Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anslag till forskningsprojekt

Anslag

Sök anslag till omkostnader för forskningsarbete som har anknytning till Regionens verksamhet. Projekt inom området klinisk patientnära forskning prioriteras.

Anslaget kan anvädas till forskningsetikprövning, databehandling, resor inom projektet, utrustning, sekreterarhjälp med mera. Max 100.000 kr/forskningsprojekt kan sökas och beviljat anslag får disponeras i 2 år. Om du söker ytterligare medel till en tidigare beviljad ansökan så finns det ett separat formulär för fortsättningsansökan (originalansökan får då vara högst 2 år gammal). Om du söker anslag enbart till publiceringskostnad, språkgranskning eller etikprövningsnämnd så finns det särskilda ansökningsformulär.

Ansökningar som prioriteras

  • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
  • Har kliniskt relevanta frågeställningar
  • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
  • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning.

Futurum beviljar inte forskningsmedel till uppsats på grundnivå (C-uppsats, kandidatuppsats) eller till uppsats på avancerad nivå (D-uppsats, magisteruppsats). Däremot kan 2 veckors forskningstid beviljas för att omarbeta uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel (ansöks på separat ansökningsformulär).

Samarbete

Ansökningar till projekt som stimulerar och utvecklar samverkan och forskning inom Region Jönköpings län och mellan Regionen och Hälsohögskolan i Jönköping, är  särskilt välkomna.

Vem kan söka?

Anslag till forskningsprojekt kan sökas av medarbetare inom Regionen eller vårdcentral inom vårdval i Jönköpings län och anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping. Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionen (eller vårdcentral inom vårdval) respektive Hälsohögskolan det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader uppstår.

Återkoppling

Futurum prövar vetenskaplig kompetens/handledning för det föreslagna projektet. Efter avslutat projekt ska ansökan kompletteras med en vetenskaplig rapport, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning senast 2 år efter beslut, och återkoppling till berörda verksamheter göras.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb, som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formulären. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Senaste ansökningsdagar 
 

31 mars, 31 oktober

 

Sök anslag

Ansökningssystemet Researchweb
 

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

 

Uppdaterad: 2018-08-13
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion