Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barnfinger med plåster, foto: Jenny Lindberg

Kunskapsunderlag och riktlinjer

Självskadebeteende

SKLs samlade fakta och aktualiteter som rör arbetet för att förebygga och åtgärda självskadebeteende.

SKL, Självskadebeteende (nytt fönster)

Allmänt kunskapsstöd; barn och unga med psykisk ohälsa

Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län har påbörjat ett arbete för att underlätta för alla som arbetar med barn och unga i kommun och Region Jönköpings län. Syftet är att i samverkan (hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst) utforma ett allmänt kunskapsstöd för handläggningen av barn och unga med psykisk ohälsa.

Allmänt kunskapsstöd; barn och ungas psykiska hälsa

Vägledning från Socialstyrelsen; Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Vägledningen ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. Socialstyrelsen beskriver också i vilka lägen samverkansavtal kan vara lämplig att använda och föreslår hur samverkan kan utformas och integreras i det dagliga arbetet.

Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Rapport från BRIS; Lyssna på mig

Varje år är cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar skiljer sig och ungefär vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop.

Många barn som upplever föräldrars skilsmässa har behov av stöd, och kontaktar därför BRIS och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som berör ämnet.

I rapporten ”Lyssna på mig – barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter” har Sofia Grönkvist och Marie Angsell, BRIS sakkunniga i frågor om barn och familjer i kris, läst och analyserat en stor mängd av BRIS kontakter med barn och ungdomar gällande skilsmässa. Underlaget är unikt eftersom det bygger på barns oförvanskade berättelser via mejl till BRIS och inlägg på BRIS forum – berättelserna har med andra ord inte filtrerats genom en vuxens begreppsvärld, vilket kan vara fallet i exempelvis en chatt.

Lyssna på mig, BRIS webbplats (nytt fönster)

Faktadokument psykisk hälsa

Region Jönköpings län och Kommunerna i Jönköpings län har påbörjat ett arbete för att underlätta för alla som arbetar med barn och unga i kommun och Region Jönköpings län. Syftet är att i samverkan (hälso-och sjukvård, skola och socialtjänst) utforma ett allmänt kunskapsstöd för handläggningen av barn och unga med psykisk ohälsa.

Kunskapsstödet, som är ett så kallat Faktadokument, skall vara ett länsgemensamt beslutsstöd för samverkan i handläggning av barn- och unga med psykisk ohälsa samt vara ett konsensusdokumentkring uppdragsfördelning mellan verksamheterna (vem gör vad och när inom befintliga uppdrag och ramar).

Faktadokument psykisk hälsa (pdf, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion