Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barnfötter på en våg, foto, Jenny Lindberg

Om Barns levnadsvanor

Hälsosituationen för svenska barn och unga är i flera avseenden de bästa i världen samtidigt finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Syftet är att i samverkan med olika verksamheter främja goda levnadsvanor hos barn och unga, att ge barn och unga en bra start i livet.

Från problem till möjlighet

Då fler och fler barn och ungdomar drabbas av övervikt och fetma arbetar Barndialogen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ge individer och grupper stöd till bestående levnadsvaneförändringar.

Samarbete över gränser

I arbetet mot övervikt och fetma finns olika ykesgrupper representerade från bland annat Region Jönköpings län, länets kommuner, idéella föreningar och organisationer. Viktiga framgångsmetoder är ett gemensamt mål som innefattar insatser på olika arenor.

 

 

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion