Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Avgiftsfria besök och åtgärder

Besök/åtgärd

Kommentar

Adoptionsintyg

Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen.

Anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalt

Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371)

Antabusbehandling

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt asylsökande.

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barnhälsovård

Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara avgiftsfritt.

Barnmisshandel

Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620)

BB hemvård

Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.

Dialysbehandling

 

Donatorer, kontrollbesök för organdonatorer

 

Dödsbevis

Konstaterande av dödsfall

Färdtjänstintyg

 

Förlossningsskada

Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av behandlande gynekolog.

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018

HIV-smittade som fått infektion genom blod eller blodprodukter

(SFS 1993:332)

Klinisk läkemedelsprövning

 

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild undersökning krävs)

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in vid missbruk.

Konsultbesök

Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.


Kvinnohälsovård

Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV
 

Mammografi
 

Avgiftsfritt från och med 1 juli

Medicinhämtare/-
Depotinjektioner

Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.

Pallliativ vård. Hemsjukvårdsbesök av läkare eller annan vårdpersonal  för patienter i palliativ vård

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.

Preventivmedels- och abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta Depo Provera

(SFS 1974:525)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Tobaksavvänjning

 

Vissa öppenvårdsbesök inom psykiatrin

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra en meningsfull behandling.

Vård enligt smittskyddslag

(SFS 1988:1472)

Vårdintyg för sluten psykiatrisk vård

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Öppen sjukvård för regionanställda

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir skattepliktig.

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, vaccinationer eller läkemedel).

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på hemlandstingets vårdinrättningar.

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen patientavgiften.

Öppen sjukvård för personer 85 år och äldre Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år eller äldre.

Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till avgiftsfrihet.

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2018-02-15
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion