Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar inom tandvården
 

Desinfektion

 • Frisläppande av gods i folktandvården

Frisläppande av gods i Folktandvården

Rengöring och desinfektion av mediocintekniska flergångsprodukter som används i tandvården, är en viktig del i patientsäkerheten. Det ska finnas rutiner för och kunskap om hur man frisläpper gods. Att frisläppa medicintekniska flergångsprodukter menas att den person som ansvarar för att plocka ur diskdesinfektorn och autoklaven också ansvarar för att processen är godkänd och att godset är för ögat rent.

 1. Kontrollera att processen är godkänd genom att diskdesinfektorn/autoklaven indikerar detta i displayen.
 2. Gör en okulär besiktning genom att inspektera godset. Det ska för ögat se rent ut. Påsar med packade instrument som plockas ur autoklav ska vara hela och torra.
 3. Godset hanteras med nyspritade händer och förvaras i lådor/skåp eller förråd avsedda för höggradigt rent och sterilt material.

Signeringslistor vid frisläppande av gods är oanvändbara när spårbarhet av instrument till specifika ingrepp inte är möjlig. Nyare diskdesinfektorer och autoklaver har i sina programvaror loggar över alla genomförda processer.

 

Värmedesinfektion i diskdesinfektor

 • Orena instrument torkas av, så att till exelmpel putspasta och blod avlägsnas och placeras sedan om möjligt direkt i diskdesinfektor.
 • Ledade instrument öppnas. Brickor och instrumentkorgar fördelas jämnt, så att vattnet kan nå alla instrument.
 • Ställ inte fler än tre brickor ovanpå varandra.
 • Använd flytande upphandlat diskmedel, helst i automatisk doserare. Diskmedel ska alltid användas.
 • Kontrollera att processen är godkänd genom att diskdesinfektorn indikerar detta i displayen.
 • Gör en okulär besiktning genom att inspektera godset. Det ska för ögat se rent ut. Använd förstoringslampa.
 • Godset hanteras med nyspritade händer och förvaras i lådor/skåp eller förråd avsedda för höggradigt rent material.

Torkning

 • Använd alltid torkmedel/sköljmedel/ytspänningsnedsättande medel i diskdesinfektorn. Medför att vattnet lättare rinner av och att risken för rostskador på instrumenten blir mindre.
 • Använd torkprogrammet om det finns ett sådant, se manulen till din maskin.
 • Torkning på eftervärmen. Låt diskdesinfektorns lucka stå på glänt i några minuter för att utnyttja självtorkning.
 • Instrument- och småtingskorgar skakas av över rent papper för att få bort vatten.
 • Brickor ställs på rent papper för inspektion.
 • Papper byts efter varje gång det använts (blött).

Höggradigt rena produkter - åter till patientbehandling

 

Kemisk desinfektion

Kemisk desinfektion används enbart till gods som ej tål värme. I dessa fall används isopropylalkohol med tillsats av rengöringstensid = alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt och eventuellt rostskyddsmedel.

Kontroll och instrumentvård

 • Handdesinfektion före hantering av rent gods!
 • Desinfektera händerna efter öppnandet av diskdesinfektorn.
 • Kontrollera att instrumenten är rena efter körning i diskdesinfektor.
 • Om de inte är rena utförs manuell rengöring och de körs sedan i diskdesinfektor på nytt för att kunna betraktas som höggradigt rent.
 • Borstar som används vid manuell rengöring körs i diskdesinfektor efter varje användning. Använd inte metallborste, det repar och förstör instrumenten!
 • Anteckna som avvikelse om godset inte blir rent.
 • Alla ledade instrument ska diskas öppna och oljas vid behov.

Diskdesinfektorn

Dagligt underhåll:.

 • Kontrollera att dysorna är rena på över/undersida och att spolarmarna roterar.
 • Kammaren rengörs vid behov.
 • Silen tas ut och rensas efter varje körning.
 • Signera kontrollen på därför avsett loggboksblad
 • Kontrollera att insatsen dockar ordentligt mot vattenanslutning.
 • Kontroll 1 gång/vecka:
 • Kontrollera att spolarmarna roterar. Spolarmarna lossas och rengörs 1 gång per vecka eller vid behov
 • Kontrollera att rimlig mängd diskmedel och sköljmedel gått åt, sätt streck på dunken och kontrollera nivån.

Kontroll 1 gång/månad:

 • Rengöringsprocessen kontrolleras med Simicon test som finns att köpa på Förrådet Online. Testet är till för standard- och ihåliga kirurgiska instrument.
 • Använd 3-5 teststickor vid test. Dessa fästs med peang och läggs på översta, mellersta och understa brickan och i korgar. Använd den medskickade asken samt slangen för att simulera ihåliga instrument, där det finns anslutning för genomspolning (i tandvårdens diskdesinfektorer finns i dagsläget inte anslutningar för genomspolning).

Åtgärder om ej Simicon testet blir rent :

 • Kontrollera diskmedelsåtgång
 • Eventuellt höjning av diskmedelsdosering
 • Rätt programval?
 • Max tre brickor på höjden?
 • Öppna ledade instrument
 • Utbyte av dåligt perforerade brickor
 • Ta bort glasplattor
 • Minimera antalet instrument i instrument korgar
 • Vid fortsatt dåligt resultat, kontakta Dentalservice!

Loggbokspärm

Vid varje diskdesinfektor ska finnas en loggbokspärm märkt "Kvalitetssäkring av diskdesinfektor".

Samla i pärmen:

 • Alla apparathandlingar (till exempel bruksanvisning, skötselanvisningar och dylikt).
 • Dokument om service och reparationer.
 • Kurvan från temperaturkontrollen som utförs av servicetekniker en gång per år.
 • Signerade loggboksblad för dagliga kontroller.
 • Dokumentationsblad för Simicon test.
 • Blad för avvikelserapportering.
 • Information om vilket disk- och sköljmedel samt dosering.

De flesta maskiner har ett inbyggt kontrollsystem som säger ifrån om något avviker. Upprepad processkontroll görs en gång per år av fackman. Vid osäkerhet om maskinens funktion kontakta servicetekniker.

Höggradigt rena instrument/produkter förvaras i kassett eller låda med lock, fritt från fukt och damm. Omsättningen av instrument ska ske på kort tid för att bevara renhetsgraden.

Obs! På grund av att höggradigt rena instrument är oförpackade, kontamineras dessa fortare beroende på hanteringen. Se över rutiner för hållbarhetstid speciellt när instrumenten förvaras i genomräckningsskåp eller inne i behanlingsrummet och om det finns tveksamheter om rotationshastighet.

Vid all hantering av höggradigt rena instrument används en höggradigt ren pincett för att plocka instrumenten med.

 • Tänk på handhygienen!
 • Tänk på att aseptiken beror på hanteringsförfarandet!
 • Aseptik = Bevara det rena rent!

 

DAC-information

DAC Universal rengör, oljar och steriliserar automatiskt turbiner, hand- och vinkelstycken i en ca 12 minuter lång process.

 • Instrumenten rengörs invändigt genom att instrumentens inre sprejkanaler spolas igenom med vatten med hjälp av lufttryck
 • Utvändigt rengörs instrumenten med vatten under högt tryck varpå biofilmen avlägsnas från instrumenten.
 • Efter rengöring oljas drivkanalerna och sedan startas en steriliseringsprocess.
 • Instrumenten steriliseras invändigt genom att mättad vattenånga flyter genom instrumentets kanaler och utvändigt via ångtryck.

Behandla handstycken och turbiner

 1. Tag bort använt/nedsmutsat instrument från uniten
 2. Rengör handstycke/turbin utvändigt, blod och putspasta skall torkas bort innan behandling i DAC
 3. Ladda handstycke/turbin i DAC Universal och starta cykeln för rengöring, smörjning och sterilisering
 4. Låt handstyckena/turbinerna svalna efter avslutad cykel, innan de hanteras
 5. Lägg handstyckena/turbinerna för förvaring efter hur kliniken har ordnat förvaringen t ex i låda

Skötsel av DAC Universal

Vid dagens slut

 • stäng av el och vatten
 • rengör och torka ur kammaren

Varje vecka

 • kontrollera O-ringar på instrumenthållarna
 • kontrollera med menyknapparna att det kommer fram vatten respektive olja i kammaren
 • rengör filtret, spola det under rinnande vatten och blästra. Filtret byts var fjärde vecka
 • dokumentera i loggbok och signera

Apparaten larmar vid behov av service!

 

 

Om Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar

Innehåll

 

Uppdaterad: 2018-10-30
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården