Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn med invandrarrelaterade problem - Barn och omsorgssvikt

Arbetsgrupp mot könsstympning

För att förhindra kvinnlig könsstympning i Jönköpings län har man skapat en arbetsgrupp efter en motion till Landstingsfullmäktige som ska arbeta med dessa frågor. Till gruppen har man knutit representanter från Kvinnohälsan, Barnhälsovården, Skolhälsovården, Länsstyrelsen och frivilligorganisationer (BOJ, UNICEF, Rädda Barnen) samt Landstingets Hälso- och sjukvårdsavdelning och Folkhälsoavdelning.

Uppdraget är att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning, utveckla metoder och upprätta handlingsplaner för ett samordnat arbete i länet samt att genomföra och förverkliga metoder och rutiner i berörda verksamheter.

Förtryck och våld i hederns namn, stödmaterial mot hedersrelaterat våld

Förtryck och våld i hederns namn — ett stödmaterial i arbetet mot hedersrelaterat våld i Jönköpings kommun, är en vägledning hur man vill arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld i Jönköpings kommun.

Materialet utgör ett stöd i det praktiska arbetet med att ta fram egna arbetssätt och diskutera sitt eget förhållningssätt mot hedersrelaterat förtryck och våld. Materialet beställs från Brottsofferjouren; 036-10 76 40 eller .


 

Kontakt

Ingrid Grubbström
Brottsofferjouren i Jönköping
036-10 76 40, 070-38 77 660

Länsövergripande information

Hälsoundersökning av barn och ungdomar som placeras enligt Socialtjänstlagen (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion