Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar inom tandvården

Sterilisering i autoklav

Funktionskontroll och skötsel av autoklav

 • Validering av autoklavprogram sker i enlighet med gällande normer. Utrustningen skall besiktigas av fackman en gång per år (process/prestandakontroll). Dokumentation över funktionskontroll ska finnas tillgänglig.
 • Utför ångpenetrationstest, Bowie & Dick/Helix test, en gång per vecka. Testet finns att köpa på Länsförsörjningen.Resultatet noteras och sparas i 12 månader. Viktigt att bruksanvisningen följs.
 • Utför läcktest/vakuumtest första arbetsdagen i veckan (kall autoklav).
 • Om skrivare finns kontrolleras kvittoremsan och signera. Har man inte skrivare singerar man på ett loggboksblad att processen är godkänd och att godset är sterilt.Kontrollera därefter resultatet av varje process. Kvitto och loggboksblad sparas i 12 månader. När skrivare finns behövs ingen kemisk integrerande indikator - TST sticka.
 • Rengör autoklaven med rengöringsmedel och vatten vid behov.
 • För loggbok över serviceåtgärder.

Allmänt

Märk förpackningen som ska steriliseras med sista förbrukningsdag.

Stämpla datum eller skriv på kanten utanför svetsen! När etikett används, sätt den på plastsidan.

Vid inlastning av instrument tänk på att godset ska ligga fritt med plastsidan uppåt, det vill säga instrument och förpackningar får ej ligga stuvade på varandra.

Sterilt gods omsteriliseras enligt datummärkning. Samtidigt rengörs skåp och lådor. Skadas emballaget kan godset inte betraktas som sterilt.

Kontrollera vid urlastning att förpackningarna är intakta och torra. Icke intakta och synligt våta förpackningar packas om i ny förpackning och steriliseras åter.

Förvaring av sterilt gods

 • Fritt från fukt och damm i låda eller kassett med lock. 
 • I turordning. Omsättning av instrumenten ska ske i turordning.
 • Hanteras med desinfekterade händer alternativt plockpincett.

Hållbarhetstider

I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med tejp - 1 månad.
I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med svets - 6 månader.
I packskynke - 1 månad.

Fabrikssteriliserade engångsartiklar får inte omsteriliseras.

Innehåll i kassett med överfallande lock kan inte betraktas som sterilt gods eftersom det finns en springa mellan brickan och locket, vilket medför att instrumenten kan kontamineras. Dessa hanteras som höggradigt rent gods.

Sterila produkter - åter till patientbehandling

I SS - EN 554 rekommenderas att upprepad processkontroll utförs varje år. Protokollet ska godkännas och signeras av ansvarig läkare för Smittskydd/Vårdhygien.

Varje körning med autoklav som har skrivare ska signeras på autoklavskrivarens kvittoremsa av den som utfört körningen. Dokumentationen ska sparas i 12 månader. Har man inte skrivare signerar man på ett loggboksblad att processen är godkänd.

Kontroll med sporprover och kemiska indikatorer behöver i fortsättningen endast användas för autoklaver som saknar kvittoskrivare.

Ref. Svensk standard SS-EN 554, EN 13060
Referensmetodik, M1:2

Steriliseringsprocesser - Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård (SIS HB 600:2007) www.sis.se

Om Hygieninstruktiner och metodbeskrivningar

Innehåll

Senaste förändringar 2010.09.23

 • I kapitlet om "Funktionskontroll och skötsel av autoklav": Om Bowie & Dick test
 • Enligt Socialstyrelsens anvisningar i boken "Att förebygga vårdrelaterade infektioner":

Steriliseringsprocesser - Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk hälso- sjuk- och tandvård (SIS HB 600:2007) ska ångpenetreringstest, Bowie & Dick test, och läcktest utföras dagligen. Hygienöverläkaren anser att det räcker med de bägge testerna en gång per vecka pga. våra moderna autoklaver med datorer och skrivare.

Uppdaterad: 2018-12-04
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården