Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

 

En pojke sitter i soffan och läser, foto: Jenny Lindberg

Om Barns psykiska hälsa, Region Jönköpings län

Barns psykiska hälsa är ett angeläget ämne som berör många olika områden. De senaste åren har många och genomgripande satsningar gjorts på nationell, regional och lokal nivå. Insatserna är förebyggande för att främja den psykiska hälsan men stödjande och behandlande då psykisk ohälsa uppstått.

Tidig Upptäckt Tillsammans (TUT)

För att tidigt upptäcka barn i behov av stöd har förskolan och barnhälsovården tagit fram ett formulär som underlag för samverkan.

Formuläret används gemensamt av förskola, föräldrar och barnhälsovård inför två och ett halvt och fyraårsbesöket hos barnhälsovården samt utgör ett underlag för samtal mellan föräldrar och förskolepersonal på förskolan.

De länsgemensamma formulären ger ökade möjligheter till lokal samverkan när dt finns oro för ett barn.

Rapport, formulär och överenskommelse

Barn- och ungdomshälsan i länet

Barn- och ungdomshälsan är en första linjeverksamhet vid lindrig psykisk ohälsa hos barn i åldern 6-18 år. Det finns en mottagning i varje länsdel. Upptagningsområdet för varje mottagning är beskriven i länkad text för mottagningen i Huskvarna, Nässjö och Värnamo.

Samordnad individuell plan (SIP)

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om den enskilde, kommunen eller landstinget bedömer att samordning behövs för att behoven ska tillgodoses. Skolan finns med i SIP-arbetet som en likvärdig part vid sidan om socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Samordnad individuell plan förutsätter att den enskilde/vårdnadshavare samtycker, och bör påbörjas utan dröjsmål.

NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

NASP är statens expertorgan för suicidprevention som har som mål att utveckla och förmedla kunskap om självmord och psykisk ohälsa samt att driva, stödja och utvärdera självmordspreventiva insatser.

Uppdaterad: 2018-12-21
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion