Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Om Barndialogen

Barndialogen startade 2001 och är ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer. Barndialogen arbetar på uppdrag av Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län och utgår från Barnkonventionen med en helhetssyn på barns (0-18 år) hela livssituation. Styrgrupp för Barndialogen är Strategigrupp barn och unga.

Barndialogen är en plattform för samverkan

Barns och ungdomars hälsa är en viktig samhällsfråga och där målet att alla barn ges förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt är överordnat. För att stödja barns och ungdomars utveckling behövs hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. Dessa insatser kräver samverkan och kompetens från flera områden så som förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid, hälso- och sjukvård. En utgångspunkt är att insatser måste vara tillgängliga i relation till vars och ens behov. För de barn och ungdomar med sammansatt problematik krävs även en synkronisering av de samverkande insatserna vilket innebär att genom tidig upptäckt erbjuda rätt insatser på rätt nivå vid rätt tillfälle, att åstadkomma samtidighet och samordning.

Barndialogen stödjer utveckling av samverkanskompetens som är en förutsättning för att samverkan ska bli effektiv och hjälpsam för barn och unga. Föräldrarna ska vara de viktigaste samverkansparterna och alltid inbjudas i delaktighet kring arbetet med barn och unga.

Med FN:s Barnkonvention som grund

Barn och ungdomar utgör cirka 21 % av länets befolkning. Barndialogen innebär en fördjupad samverkan i Jönköpings län kring barns hälsa och positiva utveckling som har sin grund i FN:s barnkonvention. Barndialogen vill på ett nytt sätt stödja och förbättra barns och ungdomars hälsa och förstärka barnperspektivet i enlighet med Barnkonventionen.

Barndialogens styrning

Från och med 2014 har ett ledningssystem för samverkan i Jönköpings län etablerats.

När det gäller barn och unga finns Strategigrupp barn och unga med representanter från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård i länet. Strategigruppens uppdrag är omvärldsbevakning, verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt tillvarata våra resurser och att ta fram en handlingsplan för barn- och unga området.

Strategigrupp barn och unga är beslutande när det gäller Barndialogens olika utvecklings- och förbättringsarbete och Barndialogens hemsida finns för spridning av information till verksamma inom barn- och ungdomsområdet.

Det här samverkar Barndialogen om
Arbetet bedrivs i olika processer med utgångspunkt i barns och ungas behov för att tillförsäkra och ge stöd för en hälsosam utveckling. Processerna är inte statiska utan det sker förändringar utifrån behov, struktur och förbättringsprocesser. Barndialogens hemsida är ett arbetsinstrument för stöd till verksamheterna där förbättringsarbete, metodutveckling, kunskapsstöd och utbildningar presenteras.

Aktuella processer:

 • Barn med funktionsnedsättning
 • Barns fysiska hälsa; Barn med astma och allergi, Barn med diabetes
 • Barn och infektioner
 • Barn och kultur
 • Barns levnadsvanor
 • Barns miljö och hälsa
 • Barn och omsorgssvikt
 • Barns psykiska hälsa
 • Barns specifika behov; Stick- och sjukvårdsrädsla, Barn från andra länder
 • Ungdomar och sexualitet

Barndialogen vill

 • Sätta fokus på barnets och familjens behov
 • Samordna samhällets stödfunktioner så att det underlättar för barnfamiljer som har behov av flera professioner
 • Lösa problemen och ta ansvar för koppling till nästa steg i kedjan
 • Se vård och omsorg som ett sammanhängande flöde med gemensamt mål
 • Att rätt kompetens ska finnas så nära barn och familj som möjligt

I och med denna viljeinriktning stödjer Barndialogen det utvecklingsarbete som sker i länet när det gäller samordnad individuell plan (SIP). En SIP ska upprättas när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården då kommunen och Region Jönköpings län tillsammans upprättar en individuell plan.

Det pågår också ett länsgemensamt arbete med syfte, att i samverkan (hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst) utforma ett allmänt kunskapsstöd för handläggningen av barn och unga med psykisk ohälsa. Kunskapsstödet, som är ett så kallat Faktadokument, skall vara ett länsgemensamt beslutsstöd för samverkan i handläggning av barn- och unga med psykisk ohälsa samt vara ett konsensusdokument kring uppdragsfördelning mellan verksamheterna.

Exempel på förutsättningar för god samverkan

 • Att göra barn och föräldrar mer delaktiga i processen
 • Att samverkan tar tid
 • Att ta vara på varandras kompetensområden
 • Att samverkan kräver tydligt fokus, respekt och generositet
 • Gemensam värdegrund
 • Gemensamma mål och mätetal
 • Samsyn från ledningen
Uppdaterad: 2019-11-05
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion