Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Allmänt

Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting/regioner. Frikort ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen.

För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 100 kronor.

Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.

Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt särskild lag.

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen.

Grundläggande regler

Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler:

Frikortet gäller endast öppenvård

Kvalificerande belopp:

1 100 kronor

Kvalificerande avgifter:

 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting/region
 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting/region enligt lag eller avtal
 • Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 • Patientavgift för mottagningsbesök på distans
 • Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:

 • Patientavgift inom företagshälsovården
 • Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 • Patientavgift som betalas av asylsökande
 • Patientavgift vid uteblivet besök
 • Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 • Slutenvårdsavgift på sjukhus

Frikort gäller:

 • Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare
 • Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller avtal
 • Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 • Vid mottagningsbesök på distans
 • Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Vid "första" besöket

Högkostnadskortet erbjuds till patienten.

På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress. På högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd oavsett om besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling). Även om patienten väljer att betala via faktura så stämplas besöket in i underlaget för frikort. Notera jämte stämpeln ett K (kort) eller F (faktura).
Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Regionens symbol i stämpeln visar att besöket ägt rum hos någon av regionens mottagningar. Vid sidan om stämpeln skriver Du Din signatur. Om Du skulle sakna datumstämpeln, anteckna då mottagningens namn, besöksdatum och signatur.
Den vid vårdtillfället aktuella patientavgiften antecknas på avsedd plats. Summera även tidigare besöksavgifter.

För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet.

Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas.

Vid "sista" besöket

Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 1 100 kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 1 100 kronor.

När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 1 100 kronor, inklusive det sista beloppet utfärdas ett frikort. Även om patienten har valt att betala via faktura vid något av de tidigare besöken så räknas det besöket och avgiften in i underlaget för de 1 100 kr som berättigar till ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet.

Observera att patienten själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå från att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger 1 100 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras. För landstingsägda vårdgivare används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till återbetalningen, attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning.

Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet. Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet.

Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 1 100 kronor. Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 1 100 kronor. Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i datum för utfärdande av frikortet.

På frikortet antecknas:

 • patientens personnummer och namn
 • datum då frikortet utfärdas
 • var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur
 • slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad skrivs med bokstäver)

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt!

Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till patienten.

För privatläkare gäller: Kopian av frikortet insändes till öppenvårdsredovisningen.

Frikortsbesök

Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i avsedd ruta.

Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto.

Förlorat frikort

Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas eller om besöken kan kontrolleras i datasystem. Samma giltighetstid ska gälla på detta som på det förlorade kortet. Ersättningskort ska kunna lämnas ut på alla ställen som utfärdar frikort.

Hembesök och besöksavgift via faktura

Vid hembesök eller då patienten fått faktura på patientavgiften registreras besök och avgift på högkostnadskort när besöket gjorts.

Frikort kan utfärdas i samband med hembesök eller när ett "fakturabesök" gjorts om patienten kommit upp i 1 100 kronor.

Frikort som anställningsförmån

Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Telefonrecept

När läkare registrerar ett e-recept debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor. Patienten betalar via en räkning som skickas hem per post. Dessa 100 kronor är högkostnadsgrundande för sjukvård.

Rekvisition av material

Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs på samma sätt som för annan materialbeställning i serviceportalen.

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2018-05-15
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion