Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Stick- och skärskador inom Folktandvården

Åtgärder när tillbud eller skada uppstår

  1.  Skölj omedelbart bort blod/blodblandad kroppsvätska med rikligt med vatten. Desinfektera med alkohol, till exempel handsprit, gärna 2 gånger och låt lufttorka mellan gångerna.
  2. Vid stänk i mun, ögon eller på skadad hud, skölj med rikliga mängder vatten, fysiologisk koksalt eller liknande.
  3. Fråga om känd indexpatient godkänner provtagning samt att den exponerade får ta del av analyssvaret.
  4. Fråga om möjligt om eventuell blodsmitta.

 

Checklista vid stick- och skärskador

  1. Om patienten (utan känd smitta) finns kvar i rummet, be patienten ta ett blodprov på närmsta vårdcentral. Fråga om eventuell blodsmitta samt om patienten godkänner att den exponerade får ta del av analyssvaret. Kliniken det skett på står för kostnaden.Oservera att vi inte kan tvinga någon patient att ta blodprov. Visar patientens provsvar inget, avslutas ärendet.
  2. Har patienten lämnat kliniken, inte vill ta blodprov eller stick- skärskadan skett i till exempel sterilen, tas ett blodprov på den som exponerats inom 24 timmar så kallat 0-prov och nytt prov tas efter ca 4 månader.
  3. Vid stick- och skärskada vid känd HIV-smitta, kontaktas infektionsjouren omedelbart, telefon 010- 242 90 95. Vid känd Hepatitsmitta och den exponerade ej är vaccinerad ska vaccination ske 0, 2 och 6 veckor samt 1 år efter exponering.

 

Exponering för blod utan känd smitta

I första hand tas ett blodprov på indexpatienten (möjlig smittkälla). Om det inte är möjligt tas blodprov på personen som stuckit sig. Provtagningen ordineras av läkare.

Provtagning sker på vårdcentral. Varje Folktandvårdsklinik/Specialisttandvårdsklinik bör upprätta en lokal rutin tillsammans med närmsta vårdcentral för stick- och skärincidenser.

  1. Kontakta vårdcentralen på överrenskommet internnummer i direkt anslutning till skadetillfället, alternativt nästa vardag, som efter ordination av ansvarig läkare utför beställning av prov i Ros, Blodsmittescreening indexpatient.
  2. Provtagning sker på vårdcentralen snarast möjligt under vardagar, dagtid.Vid incident fredag kväll eller helg, kan provtagning vänta till måndag. Om incident inträffar under långhelg, mer än 2 dagar, tas kontakt med infektionsjour 010-242 90 95 (dagtid) för bedömning och ställningstagande till åtgärder.
  3. Provet är kostnadsfritt för patienten.

 

Exponering för blod med känd HIV-smitta

Vid exponering för känt HIV-smittat blod ska kontakt omedelbart tas med infektionsjouren 010- 242 90 95. Kontakt tas i första hand av exponerad. I dessa fall kan det bli aktuellt med antiviral behandling som måste sättas in omedelbart efter expositionstillfället.

 

Exponering för blod med känd Hepatit B eller Hepatit C-smitta

Kontakt tas med infektionsjouren 010-242 90 95 inom 24 timmar från expositionstillfället för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Vanligtvis tas då ett prov på den exponerade.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-10-30
Elisabeth Appelberg, Avdelningen för ortodonti Jönköping, Folktandvården