Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Allmänt kunskapsstöd, barn och ungas psykiska hälsa

Landstinget och Kommunerna i Jönköpings län har påbörjat ett arbete för att underlätta för alla som arbetar med barn och unga i kommun och landsting. Syftet är att i samverkan (hälso-och sjukvård, skola och socialtjänst) utforma ett allmänt kunskapsstöd för handläggningen av barn och unga med psykisk ohälsa.

Kunskapsstödet, som är ett så kallat Faktadokument, skall vara ett länsgemensamt beslutsstöd för samverkan i handläggning av barn- och unga med psykisk ohälsa samt vara ett konsensusdokument kring uppdragsfördelning mellan verksamheterna (vem gör vad och när inom befintliga uppdrag och ramar).

Faktadokument

Faktadokument ska vara kortfattade, praktiskt inriktade och uppbyggda kring faktadokumentens gemensamma rubriker. Dokumentet skall även innehålla lättillgängliga länkar till för fördjupningsområdet viktig information.

Faktadokumenten är sedan tidigare ett etablerat arbetsinstrument inom landstingets hälso och sjukvård. I och med denna samverkan kommer Faktadokumenten nås via webben. Dokumenten utgår från SKL:s kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Arbetet utgår även från aktuell lagstiftning, nationella vårdriktlinjer, brukarmedverkan och barnkonventionen. I denna sammanställning finns tio kategorier av psykisk ohälsa för barn och ungdomar.

Det finns fyra arbetsgrupper som tar fram Faktadokument inom:

  • Barn och unga med svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå
  • Barn och ungdomar med beteendeproblem, och trotsigt eller normbrytande beteende
  • Barn och ungdomar med ätproblematik
  • Barn och ungdomar som har utsatts för trauma eller lever i en utsatt situation

Dessa fyra grupper har lagt förslag till Faktadokument inom respektive kategori under våren 2013, därefter startades arbetsgrupper som arbetar med de sex återstående kategorierna:

  • Barn och ungdomar med nedstämdhet och depression
  • Barn och ungdomar med oro och ångesttillstånd
  • Barn och ungdomar som tänker och kommunicerar annorlunda
  • Barn och ungdomar med självskadande beteende
  • Barn och ungdomar med riskbruk och missbruk
  • Barn och ungdomar med begynnande psykos och bipolär sjukdom
Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion