Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anslag till forskningstid

Anslag

Sök anslag för kompensation av lön under forskningsarbete. Kompensation motsvarande 1-3 månaders lön (baserat på din grundlön vid ansökningstillfället) kan sökas men 3 månader beviljas endast i undantagsfall t.ex. i slutfasen av ett avhandlingsarbete. Tiden kan utnyttjas som hel- eller deltid. Om din ansökan avser ytterligare medel till en tidigare beviljad ansökan så finns det ett separat formulär för fortsättningsansökan (originalansökan får då vara högst 2 år gammal).

Ansökningar som prioriteras:

  • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
  • Har kliniskt relevanta frågeställningar
  • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
  • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning.

Futurum beviljar inte forskningsmedel till uppsats på grundnivå (C-uppsats, kandidatuppsats) eller till uppsats på avancerad nivå (D-uppsats, magisteruppsats). Däremot kan 2 veckors forskningstid beviljas för att omarbeta uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel (ansöks på särskilt ansökningsformulär). Det finns också möjlighet att söka 3 veckors planeringstid för att utarbeta en forskningsplan med syfte licentiats- eller doktorsexamen (ansöks på särskilt ansökningsformulär). 

Vem kan söka?

Anslag till forskningstid kan sökas av medarbetare inom Regionen eller vårdcentral inom vårdval i Jönköpings län.

Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionenen (eller vårdcentral inom vårdval) det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Uttaget ska påbörjas inom ett år från beslutsdatum och slutföras inom två år. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader uppstår.

Den som redan har en doktorandtjänst finansierad av Futurum är inte berättigad till ytterligare forskningstid, däremot kan man söka anslag för andra omkostnader i forskningsprojektet (separat ansökningsformulär).

Återkoppling

Futurum prövar vetenskaplig kompetens/handledning för det föreslagna projektet. Efter avslutat projekt ska ansökan kompletteras med en vetenskaplig rapport, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning inom 2 år efter beslut, och återkoppling till berörda verksamheter göras.

Ansökan

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet Researchweb som innehåller tydliga instruktioner för hur du fyller i formulären. Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Senaste ansökningsdagar

31 mars, 31 oktober

 

Sök anslag

Ansökningssystemet Researchweb

Kontakt

Anneli Ohlsson
036-32 10 29

Uppdaterad: 2018-08-13
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion