

 • En bra introduktion är en bra investering
  Stor brist på vikarier som leder till stressig tillvaro för vård personalen, minskad kvalitet på vården samtidigt som sjukskrivningar ökar. Ett förbättringsarbete som gjordes 2016
  i Vetlanda kommun av Esther coach och handlar om en bra introduktion för vikarier. Enkäten till sommarvikarier 2015 visar att introduktionen inte fungerar bra. Genom bra introduktion förbättrades vikariernas förrutsättningar att göra ett bra jobb och höja kvaliteten på vården för Esther. Dessutom vill vi att vikarierna ska vilja fortsätta jobba hos oss. Med en genomtänkt introduktion får man nya vikarier snabbt på banan och ger personen bästa förutsättningar för att utvecklas. Förbättringsarbete gjordes i tre hemtjänsts grupper där det lades stor vikt på att alla vikarier ska uppleva gott bemötande från kollegorna och känna sig välkomna på arbetsplatsen. Resultat är uppnådd i de grupperna som förbättringsarbete gjordes.

Föreläsare: Samida Garibovic, Vetlanda kommun

C9

Coaching

 • Workshop: Coaching
  Marjorie Godfrey kommer ge oss en djupare förståelse för coaching och dess förutsättningar. Genom bra coaching stimuleras nyfikenhet och förmågan att minska gap – vilka kan finnas mellan nu och imorgon – mellan förståelse och kunnande och i att lära av varandra. Bra coaching hjälper oss att arbeta i team och att lära genom våra partners, att se dem som "kritiska vänner" – vilka genom sitt görande eller reflekterande öppnar nya frågor för oss. Att delta på seminarierna A8 och B8 ger dig möjligheten att tillsammans med Marjorie fördjupa dina kunskaper i vikten av bra coaching.

Föreläsare: Marjorie Godfrey 

C10

Co-production

 • Peerutbildning och att arbeta i co-production inom psykiatrin
  En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län utvecklar nya roller med andra kompetenser. Ett led i detta är att skapa möjlighet för att arbeta i co-production inom psykiatrin. Under 2017 anordnas två Peer-utbildningar som sammantaget utbildar 20-30 personer. Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara mer rustade i rollen som Peer och förberedda att ta olika uppdrag. Utbildningen ger personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt anhöriga/närstående en grundplattform för rollen som Peer. (Personer med Egen ERfarenhet av psykiat ohälsa) Utbildningen är upplevelsebaserad, kreativ och processinriktad.

Föreläsare: Sara Thil, Malin Forslund, Mia Nodlund, Arpad Andersson, Elisabeth Magnusson, Region Jönköpings län

 • Vi utvecklar vården tillsammans – erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling inom psykiatrin Region Jönköpings län
  Psykosprocessen arbetade 2016 med att fånga patienters och personals upplevelse av hur psykosvården fungerar på vuxenpsykiatrin i region Jönköpings län. Närståendes
  upplevelser planeras att jobba med under 2017. Syftet har varit att stärka inflytande genom att fånga berättelser för att sedan göra förbättringsarbeten där patienter och närstående medverkar. Tre fokusgrupper med patienter, en från varje länsdel, har berättat om sina upplevelser och vad som är viktigt utifrån sex områden: Tillgänglighet, Delaktighet, Bemötande, Upplevd nytta, Information och Förtroende. Personal i psykosprocessens nätverk har beskrivit sina upplevelser av vården. Vid en gemensam workshop för patienter och personal presenterades vad som framkommit. Metoden, EBCD presenterades. Därefter vidtog grupparbeten, patienter för sig och personal för sig. Deltagarna gick runt i blandade mindre grupper läste, reflekterade och ställde i dialog frågor samt delgav varandra sina tankar. I slutet av dagen prioriterades de berättelser som upplevdes mest angelägna. Dessa kommer att användas i kommande förbättringsarbeten.

Föreläsare: Annika Sköld-Landberg, Ulf Rogberg och Annelie Skogefors, Region Jönköpings län, Carolina Väisänen, PEER m.fl.

C11

Kommunikation

 • Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd
  Att förstå varandra rätt är inte lätt. Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har vidareutvecklat ”teach-back” till kommunikationsstödet Förstå mig rätt. Förstå mig rätt är ett enkelt sätt att minska missförstånd och gör det lättare att komma ihåg viktig information - både för patienten och personalen. Att lära sig metoden kräver eftertanke men inga långa utbildningsinsatser. Förstå mig rätt har spridits i Västra Götalandsregionen och Sverige, som ett stöd för att efterleva patientlagen, öka patientsäkerheten, förbättra hälsolitteracitet och utveckla ett personcentrat arbetssätt inom vården.

Föreläsare: Anke Samulowitz och Pia Nordström, Västra Götalandsregionen

C12

Jämlik hälsa

 • Förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom
  Rutin för screening av somatisk hälsa och levnadsvanor. Förbättrade insatser för prevention och sekundärprevention. Vilket innebär både rutinbeskrivning för när, var och hur det sker samt eventuellt behov av ökad kompetens. För att lyckas krävs
  samverkan i vårdkedjan samt att förutsättningar till varaktighet byggs in, med hjälp av individuellt stöd och E-hälsa. Metoder såsom Motiverande samtal och KBT finns med som framgångsfaktorer enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Individanpassat stöd utifrån
  levnadsvanor krävs för att möjliggöra jämlika förutsättningar till somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. Projektet ska också vara en del av att skapa ett lärande hos samtliga inom vård och omsorg och bidra till att minska stigmatiseringen.

Föreläsare: Nadia Melkstam och Hanna Ljungman Freij, Region Jönköpings län

 • Hbtq-diplomering för ökad kvalitet
  Region Jönköpings län har sedan 2014, tillsammans med kunskapsnätverket Adlon erbjudit verksamheter ett utbildningsprogram för grundläggande hbtq-kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer. Hbtq-personer löper större
  risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Hbtq-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Utbildningsprogrammet har tagits fram med utifrån verksamhetens behov och möjligheter, runt 80 verksamheter har diplomerats bla ungdomsmottagningar, tolkcentral, elevhälsa, folktandvård och akutmottagningar.

Föreläsare: Charlotte Jerkelund och Håkan Karlsson, Region Jönköpings län

 

Kontakt

Eva Werner
eva.werner@rjl.se

Susanne Lundblad

Plats

Det arrangeras ett antal stora mässor och aktiviter i Jönköping i maj månad. Om du behöver boka hotellrum är det därför viktigt att vara ute i god tid.

Uppdaterad: 2017-05-24
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion