Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Intygsavgifter

Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg

Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens tjänster ska påföras moms.

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" (Region Plus, nytt fönster)

Avgiftsfria intyg

  • Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
  • Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
  • Adoptionsintyg
  • Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C

  Intyg Exkl moms Inkl moms

A.

Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller journaluppgift.

208:-

260:-

B.

Intyg som kräver undersökning och/eller enkla prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl prover, LVM-intyg

656:-

820:-

 

C.

Intyg av omfattande karaktär som kräver kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, invaliditetsintyg.

1.024:-

1.280:-
  Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner)

Intygsavgifter enligt författning

Intyg Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål (SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning

Taxa med moms

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL (SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584)

0:-

 

Körkortsintyg

Intyg Exkl moms Inkl moms

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. Patienten är känd för vårdpersonalen och det behövs oftast endast journalinformation när intyget skrivs. Om särskild undersökning krävs tas patientavgift ut för besöket.

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-årsintygen eller de intyg som krävs av Transportstyrelsen pga missbruk.

0:-

 

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort

656:-

820:-

 

Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet (Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och läkarbesök.

Taxa för kompl provtagningar utöver de 4-6 godkända som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje intygstillfälle.

1.024:-

 

1.280:-

 

 

 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.

Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje intygstillfälle.

1.024:-

1.280:-
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C    

 
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper

Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning

Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:

Intyg vid sjukskrivning (Region Plus, nytt fönster)

 

 

 Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion