Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen (SML)

Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen avbryter behandlingen för tidigt.

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel och sjukresor.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2) erläggs vanlig patientavgift.

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift.

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri.

Förteckning över sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen

1. Allmänfarliga sjukdomar

 • Campylobacterinfektion
 • Difteri
 • Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 • Fågelinfluensa (H5N1)
 • Giardiainfektion
 • Gonorré
 • Hepatit A, B, C, D, E
 • Hivinfektion
 • HTLV I eller II
 • Klamydiainfektion
 • Kolera
 • Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 • Mjältbrand
 • Paratyfoidfeber
 • Pest
 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 • Polio
 • Rabies
 • Salmonellainfektion
 • Shigellainfektion
 • Smittkoppor
 • Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
 • Syfilis
 • Tuberkulos
 • Tyfoidfeber
 • Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga

 • Atypiska mykobakterier
 • Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
 • Botulism
 • Brucellos
 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 • Cryptosporidium
 • Denguefeber
 • Echinokockinfektion
 • Entamoeba histolytica
 • Enterobacteriaceae som producerar ESBL
 • Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
 • Gula febern
 • Haemophilus influenzae
 • Harpest (Tularemi)
 • Influensa A (H1N1)
 • Kikhosta
 • Legionellainfektion
 • Leptospirainfektion
 • Listeriainfektion
 • Malaria
 • Meningokockinfektion
 • Mässling
 • Papegojsjuka
 • Pneumokockinfektion
 • Påssjuka
 • Q-feber
 • Röda hund
 • Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • Stelkramp
 • Trikinos
 • Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 • Vibrioinfektion, exkl kolera
 • Viral meningoencefalit
 • Yersiniainfektion

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Patientavgifter:
Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Övriga frågor hänvisas till Smittskydd och vårdhygien

 

Uppdaterad: 2018-02-07
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion