Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter/regelverk i slutenvården

Avgifter i slutenvård

För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.  

Barn

Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?

Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård

Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt 

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.  

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.  

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168) 

Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas för samhällsfarlig sjukdom.  Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos Försäkringskassan.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster) 

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Rätt folkbokföringsadress

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det landsting där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.

Omfattning av permissionen

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner

När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. Specialistvården ska ha initierats av regionen.

 

Patientavgifter 2018

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige november 2017.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2018-03-22
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion