Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Information om seminarier Utvecklingskraft 2018Seminarieblock A - 30 maj 13.15-13.45

 

A1

 • Rörelse för ett bättre liv. Samverkan vårdcentral och friskvård
  Avslutade träningspatienter på sjukgymnastiken slussas vidare till friskvården med högre förskrivande av FaR recept. Betydligt bättre compliance på detta då ett bra samarbete med Nordic Wellness i Bankeryd har tagits fram. Personlig tränare finns på plats på Nordic Wellness 1h/vecka för vårdcentralens patienter.

  Johannes Nordal distriktssjukgymnast Bankeryds vårdcentral, Region Jönköpings län

A2

 • Patient Involvement- Patientcentrering på vårdcentralen
  Handikappföreningarna i Jönköpings län erbjuder personal på vårdcentraler i Jönköpings län kompetensutveckling storytelling/föreläsningar som förmedlar patientperspektivet på att leva med en kronisk sjukdom. Genom att uppdra till några patienter som själva lever med en kronisk sjukdom att formulera ett storytelling/föredrag riktat till vårdpersonal belyser vi situationen för patienten. Målet är att vårdpersonal får en bättre insikt i patientperspektivet.

  Lars Winborg och Josefin Kowalsson, HSO Jönköpings län

A3

 • Värdegrundsarbete - varje dag lite bättre, kraften hos många!
  Skippa mejlen och ställ frågor öga mot öga istället. Uppmuntra personalen att hitta svaren istället för att servera dem. Uppmärksamma det positiva. Med inspiration från Astrid Lindgrens värld och ungdomsfotboll har Niklas Föghner, tillsammans med personalen, gjort värdegrund till en aktiv del av vardagen på Vimmerby hälsocentral. Något som förädlat en positiv, utvecklande och kreativ atmosfär på arbetsplatsen.

  Niklas Föhgner, Primärvårdsdirektör, tidigare verksamhetschef Vimmerby hälsocentral, Landstinget i Kalmar län

A4

 • Bästa stöd till barn för förbättrad psykisk hälsa
  Barn- och ungdomshälsan använder instrumentet The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) för att kartlägga barns psykiska ohälsa med fokus på styrkor och svagheter. Syftet är att finna tekniska lösningar för instrumentet och att uppföljningsskattningarna även ska bli mer frekventa. Skolans engagemang är viktigt. Tekniska lösningar visar på att personalen fått förenklat arbetssätt och större motivation och analys bekräftar på att insatserna för

  Noomi Carlsson Barn- och Ungdomsstrateg, Linn Åhman Specialpedagog och Berit Gustafsson Verksamhetsutvecklare, Region Jönköping län

A5

 • Oberoende av hyrpersonal i Region Kronoberg
  Med en gemensam målbild i kompetensförsörjningsarbetet finns goda förutsättningar för en bra dialog mellan ledning, verksamheter och HR-organisation. Detta skapar en samstämmighet runt rekrytering, kompetensutveckling och användning av vårdens samlade kompetens. På så sätt stärks förutsättningarna för en effektiv och patientsäker vård med hög grad av kontinuitet för patienterna.

  Pontus Juhlin, HR-chef Region Kronoberg och Mathina Mölstad Kommunikationsstrateg Region Kronoberg

A6

 • Hälsosam socialpsykiatri
  En person med psykisk sjukdom dör upp till 20 år tidigare i fysiska sjukdomar
  och har därmed en av de största hälsoklyftorna i samhället mot övriga befolkningen. Det vill Socialpsykiatrin Jönköping ändra på. Hälsostödjare har införts i varje verksamhet, verktyg för utredning/stödjande av levnadsvanor har skräddarsytts, en utbildningsserie om fysisk hälsa vid psykisk sjukdom har tagits fram och visuellt informationsmaterial har skapats. Kom och hör mer om vår väg mot en hälsosam socialpsykiatri.

  Jenny Hiller projektledare Jönköpings Kommun

A7

 • Lärcafe, erfarenhet av en hälsofrämjande mötesplats för individer med kronisk sjukdom
  Patienter med hembehandling sköter sin kroniska sjukdom i hemmet och har olika kontroller på sjukhus. De träffar inte varandra, vet inte om varandra och vid återbesök finns begränsad tid för samtal med läkare/sjuksköterska. Lärcafé blev en bra modell för att involvera patienten och arbeta personcentrerat. Lärcafé är en frivillig mötesplats på deltagarnas villkor där de själva styr innehållet. Vi ger deltagarna tid, det uppskattas och vi får bra respons.

  Louice Wedenby vårdenhetschef Infektionskliniken, Carina Hagstedt sjuksköterska Infektionsmottagningen, Region Jönköpings län

A8

 • Patientsäkerhet i Realtid, PiR
  Vid verksamhetsområdet har metoden PiR utvecklats och implementerats. Vid mättillfället utses en patientgrupp på en av vårdavdelningarna. Journaler granskas för att identifiera vårdskador, risk för vårdskador, personcentrerat arbetssätt och patienter intervjuas. Metoden skapar tillfälle för reflektion och lärande för hela vårdteamet som har möjlighet att vidta åtgärder i syfte att undvika att vårdskada uppstår samt anpassa vården utifrån patienternas perspektiv på patientsäkerhet och kvalitet.

  Eva-Karin Elkjaer och Anna Gyberg Östra Sjukhuset Göteborg

A9

 • Tilltro till den egna förmågan att ordinera fysisk träning vid kranskärlssjukdom hos sjukgymnaster/ fysioterapeuter inom svensk primärvård
  Det finns ett ökat behov av sjukgymnaster som arbetar med hjärtrehabilitering i framtiden. Det kan enligt riktlinjerna ske på sjukhus eller via primärvård. För att kunna erbjuda rätt vård krävs tillgängliga sjukgymnaster med rätt kompetens och tilltro till sin egen förmåga. Mer utbildning om fysisk träning vid kranskärlssjukdom behövs för att öka tilltron till den egna förmågan i mötet med dessa patienter, för att försäkra att patienter med kranskärlssjukdom får en jämlik vård.

  Monia  Lennartsson Fysioterapeut, Rehabiliteringscentrum Värnamo och Kristina Areskoug Josefsson, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

A10 - Workshop (innefattar också pass B10)

 • Prisat nätverk och vassa Esther förbättringscoacher ställer sig alltid frågan: Vad är bäst för Esther? Är detta bäst för Esther?
  Inspirationspass för dig som vill vem Esther är, hur du blir en vass Esther förbättringscoach och vad Esthernätverket står för. Personcentrerad vård och omsorg när den är som bäst. Esther är en person med komplexa vårdbehov oavsett ålder och kön. Nätverket Esther har fått EU-pris för modet att tänka nytt och att våga utmana gamla rutiner. Unikt är att Esther finns med som en fysisk person i arbetet på alla nivåer. Kom och möt Esthercoacherna och Esther själv!

  Therese Rostedt, Utvecklingsledare Sävsjö kommun och Nicoline Vackerberg, Utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län

A11

 • Så här möter vi välfärdsutmaningen
  Välfärdsutmaningen påverkar Region Jönköpings läns verksamheter på olika sätt. Med vår värdegrund som kompass agerar vi tillsammans för att möta välfärdsutmaningen med en god välfärd av hög kvalitet, för ett bra liv i en attraktiv region. En strategi i detta är det pågående Tillsammansarbetet. Strategin innebär att tillvarata invånarnas egna resurser att stärka den egna hälsan och välmåendet. En kompletterande strategi är att alla chefer i Regionen är organiserade i nätverk där man möts omkring konkreta frågeställningar kring denna utmaning för att stärka ledarskapet och därmed hela verksamheten.

  Jane Ydman, Ekonomidirektör Region Jönköpings län

 


 

Seminarieblock B - 30 maj 14.00-14.30

 

B1

 • Hälsosamtal riktat till personer psykisk funktionsnedsättning
  Målet med förbättringsarbetet har varit förbättrad livskvalitet och ökad hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förbättringsarbetet har skett inom ramen for satsning Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och projektet Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom i Rosenlunds Vårdcentral har tillsammans med patientrepresentant, boendestödjare och olika yrkesprofessioner arbetat fram ett hälsosamtal anpassat efter målgruppen och vi har lärt oss massor under resans gång.

  Angela Eckerby, Rosenlunds vårdcentral och Tenhults vårdcentral, Elin Evaldsson, Distriktsarbetsterapeut, Rosenlunds vårdcentral Jönköping, Iréne Brodersen, patientrepresentant

B2

 • Digitala doseringsbrev för AK-mottagningarna  -  Så skapar vi snabb och säker kommunikation med invånaren 
  Först i landet med digitala doseringsbrev i 1177! Allt fler invånare föredrar digital kommunikation och fördelarna är många. Patienter som får blodförtunnande läkemedel och går på kontinuerlig provtagning kan nu få sina dosbrev(AVK) digitalt i 1177 e-tjänster. Detta har tillsammans med flera andra nya e-tjänster för verksamheten blivit mycket uppskattat och inneburit nya arbetssätt och möjligheter.

  Fredrik Sargren, E-hälsostrateg Region Jönköpings län

B3

 • Kunskapsstöd i primärvården - Bästa möjliga kunskap i varje patientmöte
  Sveriges landsting och regioner utvecklar ett gemensamt kunskapsstöd anpassat för patientmötet i primärvård. Nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning tillsammans med landstingens tillägg om arbetsfördelning ska bidra till säker och jämlik vård i hela landet. Staffan Ekedahl är medicinskt sakkunnig i utvecklingsarbetet och koordinator för Region Jönköpings läns kunskapsstöd Fakta. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att ta fram och implementera kunskap.

  Staffan Ekedahl, Distriktsläkare och Processamordnare och Conny Thålin, Kommunikatör Region Jönköpings län

B4

 • Uppvätskning via nasogastrisksond vid gastorenterit istället för intravenös infusion, hos barn under 2 år. Ett förbättringsarbete
  Under hösten 2017 har barn- och ungdomsmedicinska kliniken ändrat rutinerna för uppvätskning av lätt- måttligt dehydrerade barn i åldrarna 0-2 år. För att återställa vätske- och elektrolytbalans, ges nu oral rehydrering med vätskeersättning via nasogastrisk sond istället för intravenös vätska. Enligt välgjorda studier leder detta till snabbare återhämtning och återgång till normalkost, liksom minskat obehag för barnen som slipper nålsättning.

  Jaana Bolin, ST-läkare, Mia Axén Specialistsjuksköterska, Marie Skarby Specialistsjuksköterska, Annica Martinsson Barnsköterska

B5

 • Vad gör man när patienten är den som kränker?
  Patienter ska alltid bemötas med respekt. I lika hög grad gäller det omvända, att patienter och närstående visar vårdpersonalen respekt. Ändå händer det att patienter kräver att få välja bort vårdpersonal med hänvisning till exempelvis kön, etnicitet eller hudfärg. Etikrådet har tagit fram riktlinjer för att vårdpersonal inte ska behöva tveka om hur de ska agera i en sådan situation. En patient kan avvisas, men steg ett är alltid att lyssna in vad som ligger bakom patientens krav eller agerande.

  Eivor Blomqvist Sektionschef Folkhälsa sjukvård,  Malin Skreding Hallgren Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

B6

 • Närmare Kronobergaren 2027 - Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
  Med stöd av utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren 2027 är Region Kronoberg redo att möta en hälso- och sjukvård och ett samhälle i förändring. Vården ska vara till för alla, vara nära och samordnad. Invånarna ska kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård och mötas av hög kompetens och arbetsglädje i kontakter med vården.

  Ingeborg Franzén, Utvecklingsdirektör, Sara Maripuu processledare, Region Kronoberg

B7

 • Existentiell hälsa - en livsviktig fråga
  WHO har identifierat 8 olika byggstenar som har stor betydelse för människors existentiella hälsa. För att må väl behöver vi känna tillit, hopp och harmoni. Det är också viktigt med upplevelse av mening och känsla av förundran inför livet. Många faktorer avgör hur vi mår och upplever vår hälsa. Samtalet omkring dessa ämnen kan få oss att upptäcka viktiga delar av livet och ge verktyg att möta de existentiella frågorna i vården. Detta kan också vara en del för att stärka människan i sin egenvård.

  Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingskoordinator Qulturum och Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

B8

 • Tre rörelselyft för Sverige
  2016 antogs en ny vision för Fysioterapeuterna: "Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse". I arbetet med visionen genomfördes dialoger med patientrepresentanter, hälso- och sjukvården, olika professioner, det civila samhället, myndighetsföreträdare och politiker. Resultatet av arbetet blev skriften ”Tre lyft för Sverige”. Den har bidragit till ökat fokus på prevention och rehabilitering, möjlighet till diskussion kring värdet av fysisk aktivitet och ett mer effektivt påverkansarbete.

  Marita Lindqvist, Fysioterapeuterna

B9 - Workshop (innefattar också pass C9)

 • Personcentrering - Vad är det och hur görs det rent praktiskt?
  Runt om i landet pågår det ett flertal aktiviteter för att öka graden av personcentrering i vård och omsorg. Men hur görs det rent praktiskt? Hur kan personcentrerad vård vara en del i att skapa en jämlikvård och bromsa kostnadsutvecklingen? På denna workshop får du ta del av arbeten och goda exempel som sker runt i Sveriges landsting och regioner. Vad kan vi lära av varandra? Vilka möjligheter och svårigheter finns med ett personcentrerat arbetssätt?

  Hanna Lundstedt och Emma Spak, Sveriges Kommuner och Landsting, Annette Nilsson och Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län

B10 - Workshop (innefattar också pass A10)

 • Prisat nätverk och vassa Esther förbättringscoacher ställer sig alltid frågan: Vad är bäst för Esther? Är detta bäst för Esther?
  Inspirationspass för dig som vill vem Esther är, hur du blir en vass Esther förbättringscoach och vad Esthernätverket står för. Personcentrerad vård och omsorg när den är som bäst. Esther är en person med komplexa vårdbehov oavsett ålder och kön. Nätverket Esther har fått EU-pris för modet att tänka nytt och att våga utmana gamla rutiner. Unikt är att Esther finns med som en fysisk person i arbetet på alla nivåer. Kom och möt Esthercoacherna och Esther själv!

  Therese Rostedt, Utvecklingsledare Sävsjö kommun och Nicoline Vackerberg, Utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län

B11

 • Estherteam när Esther är hemma - samordning mellan vårdcentral och hemsjukvård
  Estherteam är ett arbetssätt för personer mer omfattande och komplexa behov som behöver tydlig samordning mellan vårdcentral, hemsjukvård och ibland hemtjänst. Arbetssättet har provats på några områden i Jönköpings län med goda resultat; färre vårdtillfällen, färre vårddagar, färre återinskrivningar, positiva patienter och medarbetare.

  Ulrika Stefansson Utredare, Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Region Jönköpings län

 

Seminarieblock C - 30 maj 15.00-15.30

 

C1

 • Arbetssätt för att prioritera de mest sköra
  Rosenhälsan har skapat en äldremottagning med fasta vårdkontakter och även förbättrat samarbetet med hemsjukvården genom veckoronder och fler hembesök.

  Anette Sparf, Verksamhetschef och Birgitta Karlsved Verksamhetsutvecklare, Rosenhälsans VC

 

C2

 • Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering
  Metodstöd för rehabkoordinering - ett webbaserat stöd för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen där all information/material nås med endast tre klick. Stödet till patienterna sker mer jämlikt i RJL och rehabkoordinatorn fungerar som stöd på vårdenheten när det gäller sjukskrivning- och rehabilitering.

  Eva-Marie Sundkvist, enhetschef, Caroline Grahn, processledare Region Jönköpings län

C3

 • Samverkan för kunskapsbaserad och jämlik vård
  Genom regionala medicinska programgrupper har Sydöstra sjukvårdsregionen skapat god samverkan i utvecklingen av processer, vårdriktlinjer och arbetsfördelning i tre landsting. Under 2018 utvecklas samarbetet ytterligare inom ramen för det nya nationella systemet för kunskapsstyrning. I seminariet berättar vi hur sjukvårdsregionen använder sina resultat för att utveckla vården tillsammans.

  Susanne Yngvesson Projektledare för sjukvårdsregionens utveckling av samverkan kring kunskapsstyrning, Sydöstra Sjukvårdsregionen och Conny Thålin Kommunikatör Region Jönköpings län

C4

 • Så har Nässjö vårdcentral arbetat med e-hälsa och webbtidbok
  På Nässjö vårdcentral har vi jobbat i ett tvärprofessionellt team med det basutbud av bokningsbara tider som vårdcentraler erbjuder invånarna via webbtidbok i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi har jobbat med de förutsättningar som vi ansett viktiga för att säkra ett genomförbart och hållbart förbättringsarbete. Vårdcentralens medarbetare berättar om sina erfarenheter kring förbättringsarbetet och vilket resultat det har gett.

  Göran Runesson verksamhetschef, Nässjö vårdcentral

C5

 • Esther SimLab – en ny modell för att träna samordnad vårdplanering
  Esther SimLab är en ny, innovativ lärmodell som utvecklas våren 2018. Genomfört test visar positiva omdömen från deltagare gällande simulering som metod och att göra det tillsammans med Esther. Det är en lärmodell som kan användas i arbete med en god och säker vård. Fokus är personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och delaktighet för att skapa trygghet för Esther.

  Maria Johansson Utvecklingsledare, Marcus Lidin Utvecklingsledare, Patrik  Blomqvist Patientstöjdare, Region Jönköpings län

C6

 • Studentteam med interprofessionellt teamarbete inom kommunal LSS-verksamhet, en framgångsfaktor för alla!
  I LSS-verksamheten inom Norrköpings kommun vill vi förmedla vårt interprofessionella teamarbete till våra studenter. Vi gör studenterna delaktiga i det interprofessionella arbetet så de utvecklas i sitt eget kommande kompetensområde och utvecklar förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser. Detta gör att studenterna tidigare vågar lita på sin studentkompetens och nyvunna självständighet.

  Janice Persson, Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Norrköpings kommun

C7

 • Existentiell hälsa i fokus med Svenska kyrkan och anhörigstödet i Gislaveds kommun
  När livet utmanar- samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. Vi är många som någon gång i livet tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter: Det kan handla om ensamhet, motgångar eller förlust av något slag. För att kunna möta livets utmaningar på ålderns höst på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa- livsmod, livsglädje och livsmening.

  Maria Wiss, Svenska kyrkan och Clara Andersson Edvardsson, Anhörigstödet i Gislaveds kommun

C8

 • För personer med KOL - "Lärande kafé" i primärvården
  Ett grupputbildningstillfälle som vänder sig till personer med KOL och deras anhöriga med syftet att ge förståelse för KOL sjukdomen. Fokus är att ge personen med KOL verktyg för att kunna leva ett bra liv och själva ta kommandot över sin sjukdom. Utbildningsprogrammet är komplett och  tidsbesparade för vårdcentralens personal.

  Mari Bergenholtz, Astma-KOLsamordnare, Region Kronoberg

C9 - Workshop (innefattar också pass B9)

 • Personcentrering - Vad är det och hur görs det rent praktiskt?
  Runt om i landet pågår det ett flertal aktiviteter för att öka graden av personcentrering i vård och omsorg. Men hur görs det rent praktiskt? Hur kan personcentrerad vård vara en del i att skapa en jämlikvård och bromsa kostnadsutvecklingen? På denna workshop får du ta del av arbeten och goda exempel som sker runt i Sveriges landsting och regioner. Vad kan vi lära av varandra? Vilka möjligheter och svårigheter finns med ett personcentrerat arbetssätt?

  Hanna Lundstedt och Emma Spak, Sveriges Kommuner och Landsting, Annette Nilsson och Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län

C10 - Esther-diplomering (ej valbar, endast för Esther-coacher)

 • Esther-diplomering

 

C11

 • Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer
  Det är viktigt att arbeta förebyggande om man vill förhindra existentiell och psykisk ohälsa som kan leda till självmord, en situation som inte bara berör senioren utan också många anhöriga. Antalet seniorer i dag är ca 20% av befolkningen och statistiken berättar att en senior om dagen tar sitt liv.

  Lena Bergqvist, Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

 


 

Seminarieblock D - 31 maj 11.50-12.20

 

D1

 • FRAX-skattning vid hälsosamtal för 70 åringar – är det ett bra sätt att hitta patienter med risk för Osteoporos?
  Under 2017 genomförde vi en studie där vårdcentralen FRAX-skattade alla 70 åringar i samband med Hälsosamtalen. På seminariet berättar vi hur det gick. Hittade vi patienter med risk för osteoporos? Tog samtalen längre tid och hur uppfattade patienterna detta?

  Cecilia Svensson, vårdenhetschef Anna-Karin Vernersson, distriktssköterska Vårdcentralen Hälsan 2, Region Jönköpings län

D2

 • Metodstödet "att ställa frågan om våld i nära relation och hantera svaret"
  Det webbaserade metodstödet ”Att ställa frågan om våld i nära relation och hantera svaret” är uppdelat i fyra avsnitt; hälso-och sjuvårdens ansvar, upptäcka och fråga, att agera samt dokumentera i journalen. Tanken är att all personal ska kunna ta del av utbildningen. Metodstödet har tagits fram genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen.

  Elinor Petersson kurator, Region Jönköpings län

D3

 • Artificiell intelligens och automatisering för första linjens vård
  Chattbotar, egenbedömning och andra verktyg som kan hjälpa invånaren mer effektivt än dagens 1177 Vårdguiden – det är några exempel som förstudien Digital sjukvårdsrådgivning presenterar i rapporten AI och automatisering för första linjens vård.

  Maria Ekendahl, Projektledare Inera AB

D4

 • Sårpodden - en del av arbetet med att behandla och förebygga svårläkta
  Genom såransvarig sjuksköterska har Jönköpings kommun förbättrat sitt arbeta med att förebygga och hantera svårläkta sår. Andelen trycksår har minskat från 16 till 4,5 procent på bara ett par år. Under 2017 lanserade man även Sveriges första Sårpodd för att på ett nytt sätt sprida kunskap kring svårläkta.

  Malin Munter såransvarig sjuksköterska, Johan Lundell kommunikationsstrateg

D5

 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd - till nytta för individ, organisation och samhälle
  Alumnutvärderingen visar mycket god nytta av masterprogrammet för individen, organisation och samhället. Alumnerna upplever att de kontinuerligt använder den kunskap som masterprogrammet har gett i förbättringskunskap och ledande av förbättringsprojekt. Samtliga alumner skulle rekommendera masterprogrammet till andra ledare i hälsa och välfärdsorganisationer.  Arbetet med ständiga förbättringar i masterprogrammet har vidareutvecklats utifrån resultaten.

  Felicia Gabrielsson-Järhult, Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare; Kristina Areskoug Josefsson, Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare

D6

 • Beslutsstöd för att prioritera på individnivå vid hjälpmedelsförskrivning
  Det är en mycket viktig fråga för medborgare och politiker att vi ger vård på lika villkor oavsett var man bor och vilken huvudman som utövar vården. Vi vet att det finns skillnader i de bedömningar som görs i vården. Hjälpmedelscentralen presenterar ett beslutsstöd för prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel som implementerats i Jönköpings län.

  Lovisa von Goës, Hjälpmedelschef, Pernilla Lundberg hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen Region Jönköpings län

D7

 • "Samtal om livet"- gruppsamtal som redskap i primärvården
  Projektet ”Samtal om livet” genomförs av Origo Resurs i samverkan med sex vårdcentraler i Jönköpings län. Via samtalsgruppen får deltagarna beskriva, bearbeta och besluta om förbättringar för sin fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Arbetssättet är salutogent, kreativt och framtidsinriktat. Vården har fått ett redskap för personer med lindrig psykisk ohälsa som inte kräver behandling men som behöver hjälp att hitta hållbara strategier i den egna livssituationen och/eller på arbetsplatsen.

  Johan Arvidsson, Origo Resurs och Susanne Leander processledare, Region Jönköpngs län

D8

 • Europeiskt standardiseringsarbete om patientdelaktighet
  Swedish Standards Institute informerar om standardiseringsarbete för patientdelaktighet inom personcentrerad vård.  Mål är att skapa en kvalitetsstandard med riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Presentationen innehåller vad en standard är och hur den tas fram, och former för medverkande. Även närliggande standardiseringsprojekt inom vård- och omsorgsområdet presenteras.

  Joakim Falk, Swedish Standards Institute

D9

 • Mänskliga rättigheter i praktiken - hur funkar det?
  Hur kan vi bli stolta MR-arbetare? Att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter ingår i uppdraget för alla som arbetar inom kommuner, landsting och regioner. Men vad betyder det i praktiken - i mötet med min patient eller brukare, i ledningsgruppen? Kom och lär dig mer om mänskliga rättigheter och vad ett systematiskt rättighetsarbete innebär - både för den enskilda medarbetaren och för organisationen.

  Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län

D10

 • Idéer som utvecklar vården, så här gör du
  Du har kanske tänkt ”det där hade kunnat fungera bättre?" Genom projektet VISAM Arena kan du bidra med dina idéer idéportalen. Där samlas idéer, behov, problem och lösningar. Utvalda idéer utvärderas om det finns potential att möta framtida utmaningar inom vård och omsorg. Det görs tillsammans med företag, forskning och vård och omsorg i Region Jönköping. På seminariet får du veta hur du ska göra när du vill utveckla en ny vara eller tjänst som kan göra nytta i vården och omsorgen.

  Helen Ljunggren, Almi Företagspartner Jönköping AB och Joakim Edvinsson Utvecklingschef Region Jönköpings län

 


 

Seminarieblock E - 31 maj 13.30-14.00

 

E1

 • Livsstilsmottagning minskar risk för typ 2 diabetes
  Ett systematiskt sätt att diagnostisera pre-diabetes, och vårdåtgärder genom livsstilsmottagning i syfte att minska risk att utveckla diabetes typ-2.

  Johannes Edlund, Wasa vårdcentral och Aleksandra Josefsson tidigare Wasa vårdcentral nu Wetterhälsans vårdcentral, Region Jönköpings län

 

E2

 • Erfarenheter av KBT- behandling via internet
  KBT-behandling via internet kan vara ett alternativ vid stress, ångest, sömnproblem och lättare depression. Programmen som erbjuds har god evidens.  Det finns också andra fördelar, tidsmässigt, miljömässigt t.ex. Patienter som tar sig igenom hela programmet är till största del nöjda. Ett problem är svårighet med följsamheten. Det blir viktigt att ta upp detta problem redan vid bedömningssamtalet.

  Gunnar Danielsson Psykosociala teamet Vetlanda vårdcentral, Bra liv, Region Jönköpings län

E3

 • Digital process för hälsosamtal i primärvården
  Region Jönköpings län erbjuder riktade hälsosamtal med förstagångsföräldrar via barnhälsovården samt med invånare som fyller 40, 50, 60 respektive 70 år via primärvården. Från och med 2018 är en digital process för hälsosamtalen införd vars syfte är att skapa mer värde för invånare och personal genom mindre administration och förbättrat stöd.

  Jesper Ekberg, Folkhälsochef Region Jönköpings län

E4

 • Hemteam
  Hemteam består av undersköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare. Tillsammans med den enskilde utreder hemteamet behovet av vård, omsorg och rehabilitering efter sjukhusvistelse. Efter utredningen hålls en vårdplanering i hemmet om fortsatta insatser. Syftet med utredning är att identifiera den enskildes styrkor för att främja en ökad självständighet.

  Adna Zahirovic Enhetschef och Ia Karlsson Enhetschef, Jönköpings kommun

E5

 • Årets vårdchef: Min resa från byggbranschen till avdelningschef i den psykiatriska slutenvården
  Att leva de värderingar som jag själv förmedlar. Det enkla och roliga, att ge beröm. Det svåra mötet. Att när mina medarbetare som bäst behöver mig finnas där. Att våga prioritera. Mitt mod är att jag aldrig tvekat att jag löser det jag förutsatt mig. Jag visste det skulle bli svårt, men klev in ändå. Jag har blivit utmanad och testad, men ändå stått kvar. Man har inte alltid all personal man skulle önska. Bemanningen rasar plötsligt. Människor gör inte alltid som man tänkt sig.

  Victoria Bruun, Landstinget i Värmland

E6

 • Barn och MR-undersökning
  Fler och yngre barn kan klara av att genomgå MR undersökning utan narkos. När ett barn genomgår en MR undersökning utan sövning, är det för barnet och familjen både en risk- och tidsvinst. För MR avdelningen är de vakna barnen en tidsvinst vilket leder till att fler patienter får tillgång till verksamheten.  Vid MR undersökning under narkos där barnet har speciella behov kan utvalda undersökningar samordnas med narkosen. Detta är till gagn för både patient, familj och sjukvård.

  Eva Geel Röntgensjuksköterska och Gunilla Yngve Spec sjuksköterska anestesi, Region Jönköpings län

E7

 • Hälsokommunikatörer – kunskap om hälsa på sitt eget modersmål
  Hälsokommunikatörer i Jönköpings län fungerar som ett verktyg för att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa förståelse för synen på hälsa, vård och behandling. Målsättningen är att öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd och livskvalité, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt bland asylsökande och nyanlända.

  Atanas Petkovski Folkhälsoutvecklare, Dina  Markos, Mohamoud Suldan och Zakia Shams, Hälsokommunikatörer Region Jönköpings län

E8 - Workshop (innefattar också pass F8)

 • Courage and compassion - Tomorrows leadership
  Morgondagens hälso och sjukvårdsorganisation är något helt annan än den vi idag har. Det behövs ledare som har modet att ställa frågor om morgondagen och med glädje leda förnyelsearbetet.

  Maureen Bisognano, tidigare VD IHI och Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

E9 - Workshop (innefattar också pass F9)

 • Förbättringskunskap - här får du grunderna
  Vad vill vi uppnå? Hur kan vi veta om förändringen är en förbättring? Vilka idéer har vi som vi vill testa? 3 frågor som visar vägen vid när vi ska göra förändringar. Kom och lär dig grunderna i förbättringskunskap.

  Maria Johansson, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län och Kicki Malmsten, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län

E10 - INSTÄLLD

 • Ny modell för blodtrycksmottagning utvärdering avseende kvalitet och resurser
  Ny modell för blodtrycksmottagning togs fram och implementerades på Håstens Vårdcentral 2013. Målet var att frigöra läkartid genom att okomplicerade patienter med hypertoni skulle handläggas av DSK, samt införa hemblodtryck som rutinmetod. En utvärdering visar att blodtrycksbesöken minskat både totalt på VC och till läkarna trots fler diagnosticerade med hypertoni. Vi ser förbättrad kvalite i diagnostik och minst lika bra kvalitet i besöken.

  Håkan Bergh, FoU, Region Halland

 

Seminarieblock F - 31 maj 14.30-15.00

 

F1

 

F2

 • Unga får hjälp att må bättre med KBT via nätet
  I Region Jönköpings län erbjuder primärvården internetförmedlad behandling mot psykisk ohälsa i sitt utbud. Sedan 2016 erbjuder barn- och ungdomshälsan vägledd internetbehandling mot ångest till ungdomar från 13 år. Vad tycker ungdomarna om internetbehandling? Vad tycker behandlarna? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från och med förskoleklass till och med 17 år och deras föräldrar.

  Sara Elofsson Enhetschef och Maria Heiver Enhetschef psykolog, Barn och ungdomshälsan Region Jönköpings län

F3

 • Bättre och snabbare service till patienten och minskade kostnader för verksamheten - så drar vi nytta av e-tjänster
  28 januari 2018 hade 76 294 invånare i Jönköpings län loggat in på journalen via nätet. Hur kan vi i verksamheten använda oss av e-tjänster för att förbättra servicen till patienten och samtidigt minska kostnader, läkarnas administration och påverkan på miljön? Svaret är omvänt ärendeflöde via journalen på nätet. Så här gör vi på Habo vårdcentral.

  Marlene Svensk vårdadministratör Habo vårdcentral och Inga Jonzon Eriksson, Projektledare Region Jönköping län

F4

 • Utökad hemrehabilitering
  Jönköpings kommun socialförvaltning bedriver ett projekt sedan 2015 i hälso och sjukvårdens regi. Målet är att öka medborgarnas upplevelse av hälsa samt möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö. Utökad specifik rehabilitering och hälsofrämjande arbetssätt förväntas ge ökad självständighet och minskat behov av stödinsatser. Projektet har mynnat ut i en arbetsmodell "Modell Hemrehab". Resultatet har påvisat positiva effekter för medborgarna där målet för projektet uppnåtts.

  Anette Johansson, projektledare, Helen Pehrsson, Anna Ståhl Svensson arbetsterapeut, Jönköping kommun

F5

 • Värnamo Hälsocenter 
  Värnamo Hälsocenter är ett lyckat samverkansarbete mellan region, privat aktör och kommun. Hälsocenters inriktning är att hjälpa och stötta i förändring av levnadsvana/levnadsvanor. Inom Region Jönköpings län arbetas det med ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Satsningen på Hälsocenter ligger helt i linje med förflyttningen ut i samhället och som en metod för primärvården att rekommendera för att personer ska kunna förbättra den egenupplevda hälsan.

  Therese Strömberg, Johan  Arvidsson, Värnamo Kommun, Anders  Bergström, Vårdcentralen Avonova Apladalen och Unicare Vårdcentral Värnamo

F6

 • Smärtkuben – ett reflektionsverktyg om genusnormer och smärta
  Kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och de har olika strategier för att hantera sin smärta. Det har smärtforskningen tidigare kopplat till biologiska skillnader men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkas av hur både patienter och personal är vana att beskriva och uppfatta smärta. Det leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar som kvinnor och män med smärta får. Det vill vi ändra på genom Smärtkuben!

  Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

F7

 • Hälsoskola för ensamkommande och nyanlända ungdomar
  I Eskilstuna har vi fått möjlighet att ha tre hälsoskolor för både asylsökande och nyanlända ungdomar som går introduktionsprogrammet.  När vi träffar eleverna har vi en dialog om hälsa, fysisk hälsa- kost och motion, om droger, tobak, alkohol och narkotika psykisk hälsa- om stress och sömn, sexuell hälsa om kärlek, relationer och kroppen och till sist om värderingar och rättigheter där vi utgår från barnkonventionen och mänskliga rättigheterna.

  Vida-Anne Torelöv och Eva Rosengren, Asyl-och migranthälsan Landstinget Sörmland

F8 - Workshop (innefattar också pass E8)

 • Courage and compassion - Tomorrows leadership
  Morgondagens hälso och sjukvårdsorganisation är något helt annan än den vi idag har. Det behövs ledare som har modet att ställa frågor om morgondagen och med glädje leda förnyelsearbetet.

  Maureen Bisognano, tidigare VD IHI och Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

F9 - Workshop (innefattar också pass E9)

 • Förbättringskunskap - här får du grunderna
  Vad vill vi uppnå? Hur kan vi veta om förändringen är en förbättring? Vilka idéer har vi som vi vill testa? 3 frågor som visar vägen vid när vi ska göra förändringar. Kom och lär dig grunderna i förbättringskunskap.

  Maria Johansson, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län och Kicki Malmsten, Projektledare Qulturum, Region Jönköpings län

F10

 • Vet vi vad som är viktigt för patienten? Patientintervjuer psykiatriska kliniken Eksjö
  Det här är frågor som vi ville ha svar på med hjälp av patientintervjuer. Unika patientberättelser visar både styrkor och förbättringsområden inom slutenvården psykiatriska kliniken Eksjö. Patientens upplevelse av vårdtiden visar oss vägen framåt mot ökad inflytande, delaktighet och kvalitet.

  Annica Lindström kvalitetshandläggare, Psykiatriska kliniken Eksjö, Region Jönköpings län

Kontakt

Programgrupp Utvecklingskraft 2018

Projektledare:
Eva Werner
Susanne Lundblad

Koordinator:
Anastasia Shklyar

Informationsansvarig:
Pär Kaverén

Du når programgruppen på:
utvecklingskraft@rjl.se

Detaljerad information

Plats

Det arrangeras ett antal stora mässor och aktiviteter i Jönköping i maj månad. Om du behöver boka hotellrum är det därför viktigt att vara ute i god tid.

Uppdaterad: 2018-05-30
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion